PAN w Z-nem (25): Jean Piaget: nawet mikroorganizmy myślą – i MEGA konsekwencje tego faktu „mikro”

Konfrontacja dr M.G. z AUTYZMEM “logiki psychologii” we Wrocławiu

jako exemplum głównej tezy referatu

Jean Piaget: nawet mikroorganizmy myślą – i MEGA konsekwencje tego faktu „mikro”

dr Marek Głogoczowski, Zakopane

www.markglogg.eu

 Tagi: irytacja/hormeza, regeneracja i nadregeneracja (hipertrofia), asocjacja, inteligencja, kartezjanizm, ślepy intelekt

Tags: irritation/hormesis, regeneration & overregeneration (hypertrophy), association, intelligence, Cartesianism, blind intellect

 Wprowadzenie: Konfrontacja autora z rzeczywistością VIII Wrocławskich Konfrontacji Psychologicznych

(Instytut Psychologii UWr, 26 kwiecień 2017)

Do udziału w tym spotkaniu naukowym zaprosił mnie jego wieloletni organizator, z prośbą abym powiedział coś na temat koncepcji psychologicznych Jeana Piageta, z którego Szkołą w Genewie przed 35 laty utrzymywałem bliskie kontakty. W trakcie tego spotkania dość obszerne referaty wygłosili profesorowie, doktorzy i magistrzy z renomowanych Uniwersytetów w Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu oraz Lublina (KUL 2 referaty), a nawet i z PAN, Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie oraz Politechniki Warszawskiej. Ogólnym tematem tegorocznych Konfrontacji była „Logika psychologii” w którą starał się jakoś wpasować, ze swym referatem, także autor niniejszych spostrzeżeń. Ponieważ do Wrocławia przybył on dość wcześnie, więc miał okazję wysłuchać aż 7 obszernych referatów reprezentujących dziedzinę „logiki psychologii” (skądinąd logika jest już wpisana w nazwę psycho-logia.). Mając dość znaczne doświadczenie życiowe z LOGIKĄ nowoczesnych prac w zakresie Nauk o Życiu, autor trochę antycypował o czym będą mówić prelegenci. Z tytułów abstraktów ich wystąpień cytuję co bardziej związanie z tą logiką tematy: Modele SEM (SEM – Structural Equations Model); Zastosowanie programu statystycznego R (?); Zastosowanie metody skupień (?); Prawda i postprawda (w pismach muzycznych USA i GB); Model wpływu kompetencji biznesowych (?) na zadowolenie z życia naukowców (w RFN i RP); itd. Wypowiedzi na te, bardzo ogólne tematy, poparte były i rachunkiem macierzowym i k-means (?), a także rysowaniem strzałek biegnących, z nie dookreślonych powodów, bądź w lewo, bądź w prawo, bądź z powrotem, a także przytaczaniem wielu niewiele się różniących między sobą liczb, oraz angielskich skrótów typu EFA, CFA, AVE, etc.

Znając osiągnięcia Szkoły Epistemologii Genetycznej Jeana Piageta w Genewie autor pozwoli sobie przypomnieć, że rozwój (lub zwój) osobowości ma charakter punctuated equilibria (J. Gould 1972). A to powoduje, że robienie liniowych statystyk typu sławnego IQ (Intelligence Quotient), nie tyle odkrywa ile ZAKRYWA mechanizmy pojawiania się odruchów antycypacyjnych inicjalnie nieprzewidywalnych sytuacji. Będąc specjalistą od historycznego rozwoju kompetencji poznawczych elit naukowych, autor miał nieodparte wrażenie, że grono badaczy, samplingowane za pomocą VIII WrKP, po prostu „trenuje” asymilację (określenie Jeana Piageta) tak zwane AUTYSTYCZNE zrozumienie świata – zrozumienie polegające na wypisywaniu mnóstwa liczb oraz wykresów praktycznie nie związanych (stąd autyzm) z bardziej ukrytą rzeczywistością.

Ten typ „asymilacji środowiska” stał się, w ustroju liberalnym, bardzo przydatny do względnie trwałego związania się, ludzi nauki, z dość wartko zmieniającym się ich „podłożem żywieniowym” – i to nie tylko w Polsce. Od strony LOGIKI PROCESÓW SKOJARZENIOWYCH mego CNS (mózgu), jest to zjawisko analogiczne do zachowań się badanych przez Piageta ślimaków limnea, dokładających starań, by nie zostać oderwanym od ich podłoża żywieniowego, w warunkach burzliwej wody (patrz fig. 4 mego referatu). Ten sorry state Nauk o Życiu elegancko opisał, w książce „Teoria bzdury” już przed 40 laty, angielski socjolog – i podobnie jak ja himalaista – Michael Thompson: „jesteśmy świadkami systematycznych wysiłków, aby odsunąć WIEDZĘ jak najdalej od PRAWDY – la trahison des clecs.

Skąd ta „Zdrada klerków”, polegająca na coraz bardziej zimnym, typu autystycznego „biznesowym podejściu” do nauki o psyché, która z definicji przecież promieniuje trudnym do zwymiarowania, emocjonalnym ciepłem? Otóż studiując w młodości w USA miałem nieodparte wrażenie, że ludzie tam, pod wpływem super-ztechnicyzowanego, martwego środowiska, do którego starali się oni jakoś przystosować, na zasadzie mimikry przejmowali jego cechy. Jeśli od tego spostrzeżenia dokonamy „skoku myślowego” do opinii zawartych w „Polityce” „ojca” psychologii Arystotelesa, to za tym filozofem możemy z poczuciem dowcipu zauważyć, że uczeni dzisiaj – tak jak antyczni pracownicy fizyczni, którymi Arystoteles gardził – „zachowują się jak przedmioty nieożywione, które robią coś, nie myśląc po co to robią”. A taka ROBOTYZACJA współczesnego świata nauki to jest właśnie przejaw „genetycznie zasymilowanego” autyzmu, charakteryzującego w szczególności badaczy z anglosaskiego kręgu kulturowego, na których się często powoływano w wygłoszonych na VIII WrKP referatach.

Abstrakt

Jean Piaget, idąc w ślady Arystotelesa argumentował, że nie tylko zwierzęta, ale i pojedyncze komórki posiadają zdolność myślenia. Według jego badań zarówno na dzieciach jak i na sobie samym, pojawianie się nowych, lepiej kontrolujących otoczenie odruchów, jest rezultatem pobudzonych jakimś podrażnieniem spontanicznych wysiłków organizmów by odtworzyć (zregenerować) ich uprzedni stan homeostazy. Endogenna, biochemiczna INTELIGENCJA ŻYWINY powoduje, że powtarzane po wielokroć regeneracje podrażnień bądź jednoczesnych bądź w sekwencji, powodują nadregenerację oraz wzajemną asocjację genetycznych „matryc” regenerowanych mikroorganów. Dzięki ich genetycznej bazie, skonstruowane przez organizm nowe odruchy są zapamiętywane na dziesiątki lat, z tendencją do ich ułatwionej rekonstrukcji w następnych pokoleniach. Znikanie zaś, w ułatwionych techniką warunkach życia, bodźców (podrażnień) niezbędnych do konstrukcji w pełni rozumnych ludzkich zachowań, grozi rako-podobną katastrofą ludzkości.

Część Pierwsza: Wstęp bardzo „techniczny”

Na czym polega ludzkie myślenie? Badając to, odczuwane przez nas wszystkich banalne zjawisko od strony biochemii, neurolodzy doszli do wniosku, że odruchy myśli polegają na precyzyjnie ukierunkowanym przepływie bioprądów („fluidów” jak je nazwał J.B. Lamarck 200 lat temu) w korze mózgowej. Te mikro-ruchy, czy to samych elektronów, czy całych molekuł neurotransmitterów powstają, gdy nowe – lub przypominane – spostrzeżenia do nas docierają. Każde takie SPOSTRZEŻENIE polega na PODRAŻNIENIU, (czyli ZABURZENIU relatywnej homeostazy) naszych nerwów czucia. Na takie bodźce komórki nerwowe – jak i wszystkie inne zdrowe komórki zoon, czyli żywiny – reagują a) nagłym ich pobudzeniem, czyli IRYTACJĄ przez lekarzy zwanym HORMEZĄ (od słowa „hormon” z greckiego „rzucać się do przodu”), a następnie biochemicznie AUTOMATYCZNĄ REGENERACJĄ swych uszkodzonych – oraz „wyrzuconych do przodu” – w tym procesie elementów. (Słowo „irytacja” ma w języku polskim podwójne znaczenie zarówno bodźca, jak emocjonalnej reakcji na ten bodziec.)

1. Z punktu widzenia zasad syntezy biochemicznej, taka regeneracja jest wymuszona w analogiczny sposób, jak rozbłysk tlącego się ognia w piecu po usunięciu tłumiącego ten ogień produktu spalania w postaci popiołu. To jest bardzo poglądowy przykład jak działają wszystkie istoty ożywione: bez tej automatycznej REGENERACJI WSZYSTKICH syntetyzowanych przez nie elementów, organizmy szybko by zamierały, wskutek zużycia ich tkanek. Jest to podstawowa differentia specifica między istotami ożywionymi a nieożywionymi maszynami. Niestety ta różnica zazwyczaj jest niedostrzegana przez entuzjastów modelu kartezjańskiego ZWIERZĘCIA-MASZYNY. Nie ma żadnej szansy aby nieożywione maszyny potrafiły regenerować WSZYSTKIE swe elementy, włączając w to zachowywane przez tysiąclecia genetyczne „matryce” niezbędne do tej regeneracji. A to zarówno zwierzęta jak i rośliny jednak robią, by móc przeżyć nie lat dziesiątki, ale miliardy. I na tym, doskonale dostrzegalnym fakcie polega cała METAFIZYKA ŻYWINY, zwana także Siłą Życiową, „elan vital”, względnie NEGENTROPIĄ (to fizyk Erwin Schroedinger przed 70 laty).

2. Co więcej, sam mechanizm biosyntezy, polegający na regeneracji (reprodukcji) uszkodzonych tkanek poprzez ich dwu stopniową (DNARNAbiałka) re-syntezę przy pomocy genetycznych „matryc” powoduje, że te „matryce” – zwłaszcza w formie RNA – przez pewien okres pozostają nie zdegradowane w komórkach cyklicznie regenerujących swe strukturalne składniki. Gdy po raz kolejny nastąpi podobne jak wcześniej podrażnienie – a zatem i wybiórcze uszkodzenie niektórych elementów tak „ćwiczonej” komórki – to „matryce” do takiej regeneracji są już przygotowane, a zatem i sama regeneracja odbywa się i sprawniej i Z NADMIAREM, wymuszonym przez nagromadzenie się w jądrze fragmentów kwasów nukleinowych niezbędnych do odtwarzania uszkodzonych bio-elementów. Ten fakt rozrostu, pod wpływem ćwiczeń, zarówno włókien mięśniowych jak genetycznych „matryc” te włókna syntetyzujących,jest doskonale obserwowalny nawet pod zwykłym mikroskopem (fig. 1).

 Warto podkreślić, że i SAMO-NAPRAWĘ uszkodzonych – w czasie „ćwiczeń”, lub pod wpływem czynników zewnętrznych – cząsteczek RNA i DNA też doskonale się obserwuje. Na ten to proces samo-naprawy zezwala zawierająca zduplikowaną informację genetyczną struktura „podwójnej spirali” DNA. Oczywiście takie „ćwiczenie” mięśni z konieczności wywołuje i adekwatny przerost (hipertrofię) stymulującego wysiłki mięśniowe centrów neuronalnych mózgu, tymi ćwiczeniami kierujących (fig. 2):

(Powyżej znajduje się przykład, jak systematyczne ćwiczenie małego palca u ręki – które jest niezbędne do sprawnej gry na skrzypcach – powoduje bardzo wyraźny wzrost w mózgu liczby połączeń synaptycznych kontrolujących ruchy tego palca. Ta hipertrofia jest najsilniejsza gdy nauka gry na instrumencie strunowym zaczyna się między piątym a 10 rokiem życia, w wieku powyżej 20 lat już trudno uzyskać odpowiednią do takiej czynności sprawność małego palca.)

3. Jean Piaget całą swą teorię, wymuszonych przez nieustające, zazwyczaj samorzutne ćwiczenia się dziecięcego organizmu, kolejnych faz rozwoju osobowości dziecka, streścił w sławnej formule « la réequilibration majorante des perturbations advenus » – czyli po polsku „wyrównanie z nadkompensacją zaburzeń homeostazy organizmu”, jak mi to określenie przetłumaczyła na polski, po mym powrocie do kraju w 1982 roku, profesor Alina Szemińska, z którą Piaget napisał swe pierwsze książki na ten temat. W języku laików „wyrównanie z nakompensacją”oznacza lamarckowską HIPERTROFIĘ organu, którego „spokój” (homeostaza) jest zaburzana w jakiś sposób. To początkowo tylko ILOŚCIOWE zjawisko w pewnym momencie przechodzi – wciąż w sposób całkowicie biochemiczny – w nową JAKOŚĆ zachowania się organizmu. Warto przy okazji przypomnieć, że ten negowany przez „zmatematyzowaych przyrodników” (kartezjan, maltuzjan, neodarwinistów) fakt zaczęli dostrzegać dopiero marksiści, postulujący nie-liniowe zachowania się wielkich mas ludzkich.

4. W jaki sposób trening jakichś zachowań – zwłaszcza w młodym wieku – prowadzi do powstania jakościowo bardziej wysublimowanych zachowań, zezwalających na lepsze przystosowanie się do otoczenia? Tutaj znowuż odpowiedź jest bardzo prosta, w trenowanym organizmie następują SPONTANICZNE ASOCJACJE – czyli SKOJARZENIA – poruszeń, w tym poruszeń zmysłów wywołanych ich IRYTACJĄ, występującą jednocześnie lub w powtarzającej się kadencji. Są to sławne odruchy warunkowe Pawłowa, pozwalające na przykład psu lepiej antycypować, poprzez wydzielenie śliny oraz kwasów żołądkowych, pojawienie się oczekiwanego przysmaku (tak samo zresztą wyglądają te reakcje u ludzi).

5. Otóż już blisko 40 lat temu, w trakcie robienia doktoratu z genetyki populacji na Uniwersytecie Genewskim, jako z wykształcenia fizyk ciała stałego pozwoliłem sobie dokonać bardzo prostego SKOJARZENIA. Mianowicie wyuczone przez nas w młodości odruchy warunkowe – chociażby te w formie artykułowanej w jakimś języku mowy – są zachowywane przez całe następne dziesięciolecia. A jeśli powiążemy ten fakt, z biochemiczną zasadą, że wszystkie miękkie „białkowe” struktury organizmu są odnawiane co kilka tygodni, lub co najwyżej miesięcy, to otrzymujemy logiczny wniosek, że niezbędne do konstrukcji odruchów warunkowych nowe bio-struktury MUSZĄ powstawać na poziomie znajdujących się w jądrze komórkowym „matryc” genetycznych, służących do cyklicznej regeneracji tych białek.

6. Od strony „technicznej” takie kodujące wyćwiczone odruchy struktury genetyczne winny powstawać w praktycznie identyczny sposób jak SZTUCZNE ODRUCHY WARUNKOWE, których „nabycie” (asymilację, w języku Piageta) przez bakterie, inżynierowie wymuszają w swych laboratoriach. Taka asymilacja (przyswojenie sobie) wymuszonych przez otoczenie odruchów, polega na CHEMICZNIE SPONTANICZNYM ŁĄCZENIU SIĘ, posiadających tak zwane „lepkie końce”, nadmiarowo zsyntetyzowanych fragmentów RNA (oraz DNA), odpowiedzialnych za NADREGENERACJĘ struktur białkowych uszkadzanych jednocześnie lub w powtarzalnej kadencji. (Patrz pkt. 2 i 3 oraz fig. 3)

7. A w jaki sposób powstają, w Centralnym Systemie Nerwowym, odruchy warunkowe całego, złożonego z miliardów komórek organizmu? Otóż otrzymawszy jakiś zewnętrzny bodziec (IRYTACJĘ), każda żywa komórka – a w szczególności nerwowa – wpada w stan wzbudzenia, zwany HORMEZĄ. W tym krótkotrwałym stanie neurony spontanicznie „rzucają naprzód” zgromadzone w ich dendrytach neurotransmittery – a zatem, w sprzężeniu zwrotnym, wymuszają NADREGENERACJĘ ich ubytku – jednocześnie AKTYWUJĄC swe receptory chemicznie „chętne do przyjęcia” dolatujących do nich z zewnątrz neurotransmitterów. Występuje zatem nie tylko wzajemne elektrostatyczne przyciąganie się wypustek (dendrytów i aksonów) komórek nerwowych, które zostały jednocześnie pobudzone, ale i automatyczny regeneracyjny PRZEROST (hipertrofia) receptorów, które zostały zneutralizowane. Aż do chemicznie spontanicznego uformowania się genetycznie zakodowanego, stabilnego połączenia synaptycznego, kodującego WYTRENOWANY, zwłaszcza w młodości, odruch.

Mówiąc jak najbardziej ogólnie, organizmy żywe działają jak metamaszyny, które samoczynnie naprawiają i ulepszają ich nie-krytycznie uszkodzone elementy. Zarówno wielki organizm słonia jak i pojedyncza jego komórka jest to biochemiczny SYSTEM, reagujący na jego podrażnienia (IRYTACJE) poprzez REGENERACJĘ i NADREGENERACJĘ (hipertrofię), a następnie i ASOCJACJĘ (skojarzenie) tych z(nad)regenerowanych jego elementów. W skrócie IRNA lub elegancko po angielsku IRSA (SSuperregenearation). Ten System IRSA jest podstawą INTELIGENCJI ŻYWINY – boć przecież samo to słowo się wywodzi od inter-ligare, czyliłączyć między sobą” reakcje na bodźce występujące jednocześnie lub w sekwencji. Tak funkcjonują organizmy nie tylko słoni ale i bakterii, bezustannie neutralizując zagrożenia ich bytu – i to począwszy od licznych uszkodzeń ich genów przez promieniowanie kosmiczne.

Część Druga.

Jakie są konsekwencje istnienia tego, niestety kompletnie zapoznanego przez dominujące w świecie ośrodki badawcze, zjawiska INTELIGENCJI ŻYWINY?

Przede wszystkim należy podkreślić, że nasze procesy myślowe przebiegają całkowicie w zgodzie ze wskazanym powyżej mechanizmem funkcjonowania INTELIGENCJI. Weźmy na przykład proces powstawania skojarzeń u samego Jeana Piageta.

1. Skąd się wzięło jego przekonanie, że i mikroorganizmy posiadają psyché, czyli zdolność myślenia, podobną do tej naszej? Piaget rozpoczął swe badania naukowe od studiów zachowań się ślimaków limnea z okolic jeziora Neuchatel. I w trakcie ich hodowli w wartkiej wodzie, zauważył, że młode ślimaczki spontanicznie, wysiłkiem swych mięśni „skracają” wydłużony kształt ich muszli, zmniejszając w ten sposób nacisk na nie wody, mającej tendencję oderwać je podłoża. I że „przyzwyczajenie” do skracania swych muszli zachowują one następnie przez kolejnych kilka pokoleń, hodowanych znowu w wodzie stagnującej (fig. 4).

(Patrząc na powyższe rysunki, warto przypomnieć, że to nie tylko ślimaki, wysiłkiem swych mięśni, potrafią zmieniać, w sposób trwały, kształt ich sztywnych muszli. Podobne rezultaty otrzymano eksperymentując z narybkiem flądr, któremu nie zezwalano – w jakiś sposób – realizować zwyczaju tego gatunku ryb kładzenia się na boku na dnie zbiornika z wodą. I okazało się, że wychowane w takich stresowych warunkach dorosłe flądry zachowują, tak jak i ich narybek, oczy symetrycznie umieszczone po obu stronach ich czaszek! Bowiem w ich embrionach jest zakodowany li tylko odruch kładzenia się na boku na dnie – i to tylko pod wpływem wysiłku patrzenia oboma oczyma w bardzo młodym wieku, gdy flądry zaczynają się kłaść na dnie, kości ich czaszek ulegają tak silnej deformacji!)

Ale wróćmy do młodego Jeana Piageta. Jego doświadczenia z ślimakami przekonały go, że kategorycznie negowane przez coraz liczniejszych w wieku XX neodarwinistów, Prawo Biologii Lamarcka, postulujące tendencję do dziedziczenia nabytych przez powtarzane ćwiczenia odruchów warunkowych, jest zasadne. Tutaj pozwolę sobie podać przykład jak nie tylko dziedziczy się predyspozycję do powtarzania w młodości odruchów WYUCZONYCH przez naszych przodków, ale także dziedziczy się tendencję do „zapominania” odruchów, które już od tysięcy lat nie były ćwiczone przez naszych praprzodków w ich bardzo młodym wieku. Otóż na zdjęciu poniżej pokazany jest silny odruchowy „małpi chwyt” urodzonych w 7 miesiącu ciąży wcześniaków, który to chwyt już nie występuje u niemowląt urodzonych normalnie, w 9 miesiącu ciąży (fig. 5):


Wcześniak, by mieć tak silny chwyt dłoni, musi mieć silnie rozwinięty lokalny ośrodek nerwowy w mózgu taki chwyt umożliwiający (fig. 3). A to oznacza, że w naszym stanie prenatalnym znajdowało się w naszych mózgach sporo połączeń neuronalnych, które później przestały być aktywne. Kolejne LOGICZNE SKOJARZENIE postuluje, że obserwowane zmniejszenie się we wczesnym okresie ludzkiego życia, w szczególności w krajach „rozwiniętych”, aż o blisko 35% liczby wypustek neuronalnych obecnych w mózgu normalnego dziecka w momencie jego narodzin, jest rezultatem „zapominania” przez osoby, wychowane w komforcie zurbanizowanych od tysięcy lat społeczeństw, odruchów które były ich przodkom niezbędne do życia w stanie „dzikości”. I to jest tylko WIERZCHOŁEK GÓRY LODOWEJ „zapominanych” obecnie bardzo szybko odruchów, w tym odruchów świadomej myśli, jakie charakteryzowały naszych pra-rodziców. Jakie to skojarzenia są coraz agresywniej wycofywane ze społecznej świadomości?

Otóż jako doktorant genetyki populacji na Uniwersytecie Genewskim 40 lat temu, byłem podrażniony (poirytowany) wyraźnie ignoranckimi zapewnieniami dominujących w biologii neodarwinistów (J. Monoda w szczególności), że zachowania się istot ożywionych nie mają żadnego istotnego wpływu na ich ustrój genetyczny. (Przypominam, że do końca wieku XIX powszechnie sądzono, że to zachowanie się ma wpływ na dziedziczną budowę zwierząt, by przypomnieć rysunek K. Darwina demonstrujący wyraźne zmniejszenie się rozmiarów mózgu u królików od dawna udomowionych w porównaniu z dzikimi – fig. 6)

Współpracując wtedy i ze Szkołą Epistemologii Genetycznej w Genewie i z kilkoma młodymi biologami molekularnymi na Uniwersytecie Paryż VII, już ponad 35 lat temu w artykule „Open Letter to Biologists”, opublikowanym w periodyku „Fundamenta Scientiae” (Oxford, no 2/2, 1981) wskazałem, że zapamiętywane przez dziesiątki lat odruchy warunkowe, MUSZĄ BYĆ kodowane za pomocą precyzyjnych modyfikacji DNA oraz RNA. A to ze względu na Dogmat Biologii Molekularnej o którym mówiłem w Części Pierwszej (fig. 7).

Taka niespójność głoszonych teorii z zasadami logiki, oraz z dobrze obserwowalnymi faktami, nie przeszkadza zarówno neodarwinistom jak i kreacjonistom, dominującym od dziesiątków lat naukowe dyskusje na temat ŚWIĘTEJ EWOLUCJI. Obie te, na pozór się zwalczające „ partie religijo-naukowe” pilnie starają się nie dostrzegać nie-losowego faktu STWARZANIA, przez organizmy, nowej bio-informacji, w szczególności w sytuacjiich pobudzenia do tej czynności odpowiednią IRYTACJĄ: po mym kolokwium na Uniwersytecie Paris VII w styczniu 1981, zatytułowanym „Czy komórki potrafią się uczyć”, dyrektor Instytutu Biologii Molekularnej, profesor François Chapeville (oryginalnie nazywał się Chrapkiewicz, skądinąd jest to znajomy mej rodziny) powiedział, że nie życzy sobie debat oraz badań w Instytucie na ten temat – co wkrótce potwierdził i Jean-Pierre Changeux, dyrektor Instytutu Pasteura w Paryżu: ten ostatni specjalizuje się w wytłumaczeniu procesu „uczenia się” poprzez selektywny zanik w mózgu połączeń neuronalnych – „L’apprendre c’est eliminer” to dewiza jego zrozumienia zachowań się inteligentnych ludzi. A i po mym, niewątpliwie INTELIGENTNYM (tj. antycypującym skutki), powrocie do Polski w 1982 roku zauważyłem, że mój prosty argument, że powstawanie bardziej złożonych odruchów warunkowych wymaga wybiórczego wzmacniania oraz asocjacji – a nie likwidacji – kodujących te nowe odruchy genów, nie znalazł uznania wśród „poznawczo śpiącej” elity biologów UJ w Krakowie.

Dlaczego mamy coraz więcej uczonych którzy NIE CHCĄ WIEDZIEĆ?

Sprawą, która winna wzbudzać zainteresowanie się nią ogółu psychologów, jest obecne zdominowanie Nauk o Życiu przez prymitywnych propagandystów w rodzaju Richarda Dawkinsa, całkowicie ignorujących fakt istnienia INTELIGENCJI ŻYWINY. Endogennej (immanentnej‘ w języku filozofów) Inteligencji mającej dynamiczną formę biochemicznego Sytemu IRSA, którego efektem działania jest, negowane w „Ślepym Zegarmistrzu” (1986) przez R. Dawkinsa, doskonalenie się, poprzez jego ćwiczenie, chociażby wzroku ssaków, które to zwierzęta rodzą się prawie ślepe.

Otóż w wypadku kotów, którym po narodzeniu zakładano rodzaj „kołnierza” nie dopuszczającego by widziały swe przednie łapy, to po okresie zaledwie 4 miesięcy, po zdjęciu tego „kołnierza”, tak wychowane koty już do końca życia nie potrafiły skoordynować ruchów swych łap z widokiem przedmiotów o które chodząc zawadzały! Podobny „kołnierz” majązakładany – w sposóbspołeczny” – mieszkańcy super-bogatych krajów, w których do wygodnego życia nie potrzeba żadnej inteligencji. Szczególnie uczeni, wychowani w środowisku wyznającym bądź kreacjonizm, bądź kartezjano-darwinizm (patrz wyedukowany w Anglii profesor Maciej Giertych obecnie w Polsce), stają się jak te hodowane z „kołnierzem poznawczym” koty, niezdolnymi w wieku dojrzałym do zauważenia, że do nauki jakiegoś języka są konieczne po wielokroć powtarzane jego ćwiczenia. By dać przykład, który autor odkrył, w trakcie pisania przed 15 laty doktoratu na temat „Antyzoologicznej filozofii … Noama Chomsky’ego”:

Otóż ten sławny amerykański lingwista w artykule “Spojrzenie w przyszłość: perspektywy badań nad ludzkim umysłem” z 1988 roku, zamieszczonym w tomie II “Noama Chomsky’ego próby rewolucji naukowej” (IFIS PAN, Warszawa, 1996). wygłosił taką oto opinię naukową:

Wydaje się, że mamy istotne, wręcz przytłaczające dowody na to, iż podstawowe aspekty naszego życia umysłowego i społecznego, wśród nich także i język, są zdeterminowane jako część naszego wyposażenia biologicznego i że nie są nabywane przez proces uczenia się, a tym bardziej przez trening. (fig. 8)

Odważnie idący na przekór faktom znanym zarówno etologom (specjalistom od zachowania się zwierząt) jak i psychologom, Noam Chomsky w swym “Spojrzeniu (ślepca) w przyszłość” występuje jako zdecydowany wróg tezy znanej każdej spostrzegawczej osobie, że „Konstrukcje umysłowe uważa się za rezultat kilku prostych operacji skojarzeniowych … może tylko nieco wzbogaconych przez zdolność do przeprowadzania indukcji … Te możliwości mają być wystarczającym źródłem wszystkich osiągnięć intelektualnych człowieka, w tym i języka.” … W związku z tą swą wrogością do powszechnie praktykowaych form uczenia się, zadaje on pytanie: „Dlaczego intelektualistom tak bardzo zależy na tym by wierzyć, że człowieka kształtuje doświadczenie, a nie jego własna natura?”

Na to, na pozór retoryczne pytanie chciałoby się przypomnieć znakomitemu „lingwiście modułowemuutrzymującemu, że charakterystyczne tylko dla angielskiego reguły gramatyczne powstały przez przypadek (sic!), w momencie równie przypadkowego (sic!) powstania ludzkiej mowy, że ludzka natura zmienia się wraz z wychowaniem. By dać przykład, jak takie zmiany natury u posiadających Centralny System Nerwowy zwierząt zachodzą, pozwolę sobie wskazać do jakiego stopnia natura ryby zwanej flądrą zmienia się, gdy we wczesnej jej młodości nie dopuszczamy, by kładła się na boku na dnie akwarium: tak stresowo wychowane osobniki w okresie dorosłym zachowują oczy symetrycznie rozmieszczone po obu stronach ich czaszki, a zatem z konieczności rezygnują zeswej natury kładzenia się bokiem na dnie: oczy ryb nie mają bowiem powiek które mogły by je uchronić przed uszkodzeniami w trakcie chowania większości głowy w piasku!

Ten, obecnie niestety dominujący w Naukach o Życiu trend do unikania zasadniczej kwestii JAK POWSTAJE INFORMACJA W USTROJACH ŻYWYCH, musi prowadzić do katastrofy ludzkości, przewidywanej zarówno przez J. B. Lamarcka w post-napoleońskiej Francji, jak i Matthew Arnolda w wiktoriańskiej Anglii. Wpychane ludziom „na siłę” techniczne ułatwienia bowiem zmniejszają (System IRSA!), w szczególności w przypadku młodych ludzi, konieczność ćwiczenia ich organów poznania (telewizja, gry komputerowe), jak i logicznego rozumowania (kalkulatorki, etc.). Przez co i struktura odruchów ich myśli staje się uboższa, w mózgach automatycznie zmniejsza się ilość aktywnych neuronów, ludzie intelektualnie karłowacieją.

To już blisko przed 50 laty, będąc graduate student na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley zauważyłem, że najbardziej prominentni ówcześni amerykańscy uczeni (socjolog ewolucyjny M. Scriven i psycholog B.F. Skinner) nie byli w stanie odróżnić zachowań się ustrojów żywych od nie-żywych.Patrząc na to zjawisko z punktu widzenia religioznawców,wygląda na to, że Zachód został zdominowany przez wyklinanych dwa tysiące lat temu przez Jezusa z Nazaretu ŚLEPYCH INTELEKTUALISTÓW, w Izraelu nazywanych FARYZEUSZAMI. (Słowo intelekt pochodzi od inter-legere, dosłownie „czytać pomiędzy, rozróżniać między przedmiotami”, w szczególności rozróżniać między obiektami żywymi a nieżywymi, czego zarówno małe dzieci jaki i Wielcy Uczeni, w rodzaju N. Chomsky‘ego, nie potrafią.) A tak „ulgowo” wychowani ludzie stają się skłonni do kompensacji swych „niedoróbek (czyli atrofii) intelektu” za pomocą technicznych protez. Co, jeśli nie znajdziemy antidotum na ten „barani pęd” do hipertrofii Techniki, Pieniądza oraz Komfortu bytowania (są to podstawoweidole Cywilizacji TPD – Technika-Pieniądz i mówiąc z rosyjska Żopa, o której się rozpisywałem w paryskiej „Kulturze” już przed 40 laty), doprowadzi do totalnego zniszczenia naszej Planety. Omawiam tę sprawę szerzej w mej książce „Atrapy oraz paradoksy nowoczesnej biologii”, napisanej na zamówienie „Naszej Księgarni” w roku 1984, ale wydrukowanej dopiero w roku 1993 przy wsparciu finansowym ze Szwajcarii (fig. 9):

Z tej książki przytaczam ilustrację wskazującą jak charakterystyczna dla rządów dominujących obecnie elit FARYZEUSZY ŚLEPYCH, utrata społecznego zrozumienia, na jakich zasadach opiera się Inteligencja, zapewniająca Nieśmiertelność Ustrojów Ożywionych, musi doprowadzić „naszą” judeo-chrześcijańską cywilizację do sprymityzowanej formy MEGA RAKA dewastującego Planetę Ziemia (fig. 10).


Ta figura z „Atrap i paradoksów” wymaga dodatkowych objaśnień. Patrząc od góry do dołu mamy przedstawione kolejne fazy rozwoju ssaka o nazwie człowiek. Począwszy od wspólnej wszystkim ssakom fazy wczesnego embrionu hodowanego w warunkach „in vitro” (A), poprzez pierwszy rok po urodzeniu (B), aż do jego dojrzałego życia w klimatyzowanych „klatkach z komfortem” (C). We wszystkich tych, sztucznie stworzonych sytuacjach sterylnej izolacji i od Natury i od innych ludzi, ilość bodźców (IRYTACJI) otrzymywanych przez uwięzione w tak komfortowych warunkach proto-ludzkie (A) i ludzkie (B i C) istoty jest bardzo ograniczona. Specyficznie komórki wczesnych embrionów ssaków, hodowane „in vitro” czyli „w szkle”, po wypełnieniu szczelnie dostępnej im przestrzeni, wskutek posiadanego przez nie odruchu „contact inhibition” przestają się rozmnażać. Zazwyczaj po kilku tygodniach taka kultura zamiera, samozaduszona poprzez nie usunięte produkty jej metabolizmu, z przyczyn podobnych do wygaszenia w piecu ognia przyduszonego przez popiół. Jednak niektóre, przypadkowo POIRYTOWANE – na przykład przez promienie kosmiczne – komórki, poprzez mechanizm IRSA zaczynają sprawniej niż inne regenerować swą strukturę, a zatem więcej niż inne konsumować otaczającego taką kolonię serum odżywczego. No i tak jak pies Pawłowa, powtarzając te odruchy wzmożonej konsumpcji UCZĄ SIĘ one być bardziej sprawnymi niż inne w REGENERACJI i NADREGENERACJI swej struktury.

A taka CAŁOŚCIOWA NADREGENERACJA to nic innego jak GENERECJA IDENTYCZNEJ KOMÓRKI – im więcej mikroorganizm się „naje” tym większą ma on „chęć” by się rozmnożyć. Z czasem te KONSUMPCYJNIE SUPER PRĘŻNE KOMÓRKI przełamują odruch „contact inhibition” i mnożąc się bez składu i ładu, tak jak w „zamerykanizowanej” Polsce dzisiaj, podkradają żywność otaczającym je siostrzanym komórkom. „Zacofanym” komórkom, które wciąż wegetują w zastoju wywołanego ich, genetycznie zakodowanym „lękiem” aby się nie „rozpychać” kosztem sąsiadów. Tak właśnie, hodowana w izolacji od macierzystego organizmu tkanka ssaków ulega TRANSFORMACJI. Gdy zostanie ona wszczepiona z powrotem do dojrzałego już zwierzęcia (z którego, w jego fazie embrionalnej została pobrana) kolonizuje ona to zwierzę jak najzwyklejszy nowotwór, dokonujący „inteligentnych” przerzutów swych transformowanych genów, do coraz to innych organów.

Rys.10 B przedstawia schemat chowu niemowlęcia, przez cały rok po jego narodzeniu, odizolowanego od otoczenia w szklanym inkubatorze zwanym „skrzynią Skinnera”. Jak opowiadał mi to mój rówieśnik, belgijski psycholog Jacques Voneche ze Szkoły Piageta, po studiach pracował on przez pewien czas jako nauczyciel w szkole w Bostonie. Przez przypadek miał on wtedy do czynienia z wychowaną w takiej „skrzyni” przez pierwszy rok życia córką B.F. Skinnera. Miła ona zasadnicze trudności w „znalezieniu się” wśród innych dzieci, traktowane przez nią jako „ciała obce”. Pozwolę sobie przeskoczyć, w kontekście wskazanych powyżej rezultatów doświadczeń F. Jacoba (fig. 10 A) oraz B.F. Skinnera (fig. 10 B) do opisanej w Ewangeliach sytuacji społecznej w Izraelu przed dwoma tysiącami lat. Jezus pomstuje w nich na sektę Faryzeuszy Ślepych, którzy pasożytują na prostej ludności (zwłaszcza na owdowiałych kobietach) Izraela. Otóż słowo „faryzei” oznacza po hebrajsku „trzymany osobno” – i stąd właśnie procesy IRSA, czyli INTELIGENCJI ŻYWINY w sposób jak najbardziej logiczny zamieniają ludzi wychowanych w warunkach izolacji od PRZYRODY i od innych ludzi, w „szklanych domach” (fig. C), w egoistyczne PASOŻYTY LUDZKOŚCI, ślepe jak komórki najzwyklejszego tumora (mózgowicza).

Na zakończenie dodam, że wszystkie te, degradacyjne procesy naszej cywilizacji, zostały przewidziane przez J. B. Lamarcka już 200 lat temu. Oto jego, „spojrzenie w przyszłość”, bardzo odmienne od tego opublikowanego w 1995 roku w książce „Noama Chomsky’ego próba naukowej rewolucji”. Cytuję za „Wstępem” do „Atrap i paradoksów nowoczesnej biologii” (fig. 11):

”"

Czytać więcej:

Niezwykła historia „cech nabytych” -http://markglogg.eu/?p=622

oraz

Living Beings (Zoon) – Creator of In-Formation” – http://markglogg.eu/?p=640 

Posted in genetyka bio-rozwoju, POLSKIE TEKSTY | Leave a comment

„PASCHALNA WOJNA” KRLD-USA

PASCHALNA WOJNA” KRLD-USA zakończona WALKOWEREM USA

W ubiegłym tygodniu byliśmy świadkami zbieżności daty Świąt Paschalnych aż Trzech Wielkich Religii Abrahamicznych: chrześcijanie Wschodu oraz Zachodu czcili Zbawienną – dla Rządów ich Mafii Psychopatów – Mękę oraz Zmartwychwstanie Chrystusa (rok 33 n.e.); a Żydzi składali, w tym samym czasie, ofiarę całopalną z niewinnych baranków, dla uczczenia Zbawiennej – dla ich Gangu Złodziei i Morderców – Ucieczki (Eksodusu, Wyjścia) ze złupionego przez nich Egiptu (1513 p.n.e).

Równolegle w czasie z fetowaniem, przez Żydo-Chrześcijański KRYMINAŁ, jego Zbawienia metodą Baranka Bożego – ew. Chrystusa – Umęczenia, miała miejsce trwająca zaledwie trzy dni Światowa Wojna Informacyjna na Dalekim Wschodzie. Mianowicie z okazji 105 rocznicy urodzin Założyciela KRLD, Kim-Ir-Sena, żydo-chrześcijański prezydent Tru(m)p państwa W(tj.H)uja Sama, w „sojuszu z ChRL” zapragnął przykładnie ukarać – za swoje UŻYTKOWNIKA BOMBY ATOMOWEJ zbrodnie – małe państewko KRLD formalnie rządzone przez „podobnego do grubaska Buddy” wnuka tegoż Kim-Ir-Sena, Kim-Dżong-Una.

No i z tych Światowładczych Ambicji W(tj.H)uja Sama, wyszła rzewna satyra, która zaczęła się już w Świętą Sobotę: na Placu Zwycięstwa w Phenianie, wkrótce po buńczucznym przemówieniu młodego grubaska Kim Dżong-Una grożącego USA bombą atomową – i oczywiście po demonstracji aż 8 typów nowych rakiet (z tektury?) na tle „nowego Phenianu drapaczy chmur” (czy zrobionych z tektury, jak te luksusowe wille w USA?) – miały miejsce zbiorowe tańce kolorowo ubranych tysięcy osób. A w dwa dni później władze W(tj.H)uja Sama się przyznały, że z tymi lotniskowcami (miało być ich aż trzy) płynącymi w kierunku Korei Północnej by ją UKARAĆ to była lipa, lotniskowce bowiem zaczęły uciekać aż na Indyjski Ocean.

Czyli USA PRZEGRAŁY – dosłownie – WALKOWEREM WOJNĘ z KRLD z okazji żydochrześcijańskiej Paschy i 105 rocznicy urodzin Kim-Ir-Sena…

A oto bliższe szczegóły tej „Wojny Informacyjnej 2017”. Relacjonuję na podstawie postu https://wiernipolsce.wordpress.com/2017/04/15/korea-w-przededniu-wojny/

Wzajemne groźby w przeddzień wojny 13 kwiecień br.:

 Czy koreański atom zapali świat? Chcesz pokoju, szykuj się na wojnę.

Kim przygotował już ładunek nuklearny. „Odpalimy go w sobotę”. Demonstracja siły czy realna groźba przeciw flocie USA? Kim Dzong Un poinformował, że jeśli statki USA zbliżą się do wybrzeży Korei Północnej choćby o metr, odpowie wystrzeleniem pocisku nuklearnego. Ładunek jądrowy jest gotowy. W sobotę może dojść do jego detonacji w specjalnym tunelu.

Premier Japonii obawia się też, że Pjongjang ma zdolność do instalacji broni chemicznej na głowicach rakiet. W razie agresji ze strony Waszyngtonu Korea Północna zaatakuje amerykańskie bazy wojskowe i rezydencję prezydenta w Seulu – głosi oświadczenie przedstawiciela sztabu generalnego Koreańskiej Armii Ludowej. Podkreśla się, że Korea Północna uderzy atakiem odwetowym na USA w razie „politycznej, ekonomicznej i wojskowej prowokacji”. W ramach ewentualnych obiektów ataku wymieniono bazy wojskowe Stanów Zjednoczonych w Osanie, Kunsanie i Pchjontcheku, a także rezydencję prezydencką „Błękitny Dom”, które szef sztabu generalnego grozi „obrócić w popiół w ciągu kilku minut”. Także przedstawiciel sztabu generalnego przypomniał, że rakiety Korei Północnej są wycelowane w bazy Stanów Zjednoczonych w Japonii oraz na terytorium USA. Sztab Generalny Korei Północnej oświadczył także o gotowości uderzyć w amerykański lotniskowiec Carl Vinson w razie agresji ze strony Stanów Zjednoczonych.

Wcześniej media informowały, że USA mogą prewencyjnie uderzyć w Koreę Północną, aby zapobiec kolejnej próbie broni jądrowej. Podkreśla się, że USA już przerzuciły dwa niszczyciele bliżej brzegów Korei Północnej – okręty z pociskami manewrującymi Tomahawk znajdują się 300 mil od miejsca ewentualnych testów. Chińskie wojska na terenie całego kraju zostały postawione w stan gotowości w związku z sytuacją wokół Korei Północnej. (Itd..)

Źródło: China Daily, konflikty.pl http://wolnosc24.pl/2017/04/13/kim-przygotowal-juz-ladunek-nuklearny-odpalimy-go-w-sobote-demonstracja-sily-czy-realna-grozba-przeciw-flocie-usa/

Dzień pierwszy wojny, sobota 15 kwiecień br.:

Parada wojskowa Phenjan 2017 zakończona zbiorowymi tańcami

 https://youtu.be/ZQxW_ipxEEo

 Dzień 2 wojny, relacjonowany przez:

 markglogg

 17 Kwiecień 2017 o 4:34 PM

Proszę poczytać, co donosi poniższy webste:

https://theconservativetreehouse.com/2017/04/15/president-trump-realigning-geo-political-alliances-and-few-paying-attention/
or 
http://tinyurl.com/mjdqkml

Otóż prezydent Trump spotkał się 6 i 7 kwietnia br. z prezydentem Chin Xi Jinping. I jakie to poczynania PREZYDENTA CHIN obserwujemy w następstwie tego spotkania:

 Po raz pierwszy w historii Chiny nie poparły Rosji w veto w Radzie Bezpieczeństwa odnośnie (ataku USA) w Syrii. Chiny tylko wstrzymały się od głosu.

Chiny zawróciły około 12 statków z ładunkiem importowanego z Korei Północnej 400 tysiącami ton węgla. (…) Chiny rozpoczęły import węgla do wytopu stali z kopalń USA.

Dodatkowo, w ramach sznkcji ekonomicznych Chiny wstrzymały eksport ropy naftowej do Korei Północnej.

Co więcej w ramach politycznej izolacji – Chiny wstrzymały loty między Pekinem i Phenianem.

A w najbardziej uderzającym sejsmicznym wstrząsie w sojuszach geopolitycznych, Chiny stały się otwarte na na dyskusję o zdenuklearyzowanej Korei Północnej – co oznacza pozbawienie tej KRLD broni atomowej. Co więcej, Korea Północna nie ma być włączona do tych rozmów. A zatem Chiny, Stany Zjednoczone, Rosja i Korea Północna będą dyskutować jak pozbawić KRLD broni atomowej.(Jest to rodzaj nowego Planu Marshalla).

 Piękne to wszystko?

 W dodatku w kierunku Korei Północnej płyną aktualnie dodatkowe dwa amerykańskie lotniskowce, a jakiś główny generał USA na BBC powiedział, z godzinę temu, że nareszcie zrobimy coś z tą GNIDĄ (lub słowo w tym rodzaju) PRZY POMOCY CHIN LUDOWYCH.

 Adm skomentował tę wiadomość-szok w następujący sposób:

 17 Kwiecień 2017 o 7:02 PM

Widocznie rynek amerykański jest więcej wart niż sojusz z Kimem.
Trump wcześniej wspominał, że nałoży na towary z Chin cło w wysokości 45 % i jak widać to podziałało.
Zatem many, many, many i jeszcze raz many.
Są dwie możliwości
Pierwsza to ta jak wyżej czyli Chiny dały się kupić i Kim znajdzie się oko w oko z potęga amerykańską i prawdopodobieństwem przegrania wojny i własnego życia i możliwość druga (zapewne znacznie mniej prawdopodobna) Chiny zastawiły pułapkę na Trumpa i USA Army.
Na czym ta pułapka miałaby polegać?
Po prostu wessanie USA w wojnę z Koreą.
(itd.)

 Dzień trzeci, koniec wojny obwieszczony Polakom, z kilkunastogodzinnym opóźnieniem, przez Adm na wiernipolsce:

19 Kwiecień 2017 o 11:07 AM

 No to mamy po wojnie.
USA poddała się walkowerem.

—————-
Hej, sluchajcie
Zakrztusilam sie dzis przy sniadaniu ogladjac chinskie wiadomosci. Malo mnie smiech nie zadusil.

Amerykanska armada (flotylla) skirerowala sie na Ocean Indyjski gdzie ma sie spotkac z australijska flota celem towarzyskiego spotkania w czasie wspolnych manewrow.
I podobno chodzi o to, ze wcale nie mieli zamiaru napasc na Koree!

Mysle, ze stara chinska szkola metody lagodnej perswazji i tym razem zadzialala.
Sprobuje znalezc te informacje w zachodnich mediach a kto moze, niech szuka u Chinczykow: CGTV – China

 Tiamat 19.04.2017 03:59:14
@Tiamat 03:59:14
To co znalazlam w New York Times: na razie inne media nie ruszaja tematu:

Aircraft Carrier Wasn’t Sailing to Deter North Korea, as U.S. Suggested – The New York Times

 (…)

Ten wielki okret USA, USSCarl Vinson plynal przez Ciesnine Sundajska tysiace mil od Korei Polnocnej.
Carl Vinson i trzy inne okrety w czasie gdy media sie nimi podniecaly – plynely w zupelnie innym kierunku, mianowicie zeby wziac udzial w australisjko- amerykanskich manewrach na Oceanie Indyjskim, 3500 mil od Korei Polnocnej
nadużycie link skomentuj
Tiamat 19.04.2017 05:26:03
@Tiamat 05:26:03
Ja czytałam dzisiaj, że The New York Times podał też taką informację (pisała o tym osoba z USA).
Najbardziej obrzydliwe jest to, że chyba tylko w Polsce tyle kłamliwych, niepotwierdzonych informacji się podaje. Po zdemaskowaniu oszuści albo osoby pozbawione reflleksji szybko to usuwają. Poza tym same nieistotne śmieci na rozmaitych portalach „informacyjnych”. Takiego Kima nam potrzeba, aby zrobił porządek.-

 Po zakończeniu PASCHALNEJ (tj. WIELKANOCNEJ) WOJNY INFORMACYJNEJ

 markglogg rozwinął ideę Tiamat

 19 Kwiecień 2017 o 9:16 PM

A swoją drogą ten koreański Kim wygląda – wypisz, wymaluj – jak BUDDA, którego to GRUBASKA posążki można nabyć na każdym rynku w Indiach lub Nepalu. Czyżby to znak boży? Co ciekawsze, te posążki są często przyozdobione znakiem SWASTYKI, ponoć przynoszącej szczęście (które „kołem się toczy”) Narodom Nie Wybranym.

  

No i co? Nie podobny ten Budda ze Swastyką na piersi, do młodego grubaska Kim-Dżong-Una? Wyraz twarzy dokładnie taki sam jak u wnuka Kim-Ir-Sena, choć oczy ma spuszczone i uszy trochę za długie (ale to licencja poetica rzeźbiarza). A przecież kolejne Buddy wciąż się rodzą, w Tybecie nawet lokalne klechy, zwane lamami, młodych chłopaczków do roli kolejnych wcieleń Buddy dobierają. A zatem wszystko w zgodzie z Nie Znającą Dekalogu Mojżesza, Wielką Religio-Filozofią Wschodu. Stan Tymiński kiedyś napisał, że po ożenieniu się z Chinką to się na buddyzm nawrócił.

 Z anty-paschalnym, „ratujcie baranki boże przed ich losem” buddyjskim pozdrowieniem,


www.markglogg.eu

Posted in polityka globalizmu, POLSKIE TEKSTY | Leave a comment

PAN w Z-nem (24 Addendum) : MISOLOGOS’ GMO-LP

Esej o charakterze retrospektywnym, dający odpowiedź na pytanie dr Szymona Drobniaka z INoŚ UJ „Dlaczego w szkołach na lekcjach biologii nie porusza się tematu, skąd się bierze odporność na antybiotyki?” (Przegląd, nr 8/2017 s.21)

Addendum: MISOLOGOS’ GMO-LP

czyli o tym, jak

MISOLOGOS GENETYCZNIE MODYFIKUJE ORGANIZMY LUDZI PRACY (LABORIOUS PEOPLE)

lamarck-o-postepie
Takim „Wstępem” rozpocząłem PRACĘ MEGO ŻYCIA (tak!) pod tytułem „Atrapy i paradoksy nowoczesnej biologii”, napisaną na zlecenie wydawnictwa „Nasza Księgarnia” w roku 1984. Została ona wydaną drukiem dopiero w roku 1993, przy wsparciu finansowym ze Szwajcarii. A w roku 2003, w mej późno-doktorskiej pracy „(Antyzoologiczna) filozofia spoleczno-polityczna Noama Chomsky’ego”, obronionej na UŚ w Katowicach w styczniu 2003 roku, podałem przykład jak działa to „prawo Lamarcka” Zaniku Szerokiego na Świat Spojrzenia w miarę Nauk się Rozprzestrzenienia.

Cytuję z podrozdziału:

(Noam) Chomsky jako homo ignorans” w zakresie konstruowania wiedzy

Taki właśnie dopisek autor (MG) niniejszego opracowania zakreślił samorzutnie nad tytułem artykułu Chomsky’ego “Spojrzenie w przyszłość: perspektywy badań nad ludzkim umysłem” z 1988 roku, zamieszczonego w tomie II “Noama Chomsky’ego próby rewolucji naukowej” (IFIS PAN, Warszawa, 1996). O co mianowicie chodzi w nim dr Chomsky’emu?

Wydaje się, że mamy istotne, wręcz przytłaczające dowody na to, iż podstawowe aspekty naszego życia umysłowego i społecznego, wśród nich także i język, są zdeterminowane jako część naszego wyposażenia biologicznego i że nie są nabywane przez proces uczenia się, a tym bardziej przez trening.

Od razu chciałoby się zapytać, jakie to dowody prof. Chomsky potrafi przytoczyć na poparcie swej tezy, (…) Nawet tego języka, w zakresie opanowania którego Chomsky uchodzi za specjalistę, dzieci uczą się właśnie poprzez samorzutny trening, polegający na imitacji dźwięków i ruchów osób od nich starszych. (…)

Odważnie idący na przekór faktom znanym zarówno etologom (specjalistom od zachowania się zwierząt) jak i psychologom, Noam Chomsky w “Spojrzeniu w przyszłość” występuje jako zdecydowany wróg tezy znanej każdej spostrzegawczej osobie, że „Konstrukcje umysłowe uważa się za rezultat kilku prostych operacji skojarzeniowych … może tylko nieco wzbogaconych przez zdolność do przeprowadzania indukcji … Te możliwości mają być wystarczającym źródłem wszystkich osiągnięć intelektualnych człowieka, w tym i języka.” … W związku z tą swą wrogością do powszechnie znanych form uczenia się, zadaje on pytanie: „Dlaczego intelektualistom tak bardzo zależy na tym by wierzyć, że człowieka kształtuje doświadczenie, a nie jego własna natura?”

Na to, na pozór retoryczne pytanie chciałoby się odpowiedzieć znakomitemu lingwiście-mechanikowi (pracował na MIT, czyli Massachusetts Institute of Technology), że ludzka natura zmienia się wraz z wychowaniem. (…) Atakując – i to w sposób zupełnie “ślepy” – wszystkie koncepcje rozwoju człowieka, które na miejscu najważniejszym stawiają jego doświadczenia życiowe (a więc jak pisze, nie tylko behawioryzm, ale także marksizm oraz piagetyzm) Chomsky robi z siebie apostoła bezrozumnych i bezsilnych “ludzi bez neuronów” [patrz osiągnięcia intelektualne mentora Chomsky’ego, profesora P.-P. Changeux z Paryża], w rodzaju całkowicie wegetatywnych “rzodkiewek”, o praktycznie płaskich encefalogramach. (…) Taką postawę naukową Chomsky’ego należałoby określić jako czysty nihilizm, który w jakiś sposób musi się przekładać na jego filozofię społeczną i na jego libertariański (jak go sam nazywa) program realizacji “zakorzenionych w naturze ludzkiej Praw Człowieka”.

*

To tyle cytatów z mej pracy doktorskiej. To żarliwe zwalczanie, przez najsławniejszego amerykańskiego lingwistę, „intelektualistów, którym tak bardzo zależy na tym by wierzyć, że człowieka kształtuje doświadczenie, a nie jego własna natura” sugeruje, że on ma „coś za uszami” odnośnie jego własnych życiowych doświadczeń. Chodzi mu zapewne o to, że oprócz tych języków, jakich się on w dzieciństwie nauczył (angielskiego oraz, być może także hebrajskiego) to w okresie życia, gdy już dostrzegał efekty własnego zachowania się, NIE MIAŁ ON DOŚWIADCZENIA w nauce jakiegoś dodatkowego języka: w rozmowie z francuską lingwistką „modularną” Mitsu Ronat byli oni skazani na pomoc tłumacza, co wskazuje na bardzo ograniczoną kompetencję językową tej pary „lingwistów modularnych”.

Czy zatem odkryta przez Chomsky’ego UNIWERSALNA GENERATYWNA GRAMATYKA nie jest przykładem zmyślonej Nadrzeczywistości, tak negatywnie ocenianej przez krakowskiego filozofa i historyka Bronisława Łagowskiego (patrz tekst zasadniczy „MISOLOGOS)? Jeśli chodzi o moje doświadczenie życiowe, to pomimo, iż „w średniej młodości” spędziłem aż 3 lata na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, gdzie napisałem, po angielsku, mą Meta-Ph.D TesisThe Not-Too-Divine Comedy, to wciąż mam problem, zwłaszcza gdy piszę „myśląc po polsku”, ze składnią obowiązującą w tym języku (podmiot zawsze przed orzeczeniem, a przymiotnik przed rzeczownikiem, nigdy na odwrót). Tak jakbym wciąż był trochę upośledzony genetycznie w zakresie tej Uniwersalnej Gramatyki, ponoć zakodowanej w genach każdego normalnego człowieka. Według „rewolucyjnych” poglądów Chomsky’ego, tej U-Gramatyki sztywna struktura powstała w genach ludzkich embrionów w bardzo odległych czasach, w momencie LOSOWEGO PRZYPADKU (sic!) jakim była mutacja genetyczna – z konieczności zaistniała jednocześnie u co najmniej dwóch osób – która spowodowała że nasi przodkowie nagle zaczęli się komunikować nie na migi, ale za pomocą pełnych zdań gramatycznie poprawnych. Taki „rewolucyjny” pogląd to dowód kompletnego braku wyobraźni, wyraźnie promowany przez IFIS PAN w Warszawie,!

Jeśli zaś chodzi o mnie, to na podstawie własnych DOŚWIADCZEŃ, zarówno z formowaniem się odruchów warunkowych jak i z biologią molekularną, od już blisko 40 lat publicznie utrzymuję, że geny, odpowiedzialne za nasze bardziej wysublimowane zachowania, w tym odruchy mózgu komunikowane za pomocą języka, są przez nasze organizmy KONSTRUOWANE (to termin Jeana Piageta) poprzez wielokrotne wykonywanie w młodości odpowiednich ćwiczeń. Szkic bio-mechanizmu tej endogennej „inżynierii genetycznej” jest podany na str. 237 oraz 238Open Letter to Biologists” z 1981 roku.


Dlaczego znani mi specjaliści w zakresie biologii molekularnej nie chcą dostrzegać, jak opracowywane przez nich schematy „dojrzewania” genów dość precyzyjnie pokrywają się z rozpracowywanymi przez etologów oraz psychologów, etapami dojrzewania ruchowo-psychicznego zwierząt, w tym i ludzi? Pamiętam, że po mym seminarium w styczniu 1980, zatytułowanym „Czy komórki potrafią się uczyć?”, kierownik Instytutu Biologii Molekularnej Uniwersytetu Paryż VII, prof. François Chapeville – pochodzenia polskiego i znajomy mej rodziny – powiedział mym kolegom, którzy to seminarium zorganizowali, że nie życzy sobie wykładów na ten, bądź co bądź istotny, temat. Poznany przeze mnie w kilka miesięcy później „neurolog komputerowy” Jean-Pierre Changeux, który do dziś głosi „nową wiarę” że „uczenia się polega na eliminacji połączeń interneuronalnych” (tak!) wręcz wrogo się odniósł do mej nieśmiałej uwagi, że pojawienie się pawłowskiego automatyzmu trenowanych czynności wymaga wzrostu – a nie zmniejszenia się – ilości połączeń w korze mózgowej (patrz konkluzja tego retrospektywnego eseju).

To dziwne przekonanie sporego odłamu Świata Nauki, o braku związku między doświadczeniami życiowymi ludzi (i zwierząt) a pojawianiem się ich bardziej wyrafinowanych zachowań, ma samo w sobie znamię choroby cywilizacyjnej. Charakter tej choroby dość precyzyjnie oddaje określenie MENTE CAPTUS, czyli dosłownie po łacinie „umysłowość przechwycona”, przy czym, wg słownika Kopalińskiego, jest to „umysłowość charakterystyczna dla jednostki albo grupy społecznej, uwarunkowana biologicznie i społecznie”. Osobnik tej klasy ogólnie wydaje się być umysłowo całkiem sprawnym, ale gdy zakwestionować sprawę w którą BEZMYŚLNIE WIERZY, to pojawia się u niego odruch natychmiastowego odrzutu i wręcz rasistowskiej wrogości – odruch bardzo podobny do zachowań tych angielskich „hebraistów”, nienawidzących „hellenistów”, o których pisał Matthew Arnold w „Kultura i anarchia” w 1869 roku.

Laureat Nagrody Nobla Jacques Monod, w szeroko rozkolportowanej, także w PRL-u, książce ”Przypadek i konieczność” w roku 1970 dumnie ogłosił, że geny pozostają poza jakąkolwiek możliwością kontroli ich się zachowania przez noszące je organizmy. I tę właśnie Nadrzeczywistość Nie-Znajomości Praw Biochemii pracowicie rozpropagował w kilkanaście lat później Richard Dawkins, w nagłośnionych przez CIA książkach „Samolubny gen” oraz „Ślepy Zegarmistrz”. A przecież to już w roku 2000, przy okazji dokładnego „rozpracowania” struktury ludzkiego genomu się okazało, że genom embrionalny człowieka ma około 30 tysięcy genów, a genom osoby dorosłej różniących się od siebie genów ma średnio aż 100 tysięcy! I jak dotąd nie czytałem aby jakiś autorytet biologii molekularnej był na tyle odważny, aby z tego faktu wyciągnąć wniosek, że CZŁOWIEK W CIĄGU SWEGO ŻYCIA SAM ROZBUDOWUJE – i to w znacznym stopniu – swą genetyczną osobowość (patrz Przypis 1 i).

Ta, obowiązująca obecnie także w PAN-owskich (tych z Warszawy) Naukach o (Bez)Życiu praktyczna „lobotomia”, odseparowanie nauki o rozwoju ludzkiej osobowości od nauk o genetycznym podłożu najrozmaitszych przystosowań organizmów do ich otoczenia, miała swe narodziny początek już w latach 1940. Wtedy to przyszli laureaci Nagrody Nobla z Biologii, Max Delbrück i Salwador Luria ZASUGEROWALI, że odporność mikroorganizmów na choroby jest DZIEŁEM PRZYPADKU, nie związanego z „obronnym” zachowaniem się drobnoustrojów. (Autorzy po prostu nie uwzględnili kilkudziesięciogodzinnego opóźnienia przed pojawieniem się pierwszych bakterii rozmnażających się w obecności „selekcjonującego” je wirusa.)

A czy istnieją jakieś przykłady, że takie zmiany genetycznej natury, w reakcji na środowiskowe wyzwania, są możliwe? Oto co napisał na ten temat mój kolega, dr Maciej Pokora w trakcie dyskusji o „genetycznym zakodowaniu” narodowości, na portalu „Marucha” w dniu 21-01-2017:

lysenko-4
lysenko-3
A oto rezultaty eksperymentu, wykonanego z początkiem XX wieku, przez wiedeńskiego zoologa Franza Kammerera. To eleganckie doświadczenie z hodowlą salamander przez kilkadziesiąt lat było „wycinanane z pamięci” środowisk naukowych przez (NIEDO)UCZONYCH typu Richarda Dawkinsa:

salamandry-kamerera-dodatek-do-aip
W pół wieku po Kammererze, eksperyment z hodowlą salamander na rozmaitych podłożach powtórzyła zoolog Kitty Ponse na Uniwersytecie Genewskim, otrzymując podobne wyniki. Zaś potwierdzenie w latach 1980 dziedziczenia, przez myszki, wykształconej we wczesnej ich młodości tolerancji immunologicznej na partykularny antygen, kosztowało kanadyjskich badaczy Teda Steele i Rega Gorczynskiego utratę pracy. (Edward Steele w nagrodę za ukryte wsparcie dla „Łysenkowskiej Nie-Spiskowej Teorii Dziejów” doczekał się przepędzanie aż na Antypody do Perth w Australii; ja z podobnych powodów musiałem nieco wcześniej „zbiec” z Genewy do PRL-u Stanu Wojennego)

steele-mg-books
Podobne „doświadczenia życiowe” nie tylko moje i Teda Steele, ale i mojego nieco starszego kolegi, biologa molekularnego z Genewy Phillippe Ankera, wskazują że sytuacja w establishmencie kontrolującym gmach Nauk o Życiu jest bardzo niezdrowa. Słuchając i czytając takie wypowiedzi jak wspominanego wcześniej Jacquesa Monoda, angielski socjolog – i podobnie jak i ja himalaista – Michael Thompson już dokładnie 40 lat temu napisał, w książce „Teoria bzdury”, że „w naukach o życiu jesteśmy świadkami systematycznego ukierunkowania badań, aby odsunąć wiedzę ciągle dalej od prawdy, tak aby nie dopuścić, by ludzie kiedykolwiek zobaczyli, jak rzeczy naprawdę wyglądają ”. I na podstawie własnych doświadczeń życiowych zauważył, że taka sytuacja grozi tragicznymi konsekwencjami w przyszłości.

Co z tych przemilczanych odkryć z lat 1940, zarówno McClintock (w USA) jak i Łysenki (w ZSRR) w praktyce wynika?

Po pierwsze, z ich prac wynika, że ustrój genetyczny (czyli „naturę”) istot żywych – a w szczególności roślin – da się złamać, stosując wobec nich odpowiednie stresy, niekoniecznie mające bezpośredni wpływ na ukształtowanie ich genów: to już w roku 1911 holenderski botanik Hugo de Vries odkrył, że hodowanie na rozmaitych rodzajach gleb, rośliny zwanej wesiołkiem lamarcka, po 2-3 pokoleniach powoduje nagłe pojawienie się kilku, genetycznie od siebie izolowanych odmian, określanych od jego czasów jako mutacje! Co więcej, w przypadku ludzi, do przebudowy dziedziczonego przez nich genotypu wystarczają ostre stresy psychiczne, będące w niektórych wypadkach „inicjatorem” wewnątrzorganizmowej „genetycznej anarchii”. Bio-reakcje na taki stress mogą dać impuls – w wypadku braku wystarczającej endogennej ochrony immunologicznej – do ujawnienia się rozmaitych typów nowotworów o obowiązkowo genetycznym podłożu.

Po drugie, tę oficjalnie potępianą łysenkowską „Doktrynę szoku”, pracujący w Waszyngtonie D.C. oraz londyńskim City budowniczy (czyli „Masoni”) Nowego Światowego Porządku zaczęli w praktyce wykorzystywać, na skalę planetarną, do „łamania” tradycyjnych zachowań się narodów żyjących, przez znaczną część wieku XX, w „psychicznym dobrobycie” socjalizmu. Proszę przypomnieć sobie, co się stało ze ZWYKŁĄ ludnością Polski, gdy nagle w 1990 roku „plan Balcerowicza” odebrał jej dotychczasowe środki do podtrzymania życia! To, czego budowy jesteśmy obecnie u nas świadkami, zasługuje na socjobiologiczną nazwę NOWOTWÓR POLSKA, społeczny POTWÓR dewastujący wszystko na swej drodze „rozwoju cywilizacji”. (Patrz architektura dzisiejszej Nowej Warszawy, niedawne zezwolenie PIS-rządu na niczym nie kontrolowaną wycinkę drzew na prywatnych posesjach, czy postępujące ZBRZYDNIĘCIE coraz bardziej otyłej populacji, karmionej hipermarketową „strawą”, także tą intelektualną!)

Jeśli zaś chodzi o praktyczną hodowlę nowotworów, nie tylko w formie wyizolowanych „in vitro” tkanek – ale także „in vivo”, w ciałach zwierząt – to po początkowym silnym stresie, zwanym INICJACJĄ, zazwyczaj praktykuje się trwającą czasami nawet dziesięciolecia, PROMOCJĘ zachowań, jakie zamierza się utrwalić w genotypie modyfikowanych roślin oraz zwierząt. W wypadku wieloletnich „szkoleń” Genetycznie Modyfikowanych Organizmów Ludzi Pracy, GLOBALNI HODOWCY sztucznie rozbudzają – głównie za pomocą wszędzie wciskanych REKLAM – jak najbardziej prymitywne ludzkie pożądania. Tymi obiektami, wymuszającymi działania ludności w kierunku ich pozyskania, są przede wszystkim PIENIĄDZE, za które można kupić rozliczne URZĄDZENIA TECHNICZNE, zwalniające „szkoloną” ludność od wszelkich, wydających się być uciążliwymi, życiowych czynności. Atak PLANTATORÓW GMO-LP jest szczególnie nacelowany na „słabszą”, żeńską połowę ludzkości – by poprzez jej wymagania kontrolować zachowania się i tej „mocniejszej”, męskiej jej połowy. W tym „szkoleniu” wielką rolę odgrywa doskonalenie uwielbianych przez kobiety luksusowych URZĄDZEŃ SANITARNYCH, we czasach Polski Przedwrześniowej do rządowego nakazu budowy na wsiach „sławojek” ograniczony.

Ten bardzo amerykański KULT T-P-D, czyli Techniki, Pieniądza oraz Dupy Wygody się domagającej, w imieniu którego to „Boga Cywilizacji” występowali w PRL-u lat 1980 Wojownicy Solidarności, w automatyczny sposób doprowadził do powstania Giga Korporacji ten Komfort Życia gwarantujących. A RAKOTWÓRCZE skutki „dobrotliwej” działalności tych Giga-Korporacji jest bardzo łatwo prognozować. O ile oczywiście, potrafimy zachować – lub „wskrzesić” u siebie – starożytny ANTYHEBRAJSKI LOGOS HELLEŃSKI, w czasach nowoczesnych przez Łyszczyńskiego, Lamarcka, Arnolda, Łysenkę, Piageta i autora reprezentowany.

O tym LOGOSIE ZOOLOGICZNYM napisałem w Genewie dla paryskiej „Kultury” (patrz Przypis 2 ii) w 1981 roku w miarę dowcipny artykuł „Wykład na temat rozwoju potrzeb”; udało się go opublikować dopiero w PRL-owskiej „Twórczości” nr 2, 1983 – a następnie jeszcze raz, po zmianie ustroju w czasopiśmie Obywatel, Łódź, nr 1(5) 2002. Jego wersja internetowa http://niniwa2.cba.pl/obywatel.html niestety znikła wraz z 10-letnim „Obywatelem”. (Przy tej okazji odkryłem, że za zniknięciem starego „Obywatela” stała polska Filia CIA, w osobach Zbigniewa i Zofii Romaszewskich, ta ostatnia od kilkunastu lat jest dyrektorem szczekaczki TV Biełsat, nadającej w kierunku Białorusi!)

W tym, napisanym w Genewie przed 36 laty, „Wykładzie” chodziło mi głównie o to, że osoby nawykłe do wykonywania zrutynizowanej pracy, poprzez zjawisko „niewolnictwa przyzwyczajeń”, opisane już przez Arystotelesa, zmieniają się w podobne do nieożywionych przedmiotów roboty, które „robią coś, nie będąc świadomymi dlaczego to robią”. A co głównie wytwarzają oraz rozpowszechniają te, przez „cywilizację T-P-D” wyhodowane, bio-roboty? Oczywiście kolejne „ułatwiające życie” coraz bardziej atrakcyjne przedmioty, które przez samo swoje istnienie popyt na nie nakręcają. Aż do totalnego ZADUSZENIA PRZYRODY przez wytwory zrobotyzowanej pracy.

Ale nie tylko sama hipertrofia ekonomii jest groźna. Te sztuczne „ułatwienia życiowe” – jak chociażby komputer, którego właśnie używam – coraz bardziejej izolują od siebie ich użytkowników, przez co eliminują wymieniane bezpośrednio między nimi bodźce, konieczne do pełnego wykształcenia się charakterystycznej dla homo sapiens osobowości. (Patrz N. Chomsky i jego „Próba rewolucji naukowej”.) Dzięki temu, bardzo dzisiaj agresywnemu się SAMOUDOMOWIENIU, coraz więcej przedstawicieli naszego gatunku w wieku dojrzałym zachowuje swe cechy „dziecięcego egoizmu”, wręcz intelektualnego „embrionalizmu”, skupionego na maksymalnej konsumpcji, połączonej z namnażaniem umysłowo „embriono-podobnych” swych kopii. (Patrz „Deklaracja Praw Człowieka Embrionalnego” z 1993 roku.)

A przecież wszyscy lekarze, którzy na serio zajmują się etologią (nauką o zachowaniu się) nowotworów, dziesiątki już lat temu zauważyli, że „ekonomicznie” bardzo agresywna masa komórek raka, jak gdyby genetycznie powraca do zachowania się słabo zróżnicowanych komórek wczesnych embrionów zwierząt. I to jest to, co dzisiaj obserwujemy – monstrualne wręcz nagromadzenie izolujących ludzi od siebie produktów T-P-D spowodowało, że obłąkana filo-entropicznymi pożądaniami komfortu, ludzkość zamieniła się w agresywnie bezmyślne CZŁOWIEKOWISKO, ślepo dążące do eksploatacji wszystkiego na Ziemi co się da skonsumować!

ZOOLOGICZNE lamarckowskie rozważania na temat Genesis GMO Mente Captus, nakazy „boga” MISOLOGOS spełniającego

Tutaj krótko się zajmę „jednokomórkowcami rozumu”, zazwyczaj „udoskonalonymi genetycznie” przez dekady pobytu za Oceanem. Zachowują się oni trochę jak ci podobni do martwych maszyn pracownicy fizyczni Arystotelesa „robiący coś, nie wiedząc po co to robią”. Otóż motywem przewodnim mej Meta-Ph.D. Thesis z U.C. Berkeley w 1972 roku (patrz Przypis 2), była ściśle naukowa obserwacja, że zarówno „normalna” ludność USA jak i najwybitniejsi uczeni tej WYJĄTKOWEJ NACJI (B.F. Skinner i M. Scriven wtedy) mają trudności z odróżnieniem istot żywych od nieanimowanych. Zaś dzięki mym, o kilka lat późniejszym graduate studies genetyki populacji oraz ewolucji w Genewie i Paryżu, udało mi się sprecyzować, że lamarckowska własność żywiny „wyrównania z nadmiarem” (określenie J. Piageta) poniesionej przez nią nie krytycznych uszczerbków, stanowi differentia specifica między przedmiotami ożywionymi i martwymi. To przeciwentropiczne zjawisko jest doskonale znane wszystkim aktywnym sportowcom, oraz oczywiście także lekarzom, celowo „zatruwającym” dzieci mikrodawkami rozmaitych szkodliwych substancji – by w reakcji na nie wymusić na ich organizmach budowę sprawnego systemu odpornościowego.

Tymczasem, w ramach podobnej do tej, omawianej na wstępie Noama Chomsky’ego „naukowej rewolucji”, o charakterze wyraźnie PRZECIW ROZUMOWYM (to po grecku znaczy Misologos), mamy dziś w świecie, także w Polsce, „wysyp” doktorów, zazwyczaj wykształconych za Oceanem, utrzymujących, że takiej „regeneracji z nadmiarem” mini uszkodzeń żywych organizmów PO PROSTU NIE MA. Jak to niedawno napisał w internecie mój były kolega dr Piotr Bein z Vancouver w Kanadzie: „(pan Makowski) W okresie oburzenia musowymi szczepieniami, był ZA szczepieniami. To mnie zaintrygowało — kto chciałby uszkodzić dziecko!”

Toż to już nawet nie jest świadectwo osobowości typu mente captus, tylko – by użyć medycznego terminu – zwykłe matołectwo jego i jemu podobnych doktorów zza Oceanu (dr Jaśkowski zapewne też):

jaskowski-majewska-bein
Zjawisko bowiem wzmacniania się, nawet bardzo młodego organizmu, poprzez jego „starcia” z zaburzającymi jego homeostazę przeciwnościami, było doskonale znane już w starożytności „co cię nie zabije, to cię wzmocni!”, a blisko 200 lat temu nasz narodowy wieszcz Adam Mickiewicz w „Odzie do młodości” zalecał wychowanie młodzieży w taki to właśnie „heroiczny” sposób:

Kto dzieckiem w kolebce łeb urwał hydrze

(tu poeta zapewne przewidywał nadejście masowych szczepień)

Ten młodym zdusi Centaury

(tu zapewne chodziło mu o uodpornienie się na bardzo groźne choroby)

Piekłu ofiarę wydrze, do Nieba sięgnie po Laury

(a to oczywiście, wizja przyszłości PAN w Z-nem! )

Skąd się wzięła ta, będąca formą lekkiego autyzmu, plaga cywilizacyjna polegająca na coraz częściej obserwowanym zaniku, u „wyedukowanych” ludzi, połączeń neuronalnych pozwalających im odróżniać żywe od martwego? Wspominany w tekście zasadniczym MISOLOGOS, historyk nauki Lynn White przypomniał, że nowoczesna nauka zrodziła się na gruncie przyzwyczajeń myślowych narzuconych przez żydo-chrześcijańską religię. A w Biblii HEBRAJSKIEJ „oświecającej” poczynania zarówno żydów jak i protestantów, NIE MA ANI SŁOWA o tym że istoty żywe, poprzez powtarzane po wielokroć wysiłki, z czasem doskonalą swe odruchy (patrz Przypis 3, w którym przytoczone są opinie, na ten temat, Filona Aleksandryjskiego oraz św. Pawła iii).

„Nasza” religia ze względu na zrozumiały odruch samozachowawczy, z konieczności jest zmuszona do odrzucania bardzo starej tezy mnicha Pelagiusza, twierdzącego że człowiek jest Z NATURY zdolny do samodzielnego się doskonalenia. Bo gdyby ludzie, w ramach wyklinanej przez Ojców Kościoła „helleńskiej” pogoni za możliwie doskonałym zrozumieniem świata, zaczęli dostrzegać, jak to było w przypadku nieszczęsnego Kazimierza Łyszczyńskiego pod koniec wieku XVII, że „Religia została ustanowiona przez ludzi bez religii, aby ich czczono, … Pobożność została wprowadzona przez bezbożnych.”, to biznes wiary by szybko uległ wygaszeniu – tak jak to się obserwuje do dziś w Chinach, już od półtora tysiąca lat nękanych przez kolejne najazdy chrześcijańskich misjonarzy.

Z identycznego egoistycznego powodu, te wszystkie GIGA KORPORACJE, które starają ię dzisiaj opanować nawet najbardziej izolowane zakątki naszego globu, też muszą walczyć, podobnie jak i Kościoły, o to aby uzależnione od nich ludzkie masy, nie próbowały się, z ich „dobrotliwego uścisku”, uwolnić. Stąd też i Zjednoczona Dyrekcja (po angielsku „Deep State”) tychże Koncernów, Banków oraz Kościołów robi wszystko aby przemilczane były zdolności istot żywych – w tym i mikrorganizmów tak prostych jak bakterie – do ich się doskonalenia i to w szczególności na poziomie genetycznym. (Patrz Przypis 4 wskazujący na podobieństwo zewnętrznej formy „5 solas” protestanckich ograniczeń Rozumu, do analogicznych „5 solas” neodarwinizmu iv). Podobnie jak KOŚCIOŁY, tak i NOWOCZESNE KORPORACJE utraciłyby sporo ze swych zysków w wypadku, gdyby ludzie mniej się podniecali „cudami techniki” przez te korporacje wyprodukowanymi. A nie mając pretekstu by w nieskończoność rozwijać ekonomię, to i cały PROJEKT GLOBALIZACJI, realizowany z iście misjonarskim zacięciem przez WYJĄTKOWĄ NACJĘ, uległ by wygaszeniu.

atrapy-i-paradoksy-promocja atrapy-post-scriptum*

Komentarze oraz Przypisy do Addendum pt. Misologos GMO-LP

Komentarz z portalu „wiernipolsce1:

canassatego 10 Luty 2017 o 00:26

To absolutnie sensacyjny artykuł Dr. Głogoczowskiego, artykuł, który wymaga co najmniej dwukrotnego przeczytania, żeby go należycie docenić.

Kiedyś ucząc studentów, ciągle mówiłem, że nie wystarczy raz przeczytać wartościowy artykuł czy książkę: trzeba je czytać co najmniej dwa razy, sprawdzając w trakcie wszystkie odsyłacze, nie znane wyrazy/terminy i pojęcia. Czasami trzeba odstawić dany artykuł lub książkę na jakiś czas żeby dokształcić się i dopiero wtedy wrócić do lektury.

(…) Oto jeden z setek cytatów, które to warto wcześniej czy później umieścić:

„W sumie, jak to już po wielokroć powtarzałem, (ZA)DUCH IGNORANCJI promieniujący z kart Pisma Świętego, w sposób automatyczny prowadzi do mikrocefalizacji, neuronalnego – a zatem i Rozumowego – skarłowacenia społeczeństw, które na chimerę „Boga Biblii” dały się nabrać. W ten sposób z czasem doczekaliśmy się światowego rozkwitu lumpen-kultury T-P-D (Technika-Pieniądz-Dupa), mającej Trójcę Patronów w osobach patriarchów oraz wojowników Izraela: Abra/ha/m – Ojciec chrzestny oraz „Podtrzymywacz/Sutener” kultu Mamona; Jakub-Izrael – Siedzidupa kolekcjonująca bogactwa; oraz Dawid – wykorzystujący podstęp techniki dla zapanowania nad współplemieńcami. W zasięgu tej biblijnej lumpen-kultury, jak w przysłowiowym Trójkącie Bermudzkim, od wieków znika ludzki ROZUM.”

i Przypis nr 1: Ustroje żywe posiadają zarówno geny, które są bardzo szybko przebudowywane jako reakcja odpornościowa na stresy środowiskowe, jak i geny istotne dla zachowania życia, które przez miliony lat mogą pozostawać niezmienione. Tak jest w przypadku genu ludzkiej hemoglobiny, który różni się od analogicznego genu u szympansa zaledwie o jedną punktowa mutację! Inne, trochę mniej ściśle chronione przed niepowołanymi mutacjami ludzkie geny są obecnie wykorzystywane jako „znaczniki genetyczne” pochodzenia indywidualnych osób oraz całych grup ludności. Natomiast propagowana przez klikę (niedo)ucznych klasy Mente Captus WIARA W CAŁKOWITĄ NIEZMIENNOŚĆ NASZYCH GENÓW (patrz „gajowy marucha” powyżej), oraz w ułomności jakie możemy nabyć wskutek ich uszkodzenia – na przykład przez promieniowanie jonizujące – jest kompletnie SZTUCZNA. Zwłaszcza w świetle rzadko publikowanego faktu, że uszkodzone geny są bardzo szybko naprawiane przez odpowiednie enzymy (u nas samych zachodzi codziennie ponad milion takich napraw!).

ii Przypis nr 2: Cykl artykułów naukowych MG (i o MG) przytoczonych w www.kulturaparyska.com/portal/pdf/Bibliografia-1974-1980.pdf

PROBLEMY NAUKI WSPÓŁCZESNEJ

254. BROŃSKI, M., pseud.: Metateza Marka Głogoczowskiego. 1975: 6/333, 139-140. Rec. Gąsienica [Marek Głogoczowski]: The not too Divine Comedy – Meta Ph. D. Thesis. Chene-Bourg, Switzerland, Author, 1974.

255. GŁOGOCZOWSKI, Marek: Ciuciubabka naukowa. 1980: 7/394-8/395, 72-90.

256. –: Myśli uczesane. 1978: 1/364-2/365, 27-36. Myśli o schorzeniach cywilizacji zachodniej.

257. –: Postępowcy i reakcjoniści. 1975: 1/328-2/329, 14-24. Dot. głównie „Manifestu Humanistycznego” z „The Humanist”, Sept. 1973 z podpisami 120 uczonych, filozofów i teologów, w tym A. Sacharowa i B.F. Skinnera.

iii Przypis nr 3: W Starym Testamencie W OGÓLE nie ma wzmianki, że prorocy Izraela osiągali swą mądrość jakimś osobistym, przypominającym żmudny trening, poznawczym wysiłkiem. Dokładnie na odwrót, Bardzo kultywowany Żyd aleksandryjski, znany jako Philo Judeaus, przed dokładnie 2 tysięcami lat dostrzegł w Księgach Mojżesza coś takiego:

“… ten kto przez wysiłek zdobywa cnotę, okazuje się mniej znaczącym i mniej doskonałym niż Mojżesz, który bez trudu i łatwo ją otrzymuje od Boga. … Jak bowiem trudzenie się jest czymś mniejszym i bardziej pospolitym od braku wysiłku … tak samo człowiek uczący się w porównaniu z mającym wiedzę w sobie.” (3; Alegoria Praw, ks. III, str. 135)

Będący głównym bohaterem tego Addendum, Noam Chomsky w swej autobiografii wspominał, że w młodości musiał się uczyć na pamięć całych strom Starego Testamentu. I to właśnie ten specyficzny trening w dzieciństwie przyczynił się do spontanicznego pojawienia się u niego, w wieku dojrzałym, już chyba genetycznie „zafiksowanego” odruchu myśli, że doświadczenia życiowe nie odgrywają żadnej roli w kształtowaniu się natury człowieka – w tym i ludzkich kompetencji językowych. Nawet Chomsky’ego osobiste rozmowy z Jeanem Piagetem w 1975 roku nie były już w stanie skorygować tej jego „idée fixe”; podobnie jak me rozmowy z Piotrem Beinem w roku 2000 nie potrafiły wprowadzić żadnych zmian w jego „idée fixe”, też zapewne już genetycznie usztywnionej. Co ciekawsze, dzięki tej swej, uformowanej w młodości przez czytelnictwo ST, dojrzałej NATURZE, Noam Chomsky w opublikowanym w 1988 roku „Spojrzeniu w przyszłość”, profetyczne zapowiada, że chyba nie będzie można sformułować LT czyli „Learning Theory”, teorii uczenia się znanej skądinąd doskonale już w starożytności pod nazwą „repetitio est mater studiorum”. Jest to doskonały przykład do czego prowadzi bezkrytyczne zatruwanie umysłów dzieci „zabijającymi mózg” tekstami Pisma Świętego. To „Pismo od Boga” autorytatywnie wskazuje, że rzeczy naprawdę ważne już są genetycznie zakodowane w ludzkich zarodkach, w szczególności w zarodkach „wybrańców Boga”.

Tę typową „dumną hebrajską (bez)myśl” znajdujemy także u św. Pawła: „głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej– czyli znowuż „mądrość” bez żadnego wysiłku przezeń uzyskaną. Oczywiście profesor Łagowski by powiedział, że tu chodzi o kolejną hucpę z NADRZECZYWISTOŚCIĄ maskującą niezbyt estetyczną RZECZYWISTOŚĆ misji tego super-Apostoła – i oczywiście miałby rację, jak wszyscy rozsądni krytycy wyprowadzonego z judaizmu chrześcijaństwa.

iv Przypis IV. By zabezpieczyć chrześcijańską „trzodę” przed zarazą wpływów helleńskich, Wielki Budowniczy Kościoła Powszechnego apostoł Paweł w ten sposób zalecał (1 Kor 4:6) sławną Sola Scriptura — “Bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano (w ST oraz w moich „Listach”, ale nie w Ewangeliach, wtedy jeszcze nie spisanych!)” Te „Listy”, negujące wartość i fizycznych ćwiczeń i nauk przyrodniczych, dostarczyły protestantom impulsu do ustalenia sztywnych zasad ograniczeń intelektu zwanych „5 solas”. Które to „solas” stały się zalążkiem nowoczesnych odruchów typu mente captus, dominujących szczególnie w krajach anglosaskich.

Bowiem to właśnie wśród badaczy wychowanych w takim „hebrajskim” zaduchu, zrodziła się Nadrzeczywistość Darwinowskiej Teorii Ewolucji. Pozorowanej Ewolucji której teoria, podobnie jak starotestamentowy Kreacjonizm, negują istnienie jakichkolwiek zdolności istot żywych do doskonalenia, poprzez powtarzane wysiłki, swego zachowania się w świecie. A oto „5 solas” tej PLUGAWEJ ATRAPY NAUKI, nie wychylającej się poza Ramy Poznawcze ustalone, przed tysiącami lat, w (równie plugawym) Piśmie Świętym. Wystarczy bowiem zamienić słowo Bóg (ew. Chrystus) na geny, oraz oraz określenie Boża Łaska (Opatrzność, „boże wybraństwo”) na Losowy Przypadek i mamy obowiązujący dzisiaj w PAN w Warszawie, Naukowy Światopogląd, oficjalnie traktowany jako przeciwwaga „obskuranckiego kreacjonizmu”:

1.      Sola scriptura (neo)darwiniana acceptabile est Tylko pisma (neo)darwinowskie są akceptowalne w naukowych czasopismach [(neo)Darwinian writings alone are acceptable in scientific journals]

2.      Solo multiplicatio esentiae vitae est Tylko rozmnażanie się jest istotą życia [multiplication alone is the essence of life]

3.      Soli genes determinant caractere animalis, actiones animalis non essentialis suntTylko geny określają charakter zwierząt, aktywność tych zwierząt nie ma (ewolucyjnego) znaczenia [genes alone determine the character of an individual, etc.]

4.      Solus incidentes creatio species novus Tylko przez przypadek powstają nowe gatunki [only by accidents new species appear]

5.      Sola selectia naturalis est motor evolutione Tylko dobór naturalny jest motorem ewolucji [natural selection alone is the motor of evolution]

I to jest zestaw ARTYKUŁÓW WIARY, na podstawie których sławny także w Polsce „ewangelista” neodarwinizmu, Richard Dawkins zbudował swą naukowo-literacką karierę. To już blisko 20 lat temu, w „Syndromie Ślepego Zegarmistrza” wskazałem, że Teoria Neo – a ściślej Żydo – Darwinizmu jest w całości zbudowana na Światłach Przewodnich ST oraz pawłowskich „Listów”, bez jakiejkolwiek informacji pochodzącej od „grzesznych” zmysłów (patrz obrazki 1-3 tekstu zasadniczego Misologos). Mówiłem nawet o tym na konferencji „Nauka a Religia” zorganizowanej przez Uniwersytet Zielonogórski w 2007 roku, niestety z miernym skutkiem – gro jej uczestników należało do stanu duchownego.

 

Posted in Ad PODHALAŃSKA AKADEMIA NAUK, genetyka bio-rozwoju, POLSKIE TEKSTY | Leave a comment

PAN w Z-nem (24): MISOLOGOS czyli System Promocji Chrześcijańskiej Wiary

MISOLOGOS

czyli

SYSTEM PROMOCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ WIARY

Judeochrystianizm 2

„Epikurejskie posłanie” PAN w Z-nem na Rok Pański 2017

muszę przestać wierzyć, aby zacząć myśleć ” – Immanuel Kant cytowany przez Benedykta XVI w jego „Wykładzie w Regensburgu„, 2006

Na stronie internetowej Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele św. Jakuba w Gdańsku-Oliwie, znalazłem zwięzły opis,, SYSTEMU PROMOCJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ WIARY, rodzaju skonstruowanego w starożytności „proto-Matrixa”, wiodącego Ludzkość w stan nie Kończącego się Uwielbienia Boga. Tytuł tego króciutkiego, ilustrowanego „akademickimi” szkicami opracowania, brzmi:

„Człowiek zmysłowy” versus „człowiek duchowy” w naukach Apostoła Pawła

(W nawiązaniu do Homilii z 19.02.2012r.)

Poniższy schemat znajdujemy w Pierwszym Liście św. Pawła do Koryntian 2:9-3:9

1. Człowiek zmysłowy

Człowiek zmysłowy nie przyjął Chrystusa jako Pana życia, żyje zmysłami, nie odnosi się do Prawa Bożego, nie kieruje się Duchem Bożym. Żyje tak, jakby Boga nie było.

(obrazek 1)

2. Człowiek cielesny

Człowiek cielesny uznał Jezusa i Duch Święty jest w nim obecny, jednak bardziej jeszcze stawia siebie i swoje sprawy, także rany, w centrum, co nie pozwala mu doświadczać Bożej radości, wolności i pokoju.

Jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie?” (I Kor 3:3-4)

(obrazek 2)

3. Człowiek duchowy

Człowiek duchowy natomiast ustępuje miejsca z tronu dla Chrystusa (Pana; na rysunkach oznaczonego jako „xP”), Jemu wkłada koronę na głowę i postępuje tak jak On tego chce, jest „pobożny” – Boży. Jest wolny od siebie samego, „zapomina o sobie”, a Bóg troszczy się o niego. Kieruje się Duchem Bożym.

Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu („xP”), tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności. Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata*, a nie na Chrystusie („xP”). ” (Kol 2:6-8).

A oto te obrazki, ilustrujące stan umysłu ludzi: 1 – zmysłowych „xP” nie znających; 2 – cielesnych, czyli wciąż operujących własnymi mniemaniami; oraz 3 – duchowych dla „xPcałkowicie wypróżnionych z przejawów samodzielnego myślenia :

czlowiek-wierzacy-w-boga
Jako stary akademicki nauczyciel filozofii nie mogłem się powstrzymać od uwagi, że promowana przez św. Pawła – a zapewne i przez duszpasterstwo akademickie „Jakubek” w Oliwie – klasa ludzi bezkrytyczne się modlących do boga „xP”, (obrazek 3) została określona jako „mikropsychoi” przez Arystotelesa, starożytnego „ojca” nowoczesnej psychologii. Według niego bowiem „nie ma nic w umyśle czego wcześniej nie było odczute przez zmysły” (nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu). Co więcej, spostrzegawczy czytelnik ogólnie dostępnych Ewangelii pozwala sobie zauważyć, że ten „pauliński” trójpodział ludzi polega na wychwalaniu zachowań dokładnie odwrotnych do tych zalecanych – oraz praktykowanych – przez znanego z przekazu Ewangelii Jezusa Nazarejskiego (~xP; ~ w logice oznacza negację).

Odnośnie „nędzy duchowej” takiego Spostrzegawczego Czytelnika biblijnych tekstów Apostoł Paweł stwierdził coś takiego przy okazji wychwalania Mądrości Krzyża xP:

Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Któż więc poznał zamysł Pana tak, by Go mógł pouczać? My właśnie znamy zamysł xP, czyli Chrystusowy.(I Kor 2).

Chciało by się rzec, e tam, takie to apostolskie klituś bajtuś. dla mało myślących parafian. Dojrzały umysłowo przedstawiciel gatunku Homo sapiens z łatwością potrafi rozszyfrować kto zacz św. Paweł i na czym polega realizowany przezeń „zamysł Chrystusowy”.

Mianowicie odnotowany w Ewangeliach ZAMYSŁ JEZUSA z Nazaretu (czyli zamysł ~xP), był dokładnie odwrotny niż ten, który głosił występujący w jego imieniu „13 apostoł”. Jezus bowiem nauczał: „Lampą ciała jest twoje oko. Jeśli twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie rozświetlone. Lecz jeśli jest chore, ciało twoje będzie również w ciemności.” (Łk 11:34) Dla Jezusa, który wg historyka Tadeusza Zielińskiego był wychowany na sposób „helleński”, CZŁOWIEK ZMYSŁOWY to BYŁ IDEAŁ HOMO SAPIENS, czyli człowieka zdolnego, dzięki sprawnym zmysłom, oraz sprawnym aparacie asocjującym kory mózgowej, rozstrzygać co jest prawdą a co UŁUDĄ. Według przed półwieczem bardzo znanego filozofa Rogera Garaudy « Chrystus Pawła (xP) to nie Jezus (~xP) ». Św. Paweł to był wyjątkowo prymitywny, PRZEDRZEŹNIAJĄCY JEZUSA religijny oszust. I to oszust pracujący według reguł ROZBÓJNICZEGO SYSTEMU religijnego znanego jako Stary Testament. Stąd też i sukces jego „Listów do parafian” w Testamencie Nowym.

Jak te zasady „Bożego Ustroju” wrogów Homo sapiens funkcjonują?

Pozwolę sobie przytoczyć, podaną niedawno przez krakowskiego filozofa Bronisława Łagowskiego bardzo elegancką definicję pojęcia „nadrzeczywistości”, którą BIZNESMENI WIARY stwarzają: „Jest to intencjonalnie wykreowana wizja podana masom do wierzenia, poparta zastraszaniem i przekupstwem tak, by ludzie myśleli lub udawali, że myślą, że jeśli nawet nie jest prawdziwa, to jest ważniejsza niż fakty.

c581agowski-660x375
Bo przecież na takim cynicznym eksploatowaniu lęków oraz nadziei, stworzonych przez nadrzeczywistość rozgłaszaną przez kapłaństwo „chrystusowe”, polega cały, trwający od lat blisko trzech tysięcy, sukces „Kryminalnej Historii (Żydo)Chrześcijaństwa” spisanej przez Karlheinza Deschnera pod koniec XX wieku, aż w 10 tomach tej księgi.

A oto szczegóły mechanizmu Stwarzania Nadrzeczywistości, kolektywnym wysiłkiem wyspecjalizowanego w tego typu działalności kleru. Na rysunku 1 pojawia się taki właśnie „nadrzeczywisty (po)twór wyobraźni”, w formie znaczka „xP”, określony jako CHIMERA przez ściętego i spalonego na stosie, z nakazu Episkopatu, na warszawskim Rynku w roku 1689 Kazimierza Łyszczyńskiego.

kazimerz-lyszczynskiPromocja tej „chimery xP” (oznaczać ją będę także bardziej wyraziście jako „XP”) w kolejnych stuleciach doprowadziła do coraz bardziej bezwzględnych wojen między chrześcijanami nawzajem oskarżającymi się o herezję. A po chwilowym ustaniu tych wojen (Pokój Westfalski 1648) rozpoczęła się „na wyścigi” przemysłowa dewastacja Przyrody, owocująca zniszczeniem całych masywów górskich i wyginięciem setek już gatunków dzikich zwierząt. Po prostu realizacja podstawowego nakazu Boga Biblii „panujcie nad Ziemią”, MUSI DOPROWADZIĆ DO TOTALNEJ KATASTROFY PRZYRODY, traktowanej jako „zło samo w sobie” przez „zhebraizowanych” chrześcijan, tworzących podgatunek homo imbecilis. (Patrz krótki esej Lynn White „Historical Roots of Our Ecological Crisis” z 1967 roku, oraz ma niedoszła Meta-Ph.D. Thesis z U.C. Berkeley w roku 1972)

 Dlaczego cała historia chrześcijaństwa musi – jeśli jej w jakiś sposób nie zneutralizujemy – zakończyć się gigantyczną katastrofą, wskazuje obrazek 3, na którym to „pobożny człowieczek” sam wytrzebił się ze swych „zwierzęcych” odruchów mózgu, spontanicznie asocjujących doznania jego zmysłów. Wskutek tej auto-kastracji ROZUMU (po grecku LOGOSU) bezkrytycznie „zawierzył” on Panu w formie ukoronowanej przezeń chimery XP. Do czegóż jednak ten (po)twór HEBRAJSKIEJ WYOBRAŹNI apostoła Pawła, niedawno podniesiony w Sanktuarium w krakowskich Łagiewnikach do godności Króla Polski, przyucza próbującego stać się pobożnym głupka?

– Po pierwsze do IGNORANCJI, polegającej na odcięciu się od bardziej wysublimowanych spostrzeżeń oraz rozumowań (patrz pilnie niedostrzegana przez chrześcijański kler uwaga Rogera Garaudy, że Chrystus XP to ~Jezus z Nazaretu.)

– Po drugie do PODŁOŚCI, widocznej w ogłoszonym przez św. Pawła „zamyśle Chrystusowym”. Ten, twórczo skopiowany z praktyk „odkupicielskich” jerozolimskiej Świątyni, „zamysł boży” polega na tym, że poprzez systematyczną LIKWIDACJĘ ludzi spostrzegawczych – patrz przypadek Jezusa z Nazaretu (~xP) – stwarza się warunki dla prawie wiecznego ZBAWIENIA (od krytyki społecznej) seryjnych morderców w rodzaju tegoż św. Pawła, wcześniej znanego jako „dyszącego zemstą i chęcią mordu” prokuratora Szawła. Jak to zauważył Karlheinz Deschner by zostać Świętym Kościoła, trzeba koniecznie kogoś zabić, względnie zdradzić lub oszukać (vide św. Augustyn), albo przynajmniej wysłać na ciężkie roboty do odległych krajów, jak to ma miejsce w wypadku najnowszej generacji Świętych Kościoła.

– No i po trzecie, uczy życia dla BŻYDOTY. (Specjalnie propaguję zawierającą rdzeń ŻYD pisownię tego słowa, charakteryzującego działalność w świecie Narodu Wybranego.) Otóż niedawno miałem „średniej jakości przyjemność” spacerować przez polanę Matemblewską koło Gdańska, od kilkunastu już lat „upiększoną” wielkimi kiczowatymi rzeźbami 14 stacji Drogi Krzyżowej. Patrząc na wyraźnie obżydliwe wyobrażenia męczącej się, pod ciężarem krzyża chimery xP, pomyślałem sobie że i ja przecież się tak w przeszłości męczyłem, nosząc w Himalajach, między obozami na wysokości 6000-7000 metrów, ciężkie plecaki i czując, że z tego wysiłku wypluję chyba płuca. No i co z tego, że się tak strasznie męczyłem? Nie ma co z banalnego noszenia ciężarów – w Nepalu zajmują się tym także kobiety – robić religijnego aj waj, jak to mówią żydzi.

matemblewo-droga-krzyzowa
Ta rzeźba powyżej na zdjęciu to wyraźne zaprzeczenie PIĘKNA, a przecież „piękno jest jedyną rzeczą boską i widzialną jednocześnie”, jak to zauważył nie tylko Sokrates ale i ja sam już w wieku 18 lat, przy okazji lekcji logiki i filozofii w liceum Nowodworskiego w Krakowie. O tym, że opowieści zarówno Starego jak i Nowego Testamentu są szkaradne i wysoce antypedagogiczne, pisał już przed 140 laty Lew Tołstoji w swej „Spowiedzi”, za które to świadectwo sapere aude (odwagi myślenia) został on wyklęty z Prawosławnej Cerkwi.

Te elementarne rozważania o Zmysłowym Pięknie – względnie jego braku – w NADRZECZYWISTOŚCI stwarzanej przez religijne wierzenia, stały się podstawą rozważań współczesnego Tołstojowi angielskiego pisarza Matthew Arnold. W książce „Kultura i anarchia” (1888), zdefiniował on dwa typy osobowości, odpowiadające paulińskiemu podziałowi na ludzi „zmysłowych” oraz „duchowych” (obrazki 1 i 3). Otóż pod wpływem masowo czytanej w Anglii za jego czasów Biblii, arystokratyczny duch „helleński” oznaczający „wolny rozum oraz intelekt, odporny na zaklęcia i przesądy… otwarty na osiąganie doskonałości” (obrazek 1) zaczął zanikać. Został on przyduszony przez kołtuński „hebraizm” będący wytworem „protestanckiej idolatrii – doktryny otwartej Biblii doprowadzonej do jej demokratycznego ekstremum”. Według Arnolda „Hebraizm reprezentuje wąski i pokręcony rozwój naszej religijnej osobowości oraz klęskę w dążeniu do perfekcji” (obrazek 3).

W tych zaledwie dwóch krótkich zdaniach, przytoczonych w szerszym kontekście przez Miltona Himmelfarb w artykule „ Hebraism and Hellenism” w 1969 roku, została przedstawiona istota patologii „naszej” religii, z uczestnictwa w której tak wiele osób – szczególnie płci żeńskiej, ale nie tylko – jest dumne. Otóż oparty na Nadrzeczywistości Grzechu Pierworodnego „wąski i pokręcony hebraizm”, którego zasady (bez)myślenia wprowadził do rodzącego się chrześcijaństwa mój umiłowany faryzeusz Paweł, w sposób automatyczny wymusza zaniechanie przez osobę wierzącą JAKICHKOLWIEK OSOBISTYCH WYSIŁKÓW, by się poznawczo – a zatem i etycznie – doskonalić.

Ta sprawa była „wałkowana” na samym szczycie hierarchii umacniającego swe wpływy w Imperium Romanum Kościoła Katolickiego na początku IV wieku. Mianowicie brytyjski, ascetyczny mnich Pelagiusz, zaczął dość skutecznie kontestować „genetyczne upośledzenie etyczne” człowieka skażonego przez Grzech Pierworodny. Utrzymywał on, że ludzie własnym wysiłkiem – a za przykład stawiał siebie samego – są zdolni osiągać etyczną – a zatem także poznawczą – doskonałość.

Niestety, dzięki „ojcowskim” zabiegom św. Augustyna, wyrastającego na godnego kontynuatora faryzejskich nauczań św. Pawła, sprawa „herezji pelagiańskiej” została wyciszona (patrz PAN w Z-nem 13, cz. II). „Odpuszczenie” bowiem NADRZECZYWISTOŚCI tego Grzechu (nie znanego narodom, które z Biblią nie miały kontaktów), automatycznie podcięło by Zbawicielskie znaczenie „leczącej rany duszy Odkupicielskiej Męki Chrystusa. Jak to z patosem podkreślił św. Augustyn w swym sławnym orędziu paschalnym, zwanym :ExsultetO, zaiste konieczny był grzech Adama, który został zgładzony śmiercią Chrystusa! O, szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel! Bez dziedzicznego „przestępstwa” Adama nie było by bowiem potrzeby ludzi „zbawiać” od jego skutków i krzyż by upadł. I nikt – jak to się stało opanowanych przez islam krajach basenu Morza Śródziemnego – nie miałby ochoty go ustawiać na nowo.

Nadrzeczywistość Grzechu Pierworodnego to Gwarancja Podłości MISOLOGOS Kościoła „Chrystusowego” (a także i egzystencji Narodu Wybranego)

Według Biblii „Bóg” (w liczbie mnogiej) zakazał Adamowi i Ewie spożywania owoców z Drzewa Poznania, lękając się (sic!) iż „staną się oni jak bogowie, potrafiący rozróżniać co ze, a co dobre” (Rdz 3:22). Ten mityczny Raj, w którym ludzie ponoć byli nieśmiertelni, to właśnie przykład NADRZECZYWISTOŚCI stworzonej przez chytre hebrajskie kapłaństwo (czyli „Boga”). Wykombinowało ono, że będzie robić biznes na „zbawianiu”, systematycznie ogłupianej przez nie ludności, od zgubnych skutków wyimaginowanego Grzechu Poznania.

Jakie są konsekwencje wiary w ten starożytny hebrajski podstęp?

Zacznę od „ducha” Narodu Wybranego, jako że należy się mu w tej materii pierwszeństwo. Otóż wśród wychowywanego w oparach Biblii żydostwa, musiała się pojawić predyspozycja umysłowa do rozważań na temat jak odzyskać, przynajmniej częściowo, Raj Utracony. Czyli jak zapewnić sobie sytuację podobna do tej Pierwszych Rodziców bez ograniczeń cieszących się się ich seksem. (Raj to przecież była, podobna do kwatery w ZOO dla pary dużych zwierząt ZAGRODA, z zabezpieczoną dostawą żywności, oraz opieką medyczną zapewniającą długie życie uwięzionej w niej parze!). Stąd też, znający już nieco tajniki hinduskiej Tantry, hiszpańscy kabaliści około XII wieku, z heksagramu symbolizującego „boskie zespolenie się” męskiej (Δ – penis, ‘Hrim’, Shiva) i żeńskiej ( – vulva, ‘Om’, Shakti) energii, utworzyli znak rozpoznawczy ich specyficznej społeczności. Ten znak zaspokojonego seksu z czasem stał się „logo” nowoczesnego Izraela i jego „narodowych mędrców”:

Problem jednak w tym, że energia seksu nie daje impulsu do jakiegoś szerszego – za wyjątkiem oczywiście seksualnych perwersji – się samodoskonalenia. Ironicznie możemy powiedzieć, że logo Izraela w formie Wielkiej Yantry, symbolizuje „boskie zespolenia się”, organów płciowych Narodu Wybranego, usytuowanych w erotycznie atrakcyjnej okolicy przysłowiowej ŻOPY. (Skądinąd jest to ludzki organ najsłabiej wyposażony w zmysły czucia – a zatem według św. Pawła najbardziej „uduchowiony”). Stąd właśnie wzięły się te bardzo szczegółowe, opracowane przez psychoanalityka Zygmunta Freuda, koncepcje analno-psychicznej ”konstypacji”, charakteryzującej histeryczne (od „hystera” gr. macica) zachowanie się nowoczesnej burżuazji. Burżuazji wzorującej się na chłodnych, komercyjnych zachowaniach się bogatego żydostwa, jak to zauważył Maurice Joly w swym „Dialogu w piekle” z roku 1864. Pisałem już o tej fizjologicznie istotnej sprawie w 2011 roku w lekko ironicznym artykule „Mózg w genitaliach – czyli o powstaniu Narodu Wybranego”.

Ale wróćmy do wpływu mitu o Grzechu Pierworodnym – i od niego „zbawieniu” – na jakże licznych chrześcijan, także tych których osobiście znamy. Przede wszystkim bierna akceptacja tej biblijnej bredni, automatycznie pozbawia dorosłe osoby w nią wierzące, cech istot Rozumnych – patrz zdjęcie poniżej, dokumentujące płaszczenie się, przed SZTUCZNYM BOGIEM XP, młodych Rosjan dzisiaj:

chrystianizacja-slowian-2

Święty Paweł nauczał „Jeżeli my dla was dobra duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeżeli wasze ziemskie dobra żąć będziemy? (1 Kor 9:11) By zatem utrzymać ludzką „trzodę” w stanie bezmyślności, przynoszącej wymierne profity jej duszpasterstwu, rzeczone duszpasterstwo winno ściśle trzymać się takich oto zaleceń (obrazek 3) Apostoła: Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie (xP) … Jakby kto wam głosił inną ewangelię niż tą, którą otrzymaliście (ode mnie!) niech będzie przeklęty!” (Kol 2:6-8 i Gal 1:91)

Jednym z polskich ofiar tego biznes-planu Misologos, był uwidoczniony na białoruskim znaczku pocztowym z 2009 roku, wychowanek Zakonu Franciszkanów, szlachcic Kazimierz Łyszczyński, który śmiał kwestionować„bożą mądrość” Kościoła. W skrycie przezeń napisanej księdze „De non existentia dei” (1689), taką oto herezję zanotował: Religia została ustanowiona przez ludzi bez religii, aby ich czczono, chociaż Boga nie ma. Pobożność została wprowadzona przez bezbożnych. Lęk przed Bogiem jest rozpowszechniany przez nie lękających się, w tym celu, żeby się ich lękano. …. Doktryna, bądź to logiczna bądź filozoficzna, która się pyszni tym, że uczy prawdy o Bogu, jest fałszywa, a przeciwnie, ta, którą potępiono jako fałszywą, jest najprawdziwsza.

Powtarzam raz jeszcze, „Kamień Węgielny Ignorancji” na którym została zbudowana (NAD)ZIEMSKA POTĘGA, zarówno starożytnego Izraela jak i nowożytnego Kościoła – a następnie burżuazyjnego „Społeczeństwa Obywatelskiego” – polega na nihilistycznej negacji BANALNEGO spostrzeżenia Pelagiusza, że człowiek swym własnym wysiłkiem jest zdolny do swego etycznego samodoskonalenia. Rok temu napisałem o tym coś takiego (PAN w Z-nem 13, cz. II):

Temat samodoskonalenia się „bezbożnego” człowieka jest w istocie skrzętnie przemilczany przez związki religijne odwołujące się do ZEWNĘTRZNEGO (transcedentalnego) Boga Stwórcy. Do wydanej w roku 1993 książki „Atrapy i paradoksy nowoczesnej biologii” załączyłem indeks ważniejszych pojęć, a w nim:

SAMODOSKONALENIE poznawcze i ruchowe – według filozofii platońskiej, konfucjańskiej, buddyjskiej, a także chrześcijańskiej i marksistowskiej, jest to podstawowy cel (finalizm → teleologia) życia człowieka.→ Lamarkiści dostrzegali ten cel życia także w zachowaniu się innych istot ożywionych, a w szczególności u ptaków i ssaków. Koncepcji samodoskonalenia poznawczego brak w → judaizmie, a także w ogarniętej obsesją doskonalenia ekonomii, nowoczesnej, liberalnej filozofii judeo-chrześcijańskiej.

Obecnie, w 23 lata po wydaniu Atrap i paradoksów biologii(1993) wypada mi uściślić, kto spontanicznego samodoskonalenia się ustrojów ożywionych nie chce widzieć. Otóż, , jak to podkreślił dr Zbig Pańpuch z KUL, kler chrześcijański (ponoć głównie ZACHODNI), uważa że własne siły ludzkie nawet przy jakimś wyrobieniu w cnocie są słabiutkie, a te mogą być doskonałe tylko dzięki Bogu.” (etc.)

Doktor ZbigP z KUL w tym krótkim zdaniu przedstawił podstawowy PROGRAM MISOLOGOS funkcjonowania Kościoła. Mianowicie jego pracownicy zachowują się jak lekarze-biznesmeni, którzy przekonują „upolowanych” przez nich klientów, że są słabi i chorzy i że posiadają dla nich « potion magique » w formie XP, które ich wzmocni i usunie objawy ich choroby. To « potion magique », w formie opłatka XP, w istocie wzmacnia psychicznie słabych ludzi (a w szczególności lubiące histeryzować kobiety!). Niestety tak jak w przypadku innych środków opiumujących, na dalszą metę środek „XP” powoduje uzależnienie oraz jeszcze większe upośledzenie jego użytkownika. Jak to zauważył Matthew Arnold, „cnotę” ludzi zbyt religijnych charakteryzuje „pokręcenie osobowości oraz klęskę w dążeniu do doskonałości”.

Wbrew opinii dr ZbigP z KUL, twierdzącego że Platon oraz Arystoteles zaproponowali tylko TEORIĘ Cnoty, to jednak osoby, które dzięki powtarzanym przez nie ruchowym i poznawczym wysiłkom, z natury STAJĄ SIĘ SILNE i zauważają to, czego niemrawe, pasożytujące na męce XP, duchowieństwo dostrzec nie chce. Mianowicie LOGOS BIOLOGICZNY, naszkicowany w Lamarcka traktacie « Philosophie zoologique » potwierdza dokładnie to, co powtarzał Sokrates „Jest tylko jedno dobro, wiedza, i jedno zło, ignorancja”. Stąd też i instytucja KK, od wieków Ucząca Ignorancji („Deus Judeorum Ignorantia est”) JEST ZŁĄ INSTYTUCJĄ, ZŁO w świecie rozpowszechniającą.

I tutaj, na zakończenie tego, spisanego w stylu repetitio est mater studiorum, „epikurejskiego posłania na rok 2017”, pozwolę sobie krótko przypomnieć, w jaki sposób NIHILISTYCZNA RELIGIA, nawołująca do odcinania się od „bijących w oczy” wrażeń zmysłowych – i tymi zmysłami kierowanych NATURALNYCH zachowań – automatycznie przyczynia się nie tylko do ZBŻYDNIĘCIA wyznających ją osób, ale i do ZBRZYDNIĘCIA ŚWIATA, przez czcicieli SZTUCZNEGO BOGA XP pracowicie gwałconego.

I gwałconego nie tylko przez fanatyków XP. Z religijnego nihilizmu, negującego jakąkolwiek wartość szerszych skojarzeń, a w szczególności z „zakleszczenia” Rozumu w sławionych przez Biblię sprawach życia genitalnego (patrz Freud oraz Addendum wkrótce) wyrósł, jak Rak zżerający Ziemię, ZACHODNI KULT TECHNIKI, PIENIĄDZA oraz WYGODY, z potrzebami organu o nazwie DUPA się kojarzący. Co niedawno przedstawiłem na sugestywnym grafiku, w formie tylko 6 słów otaczających symbol Rozumu Genitalnego Narodu „Wybranego”, RZECZYWISTOŚĆ POST-MODERNISTYCZNĄ tworzącego:

cechy-boga-jahwe
Jak zrejterować z tego ZAKLĘTEGO KRĘGU MISOLOGOS, wyniszczającego wszelkie NATURALNE OBJAWY ŻYCIA?

Pozwolę sobie przypomnieć elegancką myśl starożytnego „bezbożnika” Epikura, na temat którego „nowoczesny bezbożnik” Karol Marks napisał swą pracę doktorską. Otóż Epikur utrzymywał „Jeśli chcesz człowieka uszczęśli­wić, nie do­dawaj nic do te­go, co po­siada, ale uj­muj mu kil­ka z je­go życzeń. Przecież większość z tych „powabów boga T-P-D, jakie co dzień zachwalają nam reklamy – także te, obecnie bardzo liczne, internetowe – to są Pułapki Cywilizacji pod Bogiem Izraela (K. Marks, 1844). Do tych PUŁAPEK CYWILIZACJI należy zaliczyć także i „słodkości ran XP”, które oferują nam internetowe KK portale (patrz „Jakubek”oraz Radio Maryja) . Tylko bowiem poprzez odejście od powszechnego obecnie kultu TPD/XP (czyli w jakiś sposób wymuszenia powtórki z bezbożnego komunizmu), mamy szanse na uniknięcie nadejścia, zapowiedzianego przez ślepych proroków Izraela Nowego Nieba i Nowej Ziemi– Nieba oczywiście wypełnionego smogiem* i Ziemi pełnej hipermarketów, parkingów oraz samochodów. A wskutek zmniejszenia się zapotrzebowania na te SZTUCZNE TPD/XP wytwory, także i sam Naród Wybrany, specjalizujący w marketingu SZTUCZNYCH ATRAP BOGA, też trochę w swym Życzeniu Panowania Nad Ziemią, się opamięta.

(A tak prozaicznie, to mi się marzy, aby dzieci w szkołach podstawowych, w których dzisiaj urzędują zastępy księży, na przerwach „MISOLOGOS! MISOLOGOS!” za tymi w sutannach wołały, nie wiedząc jeszcze co to obce słowo oznacza.)

Tak nam dopomóż Epikur (oraz Perun, słowiański odpowiednik Zeusa Gromowładnego)

Amen

*

To z tym duszącym nas SMOGIEM, po angielsku zwanym POLUCJĄ, będącą końcowym produktem PRACY dla „Boga” TPD/XP, nie jest żadna przesada. Wczoraj, 22 stycznia byłem w południe na biegówkach na Bachledzkim Wierchu (904 m, ok. 70 m nad stacją kolejową Zakopane). I PO RAZ PIERWSZY W ŻYCIU ZATYKAŁO MNIE OD SMOGU! Coś niewiarygodnego, oglądać z tego wzniesienia śnieżną biel grani Lodowego Szczytu (2632 m) poprzez ŻÓŁTY FILTR w powietrzu! I to dokładnie jest to „Nowe Niebo i nowa Ziemia” przybliżona Polakom także przez polskiego papieża.

Post Scriptum 26.01.2017

Dzisiaj słoneczna, bezwietrzna pogoda, identyczna jak przed 4 dniami, wtedy w 2 dniu Mistrzostw Świata w Skokach. Po gigantycznej chmurze smogu ANI ŚLADU (ale leka mgła, charakterystyczna dla dużej wilgotności przy wysokim ciśnieniu, w której drobiny spalin zwykły się osadzać, jest widoczna):

Poniżej ślady mej twórczości przed ćwierćwieczem – czyli już od praktycznie 46 lat (pierwszy esej w paryskiej “Kulturze” pt. “Wolność na autostradzie” nr. 7-8, 1971) jestem smętnie monotematyczny:

A tutaj recenzja z tej książeczki (2 tys. nakładu, w całości rozsprzedane) w “Gazecie Wyborczej” z 30 listopada 1991:

Posted in Ad PODHALAŃSKA AKADEMIA NAUK, POLSKIE TEKSTY, religia zombie | Leave a comment

Życzenia Świąteczne 2016 oraz Noworoczne 2017!

A przy okazji

Omówienie, przez starożytnego pitagorejczyka, osiągnięć Umysłowego Żydo-Dziadostwa KOD, oraz KK, w Polsce pod koniec  Roku Pańskiego 2016

Właśnie skończyło się święto Chanuka (Hanuka), które w roku 2016 trwało od 13 aż do 21 grudnia. Jest to czule przechowywana przez ortodoksyjnych żydów pamiątka po „cudownym ocaleniu”, żyjącego dla Boga „Jestem, który Jestem MISOLOGOS (Jahwe)” żydostwa, przed jego zdominowaniem przez czczących LOGOS (Rozum) ówczesnych żydowskich entuzjastów koncepcji umysłowych starożytnej Hellady.

Tak się złożyło, że po ponad dwóch tysiącleciach od tego wspaniałego wydarzenia, tak zwane „Masono-Żydostwo”, przez komunistów przed stu laty kojarzone z Wielkim Kapitałem, zgodnie z biblijnymi przepowiedniami zapanowało nad prawie całą Ziemską Kulą. (Patrz „Akt ostrzegawczy przed antysemityzmem” zaakceptowany przez Senat USA 1 grudnia br.) A tejrzeczywistości świadectwem stało się tradycyjne zapalanie, przez prezydentów podległych bogu MISOLOGOS krajów, chanukowych świeczek w ambasadach Izraela:

Do chanukowych obrzędów należą też rozmaite gry hazardowe (w stylu tych jakie się uprawia w sieci kasyn Donalda Trumpa), a także inne, bezecne zabawy. Nad Wisłą mamy, od kilku już miesięcy, cykliczne występy, przypominającej swym zachowaniem się sektę faryzeuszy w starożytnym Izraelu, Konfederacji o zbiorczej nazwie KOD. Otóż w środowisku prominentnych KOD-owców dostrzega się ich zdolność do bardzo szybkich adaptacji ideologicznych: używając słów starożytnego hochsztaplera św. Pawła z „I-go Listu do Koryntian”, KOD-owcy mogliby rzec bez żadnej w swym sercu obłudy: Umarliśmy dla skażonego komunizmu, wzbudzeni — i to w jednej chwili, w oka mgnieniu — zostaliśmy dla nieskazitelnej Europy”(to znaczy Pieniądza patrz cytat ze Wstępu do mej „Wojny Bogów” sprzed blisko już ćwierćwiecza). A oto, otrzymany przeze mnie od kolegi alpinisty z Gdańska, elegancki zestaw nazwisk co bardziej aktywnych KOD-owców

http://www.piens.pl/kto-jest-kim-piekne-opracowanie-postaci-kod/

(Z powyższego zestawu działaczy KOD poznałem trochę – przed 30-37 laty – tylko dwie postacie: Krzyśka Łozę (Łozińskiego) oraz Aleksandra Smolara)

A jeśli chodzi o mniej gramotnych w sprawach szybkiej zmianie afiliacji ideologicznej Polaków mieliśmy, w listopadzie br. duchową atrakcję wzorowaną na średniowiecznymświęcie osła”: do kościołów w miastach Francji wprowadzano wtedy uroczyście przybranego w szaty biskupie osła i ogłaszano go, na okres tych bezecnych świąt, Królem Miasta. Podobny „religijny happening”, zazwyczaj dopiero w styczniu celebrowany, zorganizowali nam działacze KK 19 listopada br. w sanktuarium w krakowskich Łagiewnikach: w tym giga-happeningu pod tytułem Wybory, przez Aklamację, Króla Polski uczestniczyło ponoć aż 100 tysięcy wiernych!:

  Nie wszystkim kapłanom w KK ten pomysł z „intronizacją” się podobał, a przeglądającultrakatolicki portal https://marucha.wordpress.com/2016/12/18/granice-nauczania-kosciola/ znalazłem taką oto definicję podstawowych czynności KK, których nigdy nie wolno zakwestionować: „Apostolskość Kościoła oznacza identyczność z Ciałem, które Chrystus ustanowił na fundamencie Apostołów. Rozumieć ją należy dwojako: pod względem doktryny – jak ostrzegał święty Paweł w Liście do Galatów: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty! (Ga 1, 9)); oraz pod względem sukcesji – poprzez którą misja i święcenia przekazane Apostołom przez Chrystusa będą trwać w osobach ich następców…

I już w komentarzu @2 do w/wym. tekstu znalazłem taki oto „kwiatek”:

Samym tylko pasterzom (KK) przekazana została cała władza nauczania, sądzenia, prowadzenia; na wiernych nałożony został obowiązek słuchania ich nauki, poddawania się z uległością ich osądowi i przyzwolenia na to by nimi rządzili, napominali i kierowali na drodze zbawienia. Jest więc absolutną koniecznością by prosty wierny podporządkował się umysłem i sercem swym własnym pasterzom, a ci z kolei by wraz z nimi podporządkowali się Głowie i Najwyższemu Pasterzowi” (Papież Leon XIII, List Epistola Tua do kardynała Guiberta, 17 czerwca 1885).

Które to apodyktyczne, wzorujące się na naukach MISOLOGOS św. Pawła, papieskie zalecenie skomentowałem krótko na rzeczonym „marucha ekspress” (@ 9): „Którym to z kolei apostołem był św. Paweł? Czy przypadkiem nie 13? … (i dalej, w @22 co co „marucha” z opóźnieniem puścił – brawo!) przypominam, że według Ewangelistów Jezus zwerbował do swej misji tylko 12 apostołów. A do nich się dołączył faryzeusz Szaweł, utrzymując – i to w ponad rok po Jezusa ukrzyżowaniu! – że i jego Jezus zwerbował. A następnie ten Samozwańczy Apostoł nauczał rzeczy dokładnie na odwrót od tych, które postulował Jezus: jak ten ostatni domagał się „nie ofiary chcę ale przebaczenia”, to jego nowotestamentowy „przedrzeźniacz” głosił Dobrą Nowinę iż „poprzez Baranka Bożego (także w formie Jezusa Nazarejskiego) umęczenie, nastąpiło cudowne Kryminału (także w osobie Szawła alias św. Pawła) Zbawienie”. (Przypominam, iż do głoszenia tego „cudu Zbawienia” sprowadza się cała PODSTAWOWA, NIEZMIENNA teologia KK; w islamie św. Paweł nie zrobił kariery)

A zatem, na zakończenie roku 2016 pozwolę sobie dorzucić, że w spisanym pod koniec listopada br., po rosyjsku, „Liście do przyjaciół Moskali” zauważyłem, że działalność św. Pawła w KK mi trochę przypomina wyczyn „wojownicy Pana” imieniem Judyta. Otóż w trakcie wojen helleńsko-żydowskich, prawie dokładnie 200 lat przed ukrzyżowaniem Jezusa, ta bohaterka narodowa Izraela, IMITUJĄC MIŁOŚĆ do hellenistycznego wodza Holofernesa, wślizgnęła się w jego łaski i podstępem odrąbała mu głowę we śnie, jego własnym mieczem:

Podobnie zachował się i nienawistnik Pierwszych chrześcijan, dumny ze swej „bożej głupoty” (określanej jako MISOLOGOS) Szaweł z Tarsu: markując swą miłość do Chrystusa Ukrzyżowanego, ten agent Sanhedrynu wślizgnął się w łaski środowiska Pierwszych Chrześcijan i swymi podstępnymi pismami „odrezał głowę” antyfaryzejskim tyradom Jezusa z Nazaretu, stanowiącym istotny LOGOS (sedno) jego nauczań:Miłosierdzia pragnę, a nie ofiary ”.

No i taka „misja apostolska” św. Pawła dała łatwe do przewidzenia efekty. Zostały one opisane, przez Karlheinza Deschnera pod koniec wieku XX, w 10 tomach „Kryminalnej historii chrześcijaństwa”. Czy nadal ta OBŻYDLIWA HISTORIA KK będzie kontynuowana? Otóż w komentarz @ 13 do tego samego artykułu na „gajówce” ktoś wstawił coś takiego: http://www.zbigniewstonoga.eu/post/8101/zaliczenia-u-ks-kan-prof-leszka-wilczynskiego-z-poznania-czyli-list-mlodego-ksiedza-uwaga-drastyczne-zdjecia/ . A na tych niesmacznych zdjęciach dobrze widać, jak „misja i święcenia przekazane Apostołom … są przekazywane dalej”przy czym w tym „przekazywaniu święceń” istotną rolę odgrywa najzwyklejsza ... żopa.

No cóż, żyjemy w czasach, w których nie kwestionowanym – zarówno przez KOD jak i KK – „Panem Świata” stała się Trójca Wartości T-P-D, czyli Technika-Pieniądz-Żopa i mamy tego „wspaniałego widowiska” dobrze odczuwalne, także nad Wisłą, skutki.

Z Noworocznymi 2017 Życzeniami, aby zarówno „faryzejski” KOD jak i „saducejski” KK, z jego PLUGAWYMI (MISOLOGOS!) AKTAMI WIARY, powróciły tam, skąd one do nas przyszły, czyli do otoczonego obecnie 6 metrowym murem Więzienia Izraela!

*

Konieczne uzupełnienie – 26 grudnia 2016

Przyznaję, że się pomyliłem z datą rozpoczęcia Chanuka 2016. Skorygował mnie jeden z mych kolegów-korespondentów: mianowicie żydowskie święto Chanuka zwycięstwa Hebraistów (czczącymi MISOLOGOS mojżeszowego boga Jahwe) nad Hellenistami (czczącymi LOGOS podstawowych filozofów Hellady) w roku 2016 rozpoczęło się 25 GRUDNIA br. (A nie 13 grudnia, jak to bedzie w roku 2017, jak to błędnie odpisałem z żydowskiego kalendarza. Otóż inny z mych “dobrze ustawionych” kolegów (b. dziekan jednego z wydziałów UW) czytając te me “na wyrost” spisane opisy “zabaw Chanuka 2016″ zauważył, że czeka nas jeszcze Purim – i że będzie ciekawie.

A zatem świętto Chanuka 2016 rozpoczęła się w Boże Narodzenie 25 grudnia OBCIĘCIEM GŁOWY PROPAGANDOWEJ, ZNIENAWIDZONEJ PRZEZ ŻYDOSTWO ARMII CZERWONEJ, W POSTACI TEJ ARMII CHÓRU ALEKSANDROWA! spoczywającego wciąż na dnie Morza Czarnego.

Jak dotąd nie wiadomo co spowodowało ten “wypadek lotniczy”, ale mamy już dość ciekawe skojarzenia – i to nie tylko moje. Otóż także rosyjscy eksperci zauważyli, że  ten rosyjski wojskowy TU 154 zakończył nagle swój lot nad Morzem Czarnym, w sposób bardzo podobny do katastrofy rosyjskiego pasażerskiego tym razem Airbusa 321 nad Synajem rok temu: w obu samolotach nastąpiło nagłe wyłączenie wszystkiej elektryczności na pokładzie. Nie było żadnej informacji od załogi, że coś jest w nieporządku. Jeśli chodzi o wypadek na Synaju, to po kilku dniach stwierdzeń. że żadnych śladów po wybuchu nie ma, nagle rosyjscy badacze tego wypadku z komisji MAK zmienili zdanie, że to jednak był wybuch w części ogonowej, od bomby w puszcze po coca-coli podłożonej przez arabskiego terrorystę. (Szefowa MAK Tatiana Anodina po tygodniu prac jej komisji, zbiegła z Rosji do Francji, obawiając się o swe życie). Była wtedy i inna koncepcja zamachu - wrogie przejęcie kontroli nad pilotem automatycznym Airbusa przez silną wiązkę elektromagnetyczną sterującą Airbusem z zewnątrz z terenu stacji aerolokacyjnej w polożonym o kilkadziesiąt kilometrów od miejsca wypadku Izraelu. Nie zdziwiłbym się, gdyby i nad Morzem Czarnym – w odleglości kilku dziesiątek kilometrów of Gruzji i patrolujących ten teren okretów amerykańskich,  to też był atak elektroniczny – ale gdyby tak było, to Ruskie ze strachu nie pisną ani słowa, kto go przeprowadził.

Ale wróćmy, z okazji rozpoczęcia się Świąt MISOLOGOS-CHANUKA, do sprawy “Pana Świata”, który zarzadza takie dziwne przypadki.

Że na przyklad wieże WTC zawaliły się w 11 września 2001 roku, czyli w dzień 9-11, w notacji amerykańskiej. Że w ten sam dzień 9-11-1948 roku ogloszono powskanie państwa Izrael, że 9-11 (w notacji europejskiej) poadł Mur Berliński i 9-11-1973 roku w Chile obalono socjalistyczny rząd Salwadora Allende – itd.

 Wszystko to są “zbiegi okoliczności”, które szczegółnie często występują w grach hayardowych, charateryzujacych obene Świeto Chanuka - a to Wspaniałe Święto Zwycięstwa Nad Rozumem ZAKOŃCZY SIĘ DOKŁADNIE W NOWY ROK 2017, upamiętniającey 2017 rocznicę Obrzezania Chrystusa.

Jednak starożytny pitagorejski filozof w sposób nie przypadkowy jest w stanie dookreślić zarówno Dobrze Widoczną – jak i tą Ciemną, trzymaną w ukryciu – SZEŚCIO-PRZYMIOTOWĄ POSTAĆ “JESTEM, KTÓRY JESTEM” MOJŻESZOWEGO BOGA:

Czekajmy zatem, nierrpliwie, na Nowy Rok 2017 i na kolejne Wspaniale Świeta MISOLOGOS, chociażby to Purim, w rocznicę ktorego to wydarzenia USA, w roku 2003, zaatakowały Irak:

 

 

Posted in Obce teksty, POLSKIE TEKSTY, teksty inne | Leave a comment

PAN w Z-nem (23): Идет ли война, мирового финансово-политического криминала, против остатков умонго человечества?

Идет ли война, мирового финансово-политического криминала, против остатков умонго человечества?

Др Марек Глогочовски, член Комитета Всеславянского Собора

Мировая финансово-политическая элита, развязавшая мировую гражданскую войну, понимает, что исходом будет либо её победа, либо её разгром“ К.Н. Соколов, Сочи, 6 октября 2016 г.

После розсылки текста „Происхождение культуры славян я получил письмо од Константина Соколова из АГП в Москве, в котором он пишет в заклучении (2016-11-19):

В войне главное – образ врага и образ победы. это хотел донести. Надеюсь на тебя, могучего спортсмена и нравственного мыслителя. По русским легендам – богатыря. С уважением, Константин Николаевич Соколов

Симпатично читать что я „богатыр“, но гледая трезво, в соверменном мире Для героев резервирован ад“, а „Небо на земле для воров-бизнесменов“: в Домбасе почти все „польовые командиры“ Мозговой, Моторольа – уже мертвое (а о Игоре Стрелкове „Тексас“ розглашает – по английский, бо он так хорошо Новороссию знает – самые неприятные вещи: https://youtu.be/vQ7LYcR1iA0 .)

Константин Николаевич мне спросил „Если можешь донести (текст выступления в Сочи) до единомышленников, то это будет наш общий успех.“ Так и я ето делаю:

http://znanie-vlast.ru/news/razvitie_zakonodatelnogo_obespechenija_oborony_i_bezopasnosti/2016-10-13-1258

С Константином Николаевичем Соколовым япознакомилса уже 7 лет тому назад, во время конференции „Живи Земля!“ в Москве, в декабре 2009 года (я там имел доклад, по английски, «Почему Аристотель ненавидил банкиров?»). В это время он мне дал текст доклада «Новый кризис нужен чтобы посеять хаос». Уже в нём я нашол что его автор часто поуживает терм „власть золотого тельца“. Тоже в докладе в октябре текущего года в Сочи, Соколов аж 4-крать поужил етой терм. Но этое выражениеприкривает сущностькто специфично живет для жадности. И потому я опубликовал, уже в 2010 годе, на сайте московских „антиглобалистов“ (http://anti-glob.ru/old/st/zlattelec.htm) такую опинию:

 Комментарий доктора философских наук Марека Глогочовскего:

Что такое Мировая закулисная власть ЗОЛОТОГО ТЕЛЬЦА? Теперь практически все возрослые люди (кроме пенсионеров) должны гонять за деньгами чтобы прожить, все не очень богатые граждане стали рабами ДЕНЕГ – поэтому лучше сказать, что в мире имеем закулисную власть МОИСЕИСТСКОГО БОГА МАМОНА. Почему моисеистского бога?

Если мы будем искать в Библии, кто были «почитатели золотого тельца», мы нигде не найдем что они хотели обогатиться. Они только забавлялись под статуей «священного быка» которого знали из Египта. Это был Бык Апис, бог силы и мужства, которого египтяне украшали золотом и дорогими камнями (по этому „золотой” – в античности статуи многих богов покрывали золотом, чтобы показать, что они всегда блестящие, никогда нержавеют). … Я нигде в литературе не нашел, почему в церковных книжках, которые я читал в юности, почитатели Золотого тельца были названы ‘людьми жадности’. Поэтому в краткой брошюре „Война богов – Хелиос-Святовид контра Яхве-Хефайстос” (1995) я представил такую гипотезу:

Пример, как возможно ‘очиститься от преступления’ через ритуальное убийство, дал элитарный клан моисеевых Левитов, которые остались ‘священниками бога Израеля’, когда под горой Синай убили три тысяча спящих, не вооруженных почитателей Золотого Тельца. Через этот акт человекоубийства слава ‘благородного Израеля’ увеличилась больше чем двукратно: с одной стороны, Израель был очищен от людей, которые могли припоминать что грабеж обетованной земли был совсем неморальным, с другой стороны эти ‘Левиты’ очень успешно свалили на почитателей тельца все подозрения о жадности, которой были преисполнены души священников Израиля.”

И дальше, в статии из 2010 года я написал: „Как только мы начнем понимать, что „почитатели тельца” это козлы отпущения, убитые чтобы скрыть преступления моисеевой мафии воров и убийцов, так действия библейского „бога” начинают быть прозрачными, можно сказать ‘гласными’. И так мы видим, что моисеисты (еврейские и христианские) это:

1.     мелкие трусливые воры, которые ненавидят люди честных, умных и отважных (как ентузястически писал св. Павел „Якова-Израеля я люблю, Исава-Едома (Адама) я ненавижу” – Рим. 9, 13).

2.     Моисеисты, как маленькие термиты, всегда ведут войну скрытыми „подземными” методами: их идол Мамон это боящеся солнца коллективно живущий БОГ– СЛЕПЫЙ ТЕРМИТ, который только в мраку чувствует себя «богом»; (а.т.д., читать полностю http://anti-glob.ru/old/st/zlattelec.htm )

*

Сегодня я могу добавить, что такое поведение моисеевовой елиты, маширующей под храняющим её собственность „каменном щитом“ з написом „Не убивай (свего брата)“, одиозные и перфидное. А и „Бог“, которой благославил убийцов их собственных сынов, то Очередный Психопат. Как бывший сотрудник школы Жана Пяжета (равития люудской персональности) я дожен подчеркнуть, что только под влиянием етого „Бога Сотворительа Израельа“ молодые людя – котрые из их натуры хорошие (ето глосил уже Сократес) – меняютса в жадне домниацйи мира монстра. Могу показать пример как родитса, не из её внутри, но в следсзвие её образованиая, етая „финансово-религиоына елита“ с которой мы возмущены сегодня воевать:

Недавно, во время своего выступления в Дворцу Республики в Минске, 26.11. 2016, русский телевизённый шолмен Владимир Соловьевначал свой монолог с рассказа библейской истории про Каина и Авеля, той самой, где брат убил своего брата. Через нее телеведущий подвел к мысли, что все наши беды не из-за плохого образования или недостаточного воспитания, а из-за того, что в людях нет души, а внутри — одни бесы. Отсюда и коррупция, и проблемы в экономике, и в личной жизни… ВСЕ ИЗ-ЗА НАС САМИХ.

Это тотальной бред похожый на „воспитание“ американскей публики такими „телеевангелистами“ как Били Грем и Тед Хаггард. То совсем не так было. В Библи пишет что Каин и Авель „сами с себя“ не ненавидились, а на оборот то сам „Господ“ засеял ненависть между братми:

Это не только библийна алегория. Это модель „ненависти между братми“ которая появилась в конце ХХ века под влиянем изучении Католическей Церкви. Пример этого влияния дайет взгляд 4 года старшего чем я Piotra Wojciechowskiego, цинеастa и писательa, которой под конец 60 годов имел дуже влияне на мне – то его поетическу концепцию из ето вермени, я развинул, в 2015 годе, в идею Подхальанской Акадмии Наук. Но когда Пиотр узнал, что одным из 3 любители Татр, патронов ПАН, явлаетса В. И. Ленин, которой почти 2 года жил в близе Закопанего и хорошо знал польских писатели (JanKasprowicz, Wł. Orkan а и другие), то он мне написал (2016-11-28), что „Ленин это бандит, который сотворил бандитскою империю“. Так то для моего друга из 1960 лет, все почитатели идеи коммунизма, в том тоже и я, враги. И мне легко сказать как етой „бес“ в нём появилса – не из внути его души, как утвержает русский телеевангелист Владимир Соловев. Именно после поражения „Солидарности“ в 1981 годе Пиотр начал работать в католиических издателствах и здесь выучилса – в имя „христянскей любви“ – ненависти до всего что сделал Советский Союз во вемия его сусществования. (Карлхейнц Дешнер в «Криминальнойистории христианства» подчеркает, что красивое „послания о любви“ св. Павла невероятно розжигают ненависть между людми.)

А тепер Комментарий „2016“ доктора философских наук Марека Глогочовскего:

1. Мнеэто смешно сказать, что вытягнута Соловевом история Каина и Авля, как пример „природних бесов человека“, тотально фальшива: Авель не был никаком „спаведливом“, но только „богоподобным“ глупим садистом, забавлающимса безполезном для желудка всесожжгнутием невиноватых ничему домашных зверей! Так об этом думали питагорейцы, мающе великие влияне на антиеску культуру (тоже на евереев из секты ессеиов). Их бог то Аполлон, бог Красоты и Правды, и в его храме в Дельфах, устроенном в красивой горской Природе, кроваве жертвы былы запрещене:

2. С точки зрения философов не только Еллады, „Бог“ древнеевреев, которой благославил кроваве жертвы Авля, Абрахама и Моисеия, то был/ест БОГ НЕВЕЖЕСТВА И САМООБМАНА. Каким способом организован этой самообман, ведущий до крыминализацйи целого народа, показует праздник „Капорос“ еврейских „аборигенов“ жиощих в NewJerseyв США. «А как ты делаешь капорос?» «В одной руке я держу петуха, во второй — сидур, и читаю молитву: «Это замена мне, это вместо меня, это выкуп мой». (И в это время трикрать развертаюсь петухом – или курицу /жены/ – над головой, чтобы потом ею убить „за мое грехы“ и бросить в мусор):

3. Благодаря „13 Послании“ 13 апостола, Шавла-Павла, тенто Бог-Сотворитель Ненавести, милующий „овна всесожжение, Господу благоухание принятне“ (Из. 29: 18) нашел свое место и в канонических книгах Нового Завета. Спецяльно „Послание к евреиям“, во главе 9, подчеркивает грандиозное значение кровавого умучения Исуса, „божего агца“ для вечного спасения верущего в етой бред криминала: „Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному!“ (Очевидно, всегда живущемуБогу Разбоя и Убийства – достаточно по этому воспомнить достижения вчерайших и сегодняйших Крестоносцев):

3. “Метафизика” Аристотеля начинается словами: “Все людипо природе стремятся к знанию” – а и Сократ говорил что „Существует лишь одно добро – знание. Существует лишь одно зло – невежество.“ А мой знакомый, очень набожный антикоммунист, профессор физики MiroslawDakowski мне говорил что знание (гр. Гнозис) это самое Зло!

Медицинский взгляд на современне „христянске“ атаки на Сократа, на Аристотля и на всю „язычною“ греческою философию

Нада вернутся к анамнезии, истории етой цивилизацённой болезни. Под конец ХIХ века, английский писатель Мэтью Арнолд в книге «Культура и анархия» (1875) утвержал что в его стране идет „гражданска война“ между двома типами людей, которые появилис как результат их образования. Он определил:

Елленизм это ум, интеллект – свободный ум и свободный интеллект, иммунизированный од клятв и суеверия, связан с имагинацию и емоцию, откоровенный на все совершенство, прошлое, современное и будуще. Ето ум и интеллект гибкий и самокоректорующися, враг фанатизма, равнодушия и одностранства (…)“

Гебраизовать … значит пожертвовать все другие страны нашого сусчества для религиозной страны … ето ведёт до узкого и покрутого возраста нашой самой религиозной страны и до потери совершенствия.“

Это разграничение между „Елленизмом“ и „Гебраизмом“, современной еврейский критик Milton Himmelfarb, в статю “Hebraism & Hellenism Now”, (Commentary, 1969, Vol. 48, No. 1) так покоментировал:Арнолд определил „Гебрайску“ душу как он её понимал, сектарианского протестантизма Англие ХIХ века. Его гебраисм uказует на протестантскою идолатрию – доктрину откровенной Библие дотягнутой до демократишеского края

Сегодня мы можем сказать, поужжвая терминологию медицины, что „гебраизм“ это ПОРАЖЕНИЕ МОЗГА под влиянем „культурного вируса“ ва форме ОТКРЫТОЙ БИБЛИИ. И з этого ПОРАЖЕНИJA МОЗГА рождились идее Исключительных Нацйи не только Израеля, но впрежде всего Англии и США (см. „Chosen People: the Big Idea that Shapes England and America” – 2003).

В последним предложению своего доклада из Сочи, Константин Соколов написал: „ Главным средством борьбы станет Слово, поставленное на твёрдую правовую основу оно породит Действие.“ Очевидно. Но впрежде всего мы должны знать как рождилса враг, названный Соколоовем „мировой финансово-политической элитой“. Ета „елита“ тоже рождилась „Словом, которые стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины“ (Иоан 1:14).Я замеркнул уже в стати «Почему Аристотель ненавидил банкиров?» (2009), что ето „слово-вирус“, сложене только из 3 мини-слов, находитса в V Мои. 23, 20: иноземцу отдавай в рост. И так из этого „одного в трёх“ Слова Святописания народилась та проклята Соколовом мировая финансово-политическа элита, з еёцентрами Банков, Бирж и Казинов, которыхврата не затворяться ни днем ни ночью, чтобы приносить к ним достояние народов и приводимы были цари их. Ибо народ и царства, которые не захотят её служить – погибнут, и такие народы совершенно истребятся» (Ис. 60:11-12).

Какого СЛОВА сегодня нам нада чтобы зделать антитело, до этого „культурного вируса“ который систематично изменяет Мир в гиантический Публичный Дом, во котором проституция обязательна од малооплаченого рабочего до самого великго Президента?

Я предлагаю только 4-5 мини-слов, которые логически возникают из вышеуказанных предложении:

(НАДА) ЛЕЧИТЬ ПОРАЖЕНИЕ МОЗГОВ ИЗКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ НАЦЙИ!

Как зделать, чтпбы это Слово-Антитело породило Действие? Очень просто:

1. Нада выпросить бога Израельа из нашего Дома. Польский историк античностои Тадеуш Зелински замеркнул (1927) что в Старом Завете выражение „Бог в дом“ обозначает самые несчастия для дома: пожар, смерть первороденых атд. Так то логически, нада выпросить етого бога-психопата тоже из нашего Публичного Дома, как на фотографиях выше.

2. Нада розглашать что обозначает Меген Давид симбол Поражения Мозгов Изключительных Народовпрежде всего США и Израельа)

Уже в ХII веке, живужше как боявщесьсолнца термитз,каббалисты в Еспании придумали, что симболом изобранного Богом Народа будет „Звезда Давида“, во форме взятей изТантры шестираменной звезды, придуманней каксексуальный сымбол сомкнутой мужской (Δ – penis, ‘Hrim’, Shiva) и женской (∇ – vulva, ‘Om’, Shakti) енергии.

Но этая енергия секса ограниченная до только „вегетативной“ деятельности человека. Она не ведёт до почти никакого – кроме сексуальных перверсии –духового совершинства. Иронически можна сказать чтоМаген Давидэто Знамя Заклещения (затвердиения, констипацйи – см. Зигмунд Фрейд) Мозга, сконцентрированнего на действиях поговорковой ЖОПЫ. Об этом я уже писал в 2011 годе, в легко сатирическим тексте „Мозг в гениталиях – произхождение (Генезис) Исключительной Супер Нацйи“. До чего ведёт економочески гигантиризованна иудео-американска цивилизация „под богом Израельа“ показует етой диаграм:

(Американизм = Иудео-Христянизм = Рак, Опухоль Мира)

3. Надавостановить симбол Гамматическего Креста (свастики), как противоречие „Звезды Давида

В самом США Великая Депрессия, сделана усилями Мировой Финасовой Елиту на Бирже в Ню Иорке в 1929 годе, лишила жизни (голодом, самоубийством, атд.) около 7 милионов граждан:

Когда она кончалась, в Соединионных Штатах изданно медаль, которой показует НАДНАРОДНЫЙ знакдинамичнего счастя“, которой прикривает „народный симбол“ финансовой елиты, которая допроводила до этой катастрофы:

Ест ли такой „поворот времени“ возможный? Недавно я нашeл в интернете долгою статию др. Ирины Цезарь (из Ню Йорка или Москвы?) „Свастика в Биыантии“ (2015). Она кончитса желаниемНо мы, ПРАВОСЛАВНЫЕ, не дадим попрать ГАММАТИЧЕСКИЙ КРЕСТ!Я уже знал, что в первых веках христянства свастика была знаменем специфично Несториан, которых вера была очистена одэтого гебрайскего имбецилизму, что «Разпятый на кресте Исус это замена мне, это вместо меня, это выкуп мой (из преступлень и грехов)». Но Несториане были изгнани из Римской Империи после „Разбойничего Собора“ в Эфезе в 431 годе а и сегодня их остатки убивают во войне в Сырие. Ирина Цезарь в заключению своёй стати пишет „Сионо-хазары пытаются дискредитировать и даже запретить гамматический крест или Руско-Арийский Тетраграмматон именно потому, что они хотят установить старшинство Иудаизма над Христианством“. Это не так. Старшинство – и доминацю! – Иудаизма над Христианством акцентировал, в главе 11 „Послании до Римян“, св. Павел. Так то и само православие нада „очистить од иудаизма“ – точно на оборот од усилии протестантов, которыйе, начиная из XVI века, начали „деелленизовать“ хрисянску виеру. А в прежде всего нада помнить, что „Римяне только убили Христа, но св. Павел его (учения) умертвил“ – как мне ето написал, уже 20 лет тому назад, один из моих польских корреспондентов: имитирую любов к Исусу, фарисей Шавел вошел в среду первых христиан и подступом „одрезал голову“ всем антифарисеиским тирадом етого несчастного пророка Израельа.

*

Костантин Соколов в своем докладе в Сочи пишет, что провокация 11 сентября 2001 года (в Ню Йорке и Вашингтоне)… фактически уничтожила Вестфальскою систему, принятой в 1648 году по результатам Тридцатилетней войны в Европе.“. Нада помнить, что Тридцатилетния война это была, в прежде всего, религиозная война между одламами христянскей веры – каждый хотел чтобы его модель жизнии был обязятельным в целой Европе. Так и тепер имеем „скрытою войну“ этого самого рода – Соколов замеркает, что война з мировой финансово-политической елитой продолжаесь уже тысячилетия. Одном из ей епизодов была почти домашная война „елленистов“ з „гебраистами“ в Израеле 160 лет пред Христом. В это время „гебраисты“ победили „елленистов“ класическом путём обмана: евреиска красавица Иудифь, имитировала любов к елленизованному ассирийскому вождю Олофернесу. „Олоферн, восхищённый её красотой и мудростью, позволил Юдифи жить в его лагере. Там … Олоферн устроил пир, на который повелел пригласить Юдифь, ибо «сильно желал сойтись с нею». Но, любуясь красавицей, Олоферн опился вином и заснул. Когда слуги удалились из шатра, Юдифь обезглавила спящего Олоферна его собственным мечом.

Ето прекрасвый пример метод, котоые исползует и современна Финансово-Политическа Елита Мира. Всё это в цели устроения Планетарней Супердержавы Единственного Господа ТДЖ (Техника-Денги-Жопа). Господа функционирующего как „Мадаме“ Всемирного Публичного Дома, устроенного на взор „Отеля и Казина“ будущего президента США, Дональда Трумпа. А на памятку своей победы, почти 2200 лет назад, ортодоксные евреи организуют, в декабре каждого года, 8 дневный праздник Ханука, где зажигивают свечки в осмосвечовой меноре – и как в казине господина Трумпа играют в дурные азартне игры. А од моменту падения коммунизма, на етой ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ СЛАВЕННОЙ ПСИХОПАТОМ НАЦЙИ, приглашают президентов целого мира, чтобы и они, зажигая свечку, поклонились Господину-Сотворительу Мира Подлости, Безобразия и Обмана („Ибо народ и царство, которые не захотят ему служить – погибнет…“):

З ПРАЗДНИКЕМ ХАНУКАХ НАЧИНАЮЩЕГОСЬ 13 ДЕКАБРА 2016 ГОДА!

Марек Гогочовски, доктор филосфских вед

ИДЕТ БОРБА, МЕДИЦИНСКАЯ БОРБА, С ПОРАЖЕНИЕМ МОЗГА ИЗКЛЮЧИТЕЛЬНОГО НА(У)РОДА!

 

 

 

 

 

 

Posted in Ad PODHALAŃSKA AKADEMIA NAUK, РУССКИЕ ПИСЬМА | Leave a comment

PAN w Z-nem (22 PL – P.S.): Genetyczne Pochodzenie (Świętej?) Rodziny Trumpa-Drumpfa oraz „Sleazy Democracy” made in USA

Luciferic investigation” Genetycznego Pochodzenia (Świętej?) Rodziny Trumpa-Drumpfa & Christa (tak!) oraz „Sleazy Democracy” made in USA

po angielsku to tak wygląda:

Donald Trump is really Donald Drumpf, and his real name reveals some of the true secrets behind his character. … His grandparents, Friedrich (Fred) Drumpf and Elizabeth Christ were from Kallstadt, Pfalz, Germany. … In the Pacific Northwest, Fred (Drummpf) ran sleazy and illegal operations, the White Horse Restaurant and Inn, and the New Arctic Restaurant and Hotel in Bennett, British Columbia. His business interests catered to the “deprived,” and shared space with opium dens and brothels.[9] … (From USA) Fred returned to Kallstadt, Germany and married his former neighbor, Elizabeth Christ… . it appears that Elizabeth (born 10/10/1880) was really the daughter of Christ Christ and Anna Maria Rathon. Christ Christ was Fred’s uncle, Marriage between an uncle and niece is a vunculate marriage. In some societies, avunculate marriage is prohibited as a form of incest, [13] In the meanwhile, Fred changed his surname to Trump. Was Fred Drumpf running from the law?

From: https://mindcontrolblackassassins.com/2015/08/19/donald-trump-the-devils-run-for-the-white-house/

A na polski tak to się przekłada:

Donald Trump jest naprawdę Donaldem Drumpf, i jego prawdziwe nazwisko odsłania pewne istotne tajemnice ukryte za jego charakterem. Jego dziadkowie, Friedrich (Fred) Drumpf oraz Elizabeth Christ pochodzili z Kallstadt, Pfalz, Niemcy. Dziadek Fred (Drumpf) zajmował się (w okresie pierwszej emigracji do USA) szemranymi i nielegalnymiprzedsięwzięciami w branży hotelowo-restauracyjnej (stąd jego przydomek „Sleazy Fred”), jego operacje biznesowe polegały na zaspokajaniu potrzeb półświatka, i koncentrowały się w melinach opium oraz burdelach. (Z USA) Fred powrócił do rodzinnego Kallstadt i ożenił się ze swą byłą sąsiadką Elizabeth Christ… . Okazuje się, że Elizabeth (urodzona 10/10/1880) była naprawdę córką Christ Christ oraz Anny Marii Rathon. Christ Christ byłFred’a wujem, tak bliskie pokrewieństwo określa się jako małżeństwo avunculate i w pewnych społecznościach jest traktowane jako kaziorodstwo [13] W międzyczasie Fred zmienił swe nazwisko na Trump. Czy przypadkiem Fred Drumpf nie uciekał przed prawem?

No cóż, jest to klasyczna historia powstawania Wielkich Fortun Nowego Świata, rodzina Kennedych zarobiła przecież miliony na szmuglu alkoholu w okresie Prohibicji.

Ale mnie, jako specjaliście od Genetycznego Pochodzenia Wyjątkowych Narodów (w tym Słowian), nasunęła się bardzo wyrazista analogia kariery „Sleazy Fred’a” – czyli szemranego, podłego dziadka przyszłego 45 prezydenta USA – z Abrahamem, biblijnym Ojcem Wybranych przez Boga Narodów.

Mianowicie:

Po pierwsze. Abraham też pierwotnie nazywał się tylko Abram – i zapewne by się odciąć od swej niezbyt chlubnej przeszłości, podobnie jak później św. Paweł /Szaweł/, zmienił nazwisko na bardziej szlachetne, wyraźnie podprowadzone od hinduskiego BrahmyKontrolera Wszechświata. A Drumpf, który nazwał się Trumpem, podprowadził swe nazwisko od „biorącej (wszystko) karty”, atutu po polsku.

Po drugie. Abram/Abraham żył w związku kaziorodczym, avunculate, seksualnie traktując jako żonę, swoją… siostrę Sarę. W podobnie avunculate związku żył Fred Drumpf/Trumpf z babką Donalda Trumpa o panieńskim nazwisku Christus – czyli „namaszczony(a) przez Boga”.

Po trzecie. Abram/Abraham wyruszył z rodzinnego Ur w Mezopotamii na „wezwanie Boga”, podobnie jak Drumpf/Trump wyruszył, z rodzinnego Kallstadt, na wezwanie „boga” o nazwie Dolar, by go szukać w Nowym Świecie, to Znamię Boga drukującym.

Po czwarte. Tutaj ciekawostka. Czytałem w napisanej przez Stanisława Krajewskiego książce „Żydzi, judaizm, Polska” (1996) midrasz w którym opisuje on jak to biblijny Abraham założył, na rozstaju uczęszczanych dróg, hotel-restaurację, w którym to pomieszczeniu ludzie sobie obcy mieli okazję do „łączenia się”, nawiązywania bliskich stosunków ze sobą. Według Krajewskiego jr. biblijny Abraham to był „łączyciel”, po niemiecku „der Kuppler”, co na polski tłumaczy się także jak stręczyciel, rajfur. No i amerykański „Sleasy Fred”, podobnie jak i jego wnuk Donald, zrobili gigantyczne fortuny na budowie hoteli, restauracji oraz kasyn zaspakajających podłe „potrzeby życiowe” półświatka, w tym organizacji „sleazy” (w sensie „śliskich”) konkursów Miss Universum!

(A tak przy okazji, ojciec propagującego dziś sleazy” judaizm Stanisława Krajewskiego, to był znany marksistowski filozof nauki, Władysław Krajewski, który w 1982 roku „ze strachem w oczach” oddał mi mój „Open Letter to Biologists”, twierdząc, że „tego nie chcemy wiedzieć” – czyżby Chabad Lubawicz już wtedy kontrolował kierownika Instytutu Filozofii UW? W przeciwieństwie do profesora Krajewskiego, Leszkowi Kołakowskiemu me prace na ten temat się podobały, ale on był „uwięziony” w odległym All Souls College w Oxfordzie.)

Ale wróćmy do poznawczo owocnej analogii postępowania Rodziny Abramo-Abrahama, Ojca Wybranych Narodów przed ok. 4 tysiącami lat, do postępowania Familii przyszłego „Ojca” (prezydenta) Wyjątkowego (exceptional) Narodu USA, Donalda Drumpfo-Trumpa „biorącego wszystko”, jak przysłowiowy karciany atut. Otóż w ANEKSIE do wpisu “Genetyczne pochodzenie kultury Słowian”, opierając się na tekście Zbigniewa JankowskiegoAmerykanizm – to ideologia intelektualnej prostytucji”, zauważyłem iżTen  tekst wskazuje kim jest bóg Jahwe, który stał się Bogiem Świata (to właśnie do niego modlą się klechy w Sanktuarium w Łagiewnikach, klęcząc przed Globusem i Mojżeszowym Krzakiem): po prostu ten BÓG to WIELKA CIOTA, sprawdzająca czy wszyscy – od najniższego robola do najwyższego Prezydenta – się w swej pracy przykładnie prostytuują.”

No i w rzeczy samej, przedsiębiorczy biblijny Abramo-Abraham przybrał imię „zapożyczone” od hinduskiego BrahmyKontrolera Wszechświata – a jego potomek zesleazy”, czyli „podłej, szemranej” familii Drumpfo-Trumpa, zagarnął całą Pulę, jak atutowa karta w kasynie jego imienia. Zdobywając pierwsze miejsce w Uniwersalnym Konkursie Piękności na WIELKĄ CIOTĘ ŚWIATA. Ze wszystkimi przyszłymi skutkami tego przejawu SLEAZY DEMOCRACYmade in USA.

Tak trzymaj Chryste – Zbawicielu Kryminału!

(by the way, Christus to też nazwisko z rodziny Trumpa-Drumpfa)

Posted in Ad PODHALAŃSKA AKADEMIA NAUK, polityka globalizmu, POLSKIE TEKSTY | Leave a comment

PAN w Z-nem (22 PL): Wykład w Nitrze (Sk): „Genetyczne pochodzenie kultury Słowian”

Wykład w Nitrze (Sk): „Genetyczne pochodzenie kultury Słowian”

1. In memoriam

29 sierpnia 2016 roku zmarł w Genewie, w wieku lat 92 jeden z moich – niestety krótkotrwałych – uniwersyteckich nauczycieli. Był to profesor filozofii (a wcześniej budowniczy PRL-u) Bronisław Baczko, w którego ostatnim wykładzie na Uniwersytecie Warszawskim, w kwietniu 1968 roku, miałem możność uczestniczyć. A następnie w kilku jego wykładach w latach 1970, gdy wykładał już na Uniwersytecie w Genewie. Z tych ostatnich zapamiętałem, że zalecał on nam lekturę „Iluzji PostępuGeorge Sorela, który pod koniec życia zachwycał się osiągnięciami młodego państwa bolszewików. (Patrz artykuł na temat tego francuskiego mini-marksisty, pióra mego kolegi Alaina de Benoist w http://xportal.pl/?p=6944.) Otóż zmarły w 1922 roku Sorel bardzo celnie zauważył, „że to dopiero demokracja pokazała, do jakiego zgłupienia można doprowadzić ludzi” – i to zgłupienie zarówno mas jak i elit, z przewagą tych drugich, doskonale potwierdzają wyniki niedawnych wyborów zarówno w III RP jak i w USA. Ja sam, już od czasów „zwycięstw Solidarności” oraz wizyt JPII w Polsce (i w innych krajach świata) zauwazam, że PRAWIE CAŁĄ PLANETĘ ogarnęła podobna do saturnizmu/ołowicy choroba AMERYKANIZMU, manifestująca się w ŻARLIWEJ POTRZEBIE KRETYNA (przypominam, iż słowo crétin pochodzi od chrétien, chrześcijanin). Manifestacji tego OBŻYDLIWEGO zjawiska społecznego będziemy świadkami dzisiaj, 19 bm. w Krakowie w Łagiewnikach, z okazji Intronizacji na Króla Polski chimery Chrystusa-Zbawiciela Świata Przestępczego nad nami władającego.

Na zdjęciu: spotkanie kleru modlącego się, w sanktuarium w Łagiewnikach, do Globusa oraz do Bezlistnego Krzaka. Pełen kretynizm.

2. Czy da się iść skutecznie pod prąd Cywilizacji rozwijającej się pod hasłem TPD, czyli Technika-Pieniądz-Dupa?

W bieżącym roku, pomimo ukończenia już 74 roku życia i skromnej (ok. 1900 zł) emerytury, miałem publiczne wystąpienia w pięciu krajach, przy wykorzystaniu aż 4 języków (unikając umiejętnie „władczego” angielskiego). Ale jak twierdzi mój kolega z czasów jeszcze U.C. Berkeley, dr Michel Luksenberg mieszkający w Paryżu (jego, znani mi przed laty żydowscy rodzice, przenieśli się z Polski do Francji jeszcze przed wojną): TO WSZYSTKO CO GŁOSISZ TO WOJNA Z WIATRAKAMI. Na pozór tak. Ale przecież i Arystotelesa przez ponad tysiąc lat Ojcowie Kościoła zakazywali czytać, zachowując się dość podobnie do (nie znanego mi osobiście) p. J. Górzyńskiego, który już w roku 2007, na publicznych stronach internetu ogłosił iż Jego (M.G.) parciany mix eklektycznej anty-filozofii, stanowi piorunującą nie-myśl zdegenerowanego człowiekafin de siecl‘u.NIE CZYTAĆ JEGO PRAC I KSIĄŻEK, TO ZWYKŁY LUDZKI OBOWIĄZEK!

3. Także i „wojna z wiatrakami” nie zawsze musi być przegrana, już w pierwszym mym eseju „Wolność na autostradzie” (opublikowanym w paryskiej „Kulturze” nr 7/8 1971) zauważyłem, że jak się umiejętnie zajmie ZDROWIEM PSYCHICZNYM „MŁYNARZA” to wiatraki same staną. A zatem do rzeczy. Na prośbę organizatorów „Forum Slavica” w Nitrze (Sk) przetłumaczyłem na rosyjski me tam wystąpienie na konferencji „Pochodzenie kultury Słowian”. I ten tekst tak bardzo się spodobał w Kijowie, że lokalne stowarzyszenie „Za Zubr rozpowszechniło go z podkreśleniem, iż jest on « великолепный » czyli wspaniały. Zatem tłumaczę go jeszcze na język polski i jak przysłowiowy „lucyfer” zapraszam do się z nim zapoznania.

http://zazubr.org/2016/11/16/31187/

 

 https://www.youtube.com/watch?v=UBCk7SlowG8

Polski ruch słowiański między dwoma wojnami

(przekład ze słowacko-polskiego, tekst w nawiasach dodany w trakcie tłumaczenia)

Ja jestem z Polski i pół-góral, moja matka nazywała sięGąsienica-Samek i pochodziła z Zakopanego. Jej brat (Mieczyslaw Gasienica-Samek) to był sławny narciarz, ma on już 94 lata i jeszcze żyje. Mój dziadek ze strony ojca to był z normalnych chłopów, ale on zrobił doktorat z prawa jeszcze za czasów austriackich (na UJ w 1892 roku) i zmienił nazwisko na Głogoczowski – znaczy z Głogoczowa (koło Krakowa) – aby robić karierę prawniczą. Tak to ja, podobnie jak i wy pochodzę z Imperium Franciszka-Józefa. Ja ukończyłem studia fizyki w Krakowie (w 1965 r.) i udało mi się także ukończyć studia geofizyki oraz historii nauki w Berkeley (w Kalifornii w 1969 roku). W tym okresie była tam studencka rewolucja przełomu lat 1960/70 i w ten sposób zostałem takim maleńkim rewolucjonistą.

Następnie mieszkałem przez dziesięć lat w Genewie, tam (zacząłem) doktorskie studia z genetyki populacji (u profesora Albert Jacquard) oraz na temat problemów ewolucyjnych (u profesora Pierre-Paul Grassé – to już w Paryżu). W końcu (w Genewie) zacząłem współpracować z grupą Jeana Piageta, która zajmuje się rozwojem psychologicznym dzieci. Jest to Szkoła Epistemologii Genetycznej. I ważnym jest to, co ta szkoła postuluje. Mianowicie sposób myślenia (dorosłego) człowieka jest rezultatem automatycznego ścierania się (młodego) człowieka z wyzwaniami jego życia, nasz sposób myślenia to (konstruujące się wewnątrz nas) reakcje mózgu na te wyzwania, to Piaget nazwał „genetyczną asymilacją środowiska” (w formie odruchów warunkowych wykształconych w tym środowisku).

(Patrząc z paradygmatu Jeana Piageta) Kultura słowiańska zachowała się z tych czasów, kiedy ludzie żyli w Przyrodzie. Z tego powodu słowiańscy bogowie to byli bogowie Przyrody – Perun-piorun, słońce to Swarożyc, swastyka to także dynamiczny znak słoneczny, mamy jeszcze na naszych herbach orły oraz lwy i to też są przyrodnicze symbole.

A obecnie, jak zmieniły się warunki życia, my żyjemy (musimy ścierać się) w (z) całkowicie sztucznym środowisk(u/iem). I jakiż to jest, dla współczesnych ludzi, ich bóg? Ja już czterdzieści lat temu pisałem, w polskich periodykach na Zachodzie, że mamy Boga w Trzech Osobach – Techniki, Pieniędzy oraz Komfortu, a Komfort to kult (wygody) Żopy, Rzyci po słowacku. I tak właśnie wygląda Bóg Jedyny Nowego Świata – ludzie żyją dla techniki, dla samochodu, dla telewizora, dla pieniędzy i aby było im wygodnie. Ot i (cała) kultura Zachodu. I to jest generalny problem, ta transformacja kultury – i o tym pisał, nie pisarz ale prawnik (Vine de Loria), ja otrzymałem z Ameryki jego książkę „God is Red”, czyli „Bóg jest czerwony”. Ja myślę, że ten tytuł akcentuje dwie sprawy: że „boga” symbolizuje kultura czerwonoskórych Indian (praktycznie eksterminowanych w USA) a także, że dla niego „Bogiem” jest komunizm.

(A po takim wprowadzeniu) Będę mówił o polskim ideologu słowiaństwa (Stanisławie Szukalskim). Urodził się on w Wielkopolsce pod koniec XIX wieku, jego ojciec był kowalem-awanturnikiem, który pojechał do Afryki, a następnie do Ameryki. Ale gdy jego syn miał 17 lat to powrócił do Polski – i jako bardzo zdolny malarz został przyjęty do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Było to przed Pierwszą Wojną Światową i był to okres Młodej Polski. Ten okres był także i w Niemczech, było to Junge Deutchland i tutaj, na Słowacji też był taki ruch rewolucyjny. Proszę popatrzeć tutaj, Leonardo di Caprio (współczesny aktor amerykański) upomina się o pamięć Stanisława Szukalskiego:

Tu widać jeden z obrazów Szukalskiego. Na nim widać przyrodę, stare drzewo, stary dąb, a pod nim Krak, taki mityczny bohater, król Krakowa. Jest to, jakby to powiedzieć, taki symbolizm… Szukalski twierdził, że ze słowiańskiej kultury prawie nic nie zostało i że z tych resztek winniśmy odtworzyć współczesną słowiańską kulturę. Ale dlaczego ona zaginęła?

O tym pisze, po angielsku, ten amerykański indiański prawnik de Loria: „W świecie żyją dwa typy ludzi, naturalni ludzie i „ludzie hybrydyzowani”. I ci hybrydyzowani ludzie (ja bym ich określił zaczerpniętym z onkologii terminem „ludzie nowotworowo transformowani”), powstali w wyniku „antycznej inżynierii genetycznej”. Jako lamarkista ja bym dopowiedział, na czym polegał taki antyczny łysenkowski program stresowej transformacji (ludzkiej naturalnej) osobowości – to da się robić (nie tylko w laboratoriach genetycznych, ale i) w stresowych warunkach środowiska. To udokumentowała Barbara McClintock już w latach 1940, że istnieją takie „krupinki” (w języku Łysenki), zwane transpozonami DNA, które tego dokonują – za to odkrycie uhonorowano ja Nagrodą Nobla (ale dopiero w 40 lat później, w roku 1983!).

(Konieczne uzupełnienie. We współczesnej inżynierii genetycznej specjaliści „kastrują” bakterie z genów chroniących ich „osobowość”, a następnie dorzucają im obce geny, tak aby z nich zrobić „maszyny” produkujące enzymy niezbędne dla przemysłu farmaceutycznego; w „antycznej (metodzie) inżynierii genetycznej”, kapłani żydochrześcijańskiego Boga tak organizują napięcia społeczne w środowisku kontrolowanej przez nich populacji, że ludzie SAMI u siebie „kastrują”, poprzez jego nieużywanie, umysł – to znaczy dokonują „obrzezania ich ‘męskiego’ /łac. virtus/ stanu serca” – patrz Rz. 2:29/ i pod naciskiem ich środowiska religijnego samorzutnie przekształcają się oni w przysłowiowe bezmyślne „raby boże”. Tak zrodzili się samo-zlobotomizowani bohaterowie Wyjątkowego Narodu. W ich mózgach pojawia się /patrz Piaget/ „asymilacja genetyczna” biblijnego, ‘macico-podobnego‘ programu „miękkiego podboju” świata obłudą, pieniędzmi oraz korupcją – i oczywiście wyniszczenia nie służących Bogu Izraela zwierząt oraz narodów – patrz encyklika „Laborem exercens” oraz proroctwo Izajasza 60: 12.)

I jak zauważa de Loria, ci „hybrydyzowani (tj. transformowani nowotworowo) ludzie, wyrośli w hebrajskich, chrześcijańskich oraz islamskich tradycjach religijnych”, myślą iż oni są – jak ich Bóg – „transcendentalni”, znaczy znajdują się Ponad Przyrodą (nie zauważając tego, że taka wiara podobna jest do wiary ambitnego chłopczyka, że jak pociągnie wystarczająco silnie za swoje kolana, to się podniesie w górę; można by tu ironicznie powiedzieć, że właśnie na tym polega sama istota „paulińskiego” chrześcijaństwa!) I wiecie, ja mam kolegę, profesora religioznawstwa (Włodzimierza Pawluczuk) który twierdzi, że judaizm i zachodnie chrześcijaństwo ma Boga TRANSCENDENTALNEGO, a Bóg w prawosławiu jest IMMANENTNY w naszym wnętrzu. Natomiast muzułmanie mnie informowali iż ich Bóg jest i taki i taki, oni obstawiają obie jego postacie.

A jak Bóg jest transcendentalny to my – stworzeni na jego obraz i podobieństwo – możemy robić co chcemy z tą Ziemią. I to jest najgorsze. Ziemia dla tych hybrydyzowanych (sztucznych) ludzi nie jest ich naturalnym domem i oni mogą ją całkowicie wyeksploatować (patrz Laborem exercens z 1981 roku!) I on (Vine de Loria) pyta się, „ileż to nam potrzebnych jest hipermarketów, parkingów (i bezdusznych, sterylnych autostrad)”. My mamy już dużo tego „dobra” zarówno na Słowacji jak i w Polsce. I on (de Loria) twierdzi, że w tym „ulepszaniu Ziemi” pomaga Kościół Chrześcijański. Ja słyszałem od Polaków z Ameryki (w roku 2005) że oni chcieli ideologię Szukalskiego (powrotu do Natury) propagować, ale to było niemożliwe. Wszystkie sekty mające związek z Biblią (a więc i satanizm!) są dobre, ale taka pogańska nie. Nie otrzymali zezwolenia. (Głos z sali „na kult Przyrody?”) I on (de Loria) pisze, że my jesteśmy są częścią Przyrody, a nie stoimy nad nią.

Jeszcze jedną rzecz bym wam powiedział, o której wzmiankował już (tutaj) ten Słowak z Chorwacji. Kim bowiem byli ci Sarmaci? Szukalski twierdził, że od (prehistorycznej) Sarmacji pochodzi nazwa szwajcarskiego miasteczka Zermatt pod Matterhornem. I że tam jest źródło słowiańskiej kultury – i że w przedhistorycznych czasach wszyscy Słowianie posługiwali się wspólnym językiem. Jaki był to język, którym wszyscy mówili? Oczywiście polski! (głośny śmiech na sali.)

Jednak w tym coś jest. (Na uniwersytecie) w Łodzi istnieje Katedra Języków Indoeuropejskich (Klan Ausran profesora Ignacego Danki), w której oni twierdzą, że był kiedyś wspólny język indoeuropejski – a w Szwajcarii jest wiele rzek i miejscowości, które mają (indoeuropejską) nazwę ARR – na przykład Arau, Argovie, Saar – to ostatnie nie leży w Szwajcarii, ale też jego nazwa pochodzi od rzeki. I wszystkie te rzeki wypływają (prawie) spod Matterhornu. To były interesujące, te spostrzeżenia Szukalskiego. A najważniejsze w tym (w jego filozofii), że mamy rozdział między ludźmi Przyrody, a ludźmi tego Sztucznego Boga judeo-chrześcijaństwa (boga-chimery, jak to napisał ścięty i następnie spalony na stosie w Warszawie, w 1689 roku męczennik ateizmu Kazimierz Łyszczyński):

Patrzcie dalej. Mój znajomy z KrakowaIreneusz Kania (już w roku 1993) wygłosił taki długi wykład, w którym przypomina, że w krajach protestanckich jest wielki „rozdział Boga od człowieka, człowieka zaś od Natury”. I to co w Biblii jest najgorsze, to te przykazania typu «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną». Jest to bowiem instrukcja zdewastowania Ziemi, zapisana już w Piśmie Świętym.

Ten „plan boga Jahwe” krytykował już, w czasopiśmie „Science” z roku 1967,Lynn White. Ja pierwotnie nie wiedziałem o jego tekście, ale już 20 lat temu napisałem na ten temat broszurkę „Wojna Bogów”, którą mój przyjaciel z Bratysławy, inż. Igor Drac przełożył na język słowacki:

I popatrzcie, Helios oraz Światowid to są dwa bogi natury. Helios jest grecki, a Światowid słowiański, a przeciw nim stoi bóg Jahwe, hebrajski bóg który stał się bogiem całego świata, a w szczególności świata chrześcijańskiego. A (Jahwe) to w praktyce Mamon (jak to zauważył Karol Marks w XIX wieku). Natomiast Hefajstos to bóg pracy o charakterze technicznym – a pieniądze to skąd mamy? I z tej pracy (dla Mamona, to znaczy dla naszej wewnętrznej korupcji) pochodzi cała korupcja Świata. Ja tutaj mam egzemplarze tej broszurki (Vojna bohov), jej wydanie sponsorował dr Jan Zvalo z Kanady, tak to mam ją za darmo.

A obecnie to już krótko. To tekst „Słowiańskie nostalgie i imperatyw globalizacji”. Przytaczam w nim opinię kolegi Szukalskiego, malarza i filozofa (Stanisława Ignacego) Witkiewiczа, który studiował z nim w Krakowie (na Akademii Sztuk Pięknych) i który utrzymywał, że „rozumność” Europy przetrwała li tylko w kulturze prawosławia. Zachodnie chrześcijaństwo to już zupełnie durne. Proszę dalej.

A tutaj opinia Szukalskiego, że Słowianie zrobili błąd, przyjmując religię chrześcijańską. Ale oni nie mogli jej nie przyjąć, bo by znikli, tak jak Słowianie Połabscy. I jeszcze jedno. On (Szukalski) zrobił taką teatralną sztukę, w której (prehistoryczni) Słowianie walczą przeciw nowemu bogu Tai Weh (Jah-Weh?) i jego namiestnikowi w Krakowie „bezgłowemu ciułowi”. Ja do tej historii dopisałem, że ten nowy bóg zwie się Cul-capita, Żopogław, który ma żopę zamiast głowy. I to właśnie jest ten współczesny bóg Techniki, Pieniadza oraz Komfortu dla Żopy. Ja tego nie wiedziałem, że me idee są tak bliskie pomysłom Szukalskiego:

Proszę popatrzeć dalej. Oto plakat tej sztuki Szukalskiego, którą on napisał przed samą druga Wojną Światową, kiedy to Słowianie zmuszeni byli walczyć… Proszę dalej, A to zdjęcie młodego Szukalskiego, kiedy miał 21 lat i to pierwsze jego rzeźby. А to kiedy miał już 91 lat. (Od roku 1939) on mieszkał w Ameryce, w Kalifornii do wieku 96 lat. A oto inne jego obrazy oraz rzeźby… Proszę dalej. To medal „Katyń” – on stworzył dlań specjalne pismo. (Ten medal wykonał on w 1977 roku na zamówienie Katyn Medal Committee, najwyraźniej zawiązanego przez CIA, sądząc po anglosaskich nazwiskach 2 z 3 amerykańskich kongresmenów w nim uczestniczących, bardzo dbających o „właściwą pamięć” Narodu Polskiego!):

А to najlepsze z jego dzieł. Wy wiecie jaki to projekt, kogo ta rzeźba przedstawia? Proszę popatrzeć. To papież rzymski (Jan Paweł II) jak był młodym:

I gdybyście ustawili taką rzeźbę Jana Pawła II na hradzie w Nitrze, zamiast tej która tam stoi w formie papieża „jak jakiś nietoperz” (w szeroko rozpostartym płaszczu), to byście ujrzeli tysiące ludzi przyjeżdżających tutaj by oglądnąć pomnik tego papieża: on jest prawie goły, a w rękach trzyma, zamiast krzyża, my to mówimy po polsku cep. (Głos z sali – po naszemu także cep.) I to daje przykład ideologii Szukalskiego, on ten projekt pomnika (polskiego) papieża zrobił w 1980 roku.

A tutaj dalsze obrazy, aby pokazać coś interesującego. Są to obrazy Mariana Konarskiego,ojca mego kolegi, dziennikarza z Krakowa. Jego ojciec był „drużynowym” zorganizowanego przez Szukalskiego (w 1929 roku) „Szczepu Rogate Serce”.(Poniżej) żona Mariana Konarskiego, ona jest namalowana naga (ten obraz przedstawia zwykłą RADOŚĆ ŻYCIA, bez jakichkolwiek atrybutów kultu TPD/Ż):

A tutaj zaprojektowany przez Szukalskiego znak Szczepu Rogate Serce. Jest to Top(ór)Orzeł wraz z zakazaną obecnie swastyką, starożytnym indoeuropejskim (dynamicznym) znakiem Radości Życia oraz Siły Przyrody. (Swastyka ma symboliczne znaczenie dokładnie odwrotne od chrześcijańskiego krzyża, symbolu nieszczęścia homo sapiens, czyli rozumnego człowieka, oraz jego kenozy, to znaczy powolnej utraty sił życiowych; cała ta religijna obżydliwość została wymyślona dla „zbawienia” kryminału, władającegogratia crucis christinad nami. Toż to głupota nad głupotami, należało by nauczać o tym już w licealnych klasach szkoły!)

I pokażcie jeszcze ostatni obraz. Widzimy na nim swastyki (wcześniej znane polskim góralom jako „niespodziane krzyżyki”). W okresie Młodej Polski stały się one symbolem tego ruchu, w szczególności w okolicach Zakopanego: w Tatrach na Hali Gasienicoweј zginął (w lawinie) kompozytor (Mieczysław) Karłowiczi na pomniku w miejscu jego śmierci widnieje swastyka; (W. I.) Lenin mieszkał przez prawie dwa lata w (Poroninie w) pobliżu Zakopanego i myślę że to on przywiózł, do formującego się Związku Radzieckiego, ten symbol: swastyka stała się, aż do śmierci Lenina, oficjalnym znakiem Armii Czerwonej; także poetaTadeusz Miciński, w roku 1910 napisał książkę „(Nietota) Księga tajemna Tatr”, na której okładce pojawia się swastyka.

To wszystko, co chciałem powiedzieć. Wystarczy? Djakujem,

https://www.youtube.com/watch?v=UBCk7SlowG8

Перевод закончен 13.11.2016

ANEKS do powyższego wpisu

Mesjańska-biblijna wyjątkowość USA

Dedykuję panu Romanowi Kaflowi (rocznik bodajże 1939), który mi napisał, że po uzyskaniu obywatelstwa USA 35 lat temu, tej swej „przybranej wyjątkowej ojczyźnie” będzie do końca swych dni wierny.

Poniżej tekst znaleziony na portalu Wiecznaziemia, nie wiem kto jest autorem/zarządcą tego portalu. Być może pan Waldemar Pastuszka, ale on zdaje się, w Kanadzie nie mieszkał. Warto też posłuchać dowcipnych tekstów pana Pawła Heinricha z Lublina (przez pewien czas także z Nowej Zelandii). Podobne opinie są także rozpowszechniane poza granicami Polski, we Francji pewien oddźwięk mają pisma mego kolegi i prawie rówieśnika Alaina de Benoist. Po polsku podobne teksty piszę JA – na przykład „Amerykanizm = Judeochrystianizm = Rak Świata” a także nie znany mi osobiście Zbigniew JankowskiAmerykanizm – to ideologia intelektualnej prostytucji„. Ten  ostatni tekst wskazuje kim jest bóg Jahwe, który stał się Bogiem Świata (to właśnie do niego modlą się klechy w Sanktuarium w Łagiewnikach, klęcząc przed Globusem i Mojżeszowym Krzakiem): po prostu ten BÓG to WIELKA CIOTA , sprawdzająca czy wszyscy – od najniższego robola do najwyższego Prezydenta – się w swej pracy przykładnie prostytuują.

Bo jak nie, to FORA ZE DWORA, żyć będziesz gorzej niż proletariusz wieku XIX. Coś wiem o tym, w końcu nie bez przyczyny prosiłem o „azyl ekonomiczny” w PRL-u, w kwietniu 1982, w pełni Stanu Wojennego. To, co nieznany mi autor napisał poniżej, to kompendium ŹRÓDEŁ KATASTROFY LUDZKOŚCI, która jeśli jej nie powstrzymamy, NIEUBŁAGANIE DOPROWADZI DO TOTALNEJ DEWASTACJI PLANETY ZIEMIA. W to, że Amerykanie sami coś z tą rako-podobną patologią Cywilizacji zrobią, nie bardzo wierzę. Tylko z zewnątrz może nadejść PRZECIW ŻYDO-CHRZEŚCIJAŃSKIE ŚWIATA ZBAWIENIE . (To twierdzi Aleksander Zinoviev, autor „Rosyjskiej Tragedii” z którym krótko rozmawiałem w Belgradzie w roku 2000.)Post Scriptum. To, że „Podobny do Boga Izraela” biblijny Abraham był starożytną wędrowną „CIOTĄ” (sutenerem) potwierdza Stary Testament. A zatem „rozmnożone jak gwiazdy na niebie” DZIECI ABRAHAMA – w tym, dzięki wysiłkom „pasterskim” św. Pawła także i chrześcijanie – to są podopieczni (symboliczni potomkowie) WIELKIEJ CIOTY ŚWIATA. I koniecznym jest by nareszcie zakończyć całą tą, wyjątkowo plugawą LUDU WIELKIEJ CIOTY historię. (Co już przecież się udało przez kilka dekad w wieku XX, także w Polsce):

Mesjańska-biblijna wyjątkowość USA

Podróże jednak bardzo kształcą ponieważ dopiero gdy człowiek pobędzie jakiś czas w USA w pełni pojmie w jaki sposób powstał ten kraj, jakie są jego największe wartości i jaka jest dynamika amerykańskiego społeczeństwa. Wbrew popularnej opinii to co znacie i widzicie z TV na temat  USA jest snem i rzeczywistość Ameryki jest koszmarem.

Większość ludzi świata sądzi, że Stany zjednoczone zostały zbudowane na podwalinach konstytucji, demokracji, równości ale jest to nie prawdą ponieważ fundamentem USA, prawdziwą konstytucją USA jest biblia i Talmud a sami amerykanie są społeczeństwem ultra religijnym nawet bardziej aniżeli Polacy. Wyjątkowość USA jest ściśle i nieodłącznie związana z chrześcijaństwem i biblią co widać namacalnie na przykładzie składania przysięgi na biblie w sądach Amerykańskich, napisu na banknotach dolarowych „In God We Trust„ a politycy Amerykańscy w wielu swych przemówieniach nawiązują bardzo często do Boga i nagminnie cytują wersy biblijne jak rabini w synagodze.

Fanatyczna religijność Amerykanów podlega pewnym nowym zasadom religijnym wyjątkowym dla tego kontynentu, bo na pierwszy rzut oka Amerykanie są ateistami, odrzucili kościół, widzimy że USA sieje wojny i śmierć narodom świata, najgorsze wyobrażalne zgorszenie jest produkowane w Hollywood, obyczajowość i etyka życia tak nisko tam upadła że gorzej być nie może a pieniądz jest dla amerykanów Bogiem. W Ameryce skrystalizowało się społeczeństwo skrajnie ateistyczne pozbawione głębszej filozofii życia podatne tylko na tanie impulsy natury seksualnej i materialistycznej, czyli w Ameryce panuje kult jednostki, materii i pieniądza. Wskazuje to wszystko w takim razie na ludzi antyreligijnych pozbawionych wiary i duszy – Nic bardziej błędnego ! albowiem jest to końcowy etap Chrystianizacji który został udoskonalony do perfekcji w USA i jest eksportowany na cały świat. Amerykanie odrzucają kler i kościoły ale wierzą głęboko w żydowskiego Boga, w biblie i kochają pieniądz – są perfekcyjnymi chrześcijańskimi ateistami. Nas Polaków to samo czeka.

Amerykańskie społeczeństwo jest pozbawione tej prawdziwej duchowości którą stracili na zawsze gdy po raz pierwszy postawili stopę na kontynencie północno amerykańskim i zasiedlili na dobre ten kontynent w XVII wieku. Od tego wieku Amerykanie bazują  swoją  historię  w dużej mierze  na biblii i postępują według wskazówek tej zbrodniczej księgi. Duchowość to nie wiara w Boga i Jezusa ale łączność każdego człowieka ze swoją ojczystą ziemią ojców, pradawnymi rytuałami, językiem i kulturą (Prawdziwą duchowością Polaków, Rosjan, Ukraińców jest Słowiańszczyzna )  Musimy pamiętać jedną podstawową rzecz, że wczesna Ameryka była osiedlana głównie przez rożnych wyznawców Chrześcijańskich uciekających z Europy w poszukiwaniu ziemi a przede wszystkim w poszukiwaniu profitu i na samym początku co robili koloniści europejscy gdy przybywali do obu ameryk ? Wbijali krzyż na plaży, po krótkim czasie budowali kościoły a biblia od tamtego czasu do teraz w Ameryce jest prawdziwą konstytucją i żelaznym prawem.

Żeby zilustrować zagadnienie związane z USA i duchowością amerykanów trzeba spojrzeć najpierw na chrześcijańską Europe. Od ponad 1500 lat cała Europa jest już poddawana chrystianizacji i odniosła ta religia pozornie wielki sukces ale jest jeden problem z którym chrześcijaństwo w Europie nigdy sobie nie poradzi a jest to właśnie duchowość i łączność każdego z nas z ojczystą ziemią, pogańskimi obyczajami i kulturą które tkwią bardzo głęboko w każdym z nas, w naszej krwi i tylko dwie rzeczy mogą przeciąć te więzy: śmierć i emigracja na inne kontynenty świata.

Udając się w migracje do Ameryki tylko jednostki wybitnie patriotyczne zachowają godność i rozum, pielęgnują mowę Polską, zachowują pamięć o swojej ojczystej ziemi natomiast gro emigrantów w Ameryce przekreśla całkowicie pamięć o Polsce co widać dosadnie po katastrofalnym stanie umysłowym Polonii Polskiej w USA i Kanadzie. Chcecie zobaczyć debila ? Porozmawiajcie o polityce, religiach o życiu z Polonią Polską z USA/Kanady/Australii – Włosy dęba wam staną lub osiwiejecie gdy usłyszycie ich kretyński punkt widzenia. W Polsce mimo kompletnego skatoliczenia i 25 lat dupokracji nawet 10 letnie dziecko ma więcej rozumu od wszystkich razem wziętych Polonusów.

Discovery_of_the_Mississippi

Ziemia obiecana USA


Syjonizm istnieje już od co najmniej 300 lat a największym spektakularnym jego sukcesem było powstanie USA w XVIII wieku. Syjonizm wykorzystał Chrześcijan europejskich najpierw w podbicie Ameryki południowej i trwałe zainfekowanie Indian biblią, krzyżem, mesjanizmem jezusowym a następnie wykorzystał chrześcijan ponownie w budowę nowego Izraela, ziemi obiecanej USA. Pamiętajmy podstawową rzecz – Chrześcijaństwo jest religią żydowską i chrześcijanie patrzą na świat przez pryzmat biblii i talmudu  czego efektem końcowym jest wiara tylko w jednego żydowskiego boga i głęboka, fanatyczna wiara chrześcijan w księgę zbrodni stary testament. Natomiast  postać Jezusa schodzi na drugi plan  ale  czasem się przydaje by przekształcić  bzdurami Jezusowymi  naiwne masy ludzkie w godzące się na wszystko, pokorne, klęczące przed ziemskim Panem barany. Wspomnę jeszcze o tzw. konflikcie pomiędzy Chrześcijaństwem a judaizmem z powodu ukrzyżowania Jezusa. Oficjalnie już nie żydzi są odpowiedzialni ale krwawy, zły Rzymianin Poncjusz Piłat. Palantom chrześcijańskim obecnie każdy kit można wcisnąć a Amerykanom największy i dlatego nawiedzonych bredniami religijnymi głupców amerykańskich żyd  z  dziecinną łatwością  używa  do odwalenia krwawej  roboty np. na bliskim wschodzie.

Tak więc religijną fantastyczność Europejczyków wykorzystał syjonizm tworząc trwałe podwaliny pod USA i od samego początku istnienia tego kraju Amerykanie kierowani swoimi religijnymi przekonaniami prowadzili politykę grabieży i mordowania najpierw u siebie a później na całym świecie.

Bezczelność religijna Amerykanów nie zna granic, najlepiej widać ją na przykładzie ich głównego święta Thanksgiving – święto Dziękczynienia. W 1620 roku ścierwo chrześcijańskie Purytanie przypłynęli zgniłą łajbą Mayflower do Plymouth i przez następne parę miesięcy zdychali jak muchy bo nie potrafili gospodarzyć natomiast potrafili odprawiać modły. Dobroduszni Indianie nie znając prawdziwego charakteru kolonistów a widząc umierających ludzi zlitowali się nad kolonistami i pomogli przeżyć im zimę dając im pożywienie i ucząc ich siania kukurydzy. Dzięki Indianom koloniści przeżyli pierwszy rok i zapuścili na trwale korzenie w ziemie Amerykańską, i jak się odwdzięczyli pomocnym Indianom za uratowanie życia? Wycieli, wymordowali Indian w pień i zagrabili ich ziemię i od tego momentu Amerykanie ten krwawy czyn ustanowili świętem Narodowym Dziękczynienia – Bóg pomógł im przetrwać wskazując drogę po trupach milionów niewinnych Indian Ameryki północnej. To jest cała kwintesencja niszczycielskiej religii chrześcijańskiej która wszędzie gdzie dociera morduje w imię jedynego Boga i jego słowa biblii a w Stanach osiągnęła ona apogeum swojej potęgi i jak rak niszczy całą kulę ziemską.

Trójca święta USA i Chrześcijański faszyzm
Nie popełniłem błędu przyrównując chrześcijaństwo z faszyzmem albowiem w Stanach religia chrześcijańska przeszła ostateczną metamorfozę i wykształcił się tam Amerykański Mesjanizm coś w rodzaju kultu jednostki Jezusa który ma swoje odzwierciedlenie – w kulcie Prezydenta, w kulcie Biznesmena najlepiej z Wall Street i w kulcie niosącego wolność całemu światu żołnierza armii USA.

Sterowana przez syjonistów z Watykanu ewolucja chrześcijaństwa stworzyła zbrodniczą Trójce świętą Ameryki a ten system jest powielany na całym globie czasem dobrowolnie jak w Polsce a wielu innych państwach Mesjanizm Ameryki musi być wprowadzony dopiero po uprzednim zbombardowaniu według myśli żydowskiej zawartej w biblii. Chrześcijański faszyzm jest wysublimowaną esencją judaizmu z którą my Polacy mięliśmy już do czynienia z rąk faszystowskiej Niemieckiej III Rzeszy podczas okupacji i obecnie pierwsze objawy odczuwamy ponownie z rąk faszystowskiej Ameryki i żeby wyjść z tej batalii zwycięsko musimy odrzucić chrześcijaństwo, odrzucić miłość do Ameryki i powrócić do gromadności czyli wspólnego dobra wszystkich Polaków. Ameryka dla Ciebie Polaku nie powinna być żadnym przykładem, ona nie ma żadnej kultury i żadnej ludzkiej wartości wartej naśladowania.

USA jest rakiem świata
A zatem nie dziwcie się że np. Polonia Amerykańska jest w większości skrajnie głupia bo zostały im kompletnie podcięte korzenie Słowiańszczyzny a ich umysły zostały całkowicie zdobyte przez biblie i Talmud. Dotyczy to w tym samym stopniu inne tzw. mniejszości jak Irlandzką, Angielską, Szkocką, Niemiecką i wszystkich migrantów w USA. Ludzie Ameryki całkowicie stracili swoją prawdziwą duchowość na rzecz płytkiej myśli o sprawach przyziemnych nie wymagających głębszej refleksji nad życiem i jego sensem. Przypuszczam że DNA przeciętnego Amerykanina zostało nawet zdegradowane poprzez pożywienie, propagandę sukcesu i przez biblię. Amerykanin z jego wartościami i pseudo kulturą jest śmiertelnym zagrożeniem dla ludzkości i dlatego przestrzegam was rodacy przed naśladowaniem ich zachowania bo to przyniesie wam śmierć.

Tak więc gdy osiedlasz się w Ameryce przejmujesz w całości mimowolnie biblijno/talmudzki pogląd na świat i w Tobie zostaje ugruntowana Amerykańska wyjątkowość i zbawienne dla reszty świata istnienie Stanów Zjednoczonych Ameryki północnej – ostoi demokracji, wolności i światła dla narodów całego globu ziemskiego. W Amerykańskich szkołach dzieci są nauczane, że Bóg dał USA rolę przewodnią w świecie, ta indoktrynacja przypomina dokładnie propagandę III Rzeszy Niemieckiej !

Kto z nas nie spotkał się z twierdzeniem że Izrael jest światłem narodów ? Ten sam wątek pojawia się bardzo często właśnie w USA i dlatego sądzę, że nie Polska jest żydowską ziemią obiecaną ani Ukraina ale USA jest tym prawdziwym Izraelem – ziemią obiecaną a izrael w Palestynie jest tylko tratwą ratunkową, azylem dla żydów całego świata gdyby jakimś wielkim, wielkim cudem w USA ludzie w końcu się zbuntowali przeciwko władzy żydowskiej. USA jest bardziej żydowska od nawet Izraela i skutki tego widać namacalnie już od samego początku istnienia USA gdy miliony istnień ludzkich zostało poświęcone w budowę USA. Obecnie efekty eksportu Amerykańskiej talmudycznej demokracji i wolności widzimy na całym świecie w postaci morza krwi i cierpienia milionów ludzi świata. Ten krwawy proceder ciągle trwa i się nasila, dlatego moja teza że w Stanach realną konstytucją i prawem jest zbrodniczy talmud/biblia musi być prawdą.

Nadzieja
Czy w USA mimo tak tragicznej sytuacji świadomościowej jest jakaś nadzieja ? gdzie jej szukać ? Nie szukał bym nadziei w miastach ani na uniwersytetach bo tam rządzą prawa 10524561_905314776146418_654073794306101368_n

dżungli i pieniądza a na uniwersytetach króluje sodoma/gomora i poprawność polityczna, szukałbym nadziei z dala od wielkich miast, na wsiach wśród Amerykańskich farmerów i paradoksalnie wśród ultra chrześcijańskich Amisz. Amerykańscy farmerzy mają jeszcze najzdrowsze podejście do życia, są najmniej skażeni żydowszczyzną i wiedzą co to ciężka praca natomiast Amisz mimo ich wiary chrześcijańskiej są ludźmi spokojnymi, skromnymi, pracowitymi, mają szacunek dla rodziny i przede wszystkim odrzucają zbędne świecidełka i całą tą chorą, niepotrzebną nowoczesność życia. Natomiast Indianie północnoamerykańscy których jeszcze trochę się ostało w USA są niestety całkowicie straconą grupa bo nie mogli się odnaleźć w tym Amerykańskim żydowskim świecie i alkohol z narkotykami totalnie ich wykończyły a reszta bardzo głęboko siedzi w matrixie pieniądza i materii – Oni upadli teraz drugi raz i prawdopodobnie nigdy z kolan nie powstaną.

 

Posted in Ad PODHALAŃSKA AKADEMIA NAUK, polityka globalizmu, POLSKIE TEKSTY, religia zombie | Leave a comment

PAN w Z-nem (22): M.G. v Nitre – Польске славянске движение между двема войнами

(Marek Głogoczowski)


https://www.youtube.com/watch?v=UBCk7SlowG8

Польске славянске движение между двема войнами

(перевод из словацко-польского языка, текст в скобках добавлен во время перевода)

 Я из Польшы и я почти горец, моя мать зовелась Гасеница-Самек и была из Закопанего. Брат моей матери (Mieczyslaw Gasienica-Samek) ето был отличный лыжник, ма уж 94 лет и ещо живет. Дед моего отца то был нормальный крестянин, но он уделал докторкску тезу (doctor iuris) ещо за Австрыйской Империи и изменил фамилю на Глогочовски – значит из Глогочова (возле Кракова) – чтобы делать юридическу кареру. Так то я мам, как и вы, произхожденийе из Империи Франц-Иосифа. Я окончил студия физики в Кракове (в 1965 г.) и мне удалось покончить тоже студия геофизки и истори науки в Берклею (в Калифорнийе в 1969 годе). Там то была студентска револуця конца 60 и начала 70 лет, так то и я остлса маленким революценером. Потом я жил десеть лет в Женеве, там (начал) делать докторске наследованийе в генетике популяцйи (у профессораAlbert Jacquard) и во еволюционных проблемах (у профессора Pierre-Paul Grasséето в Париже). В конце я сотрудничилса з группу Jeana Piageta, которая занимаетса псыхологическим развитем детей. Ето Школа Генетическей Епистемологии. И ето важне что ета школа утвержает, именно человеческий способ мысления ето резлультат автоматическего сражанияся (молодого) человека из вызовами его жизни, наш способ мышления ето (конструктвоющесь внутри нас) реакцие на етыйе вызовоы, ето Пяжет назвал „генетическу ассимиляцию среды“’ (во форме условных рефлексов выученых в етой среде).

(Смотря из парадигмата Жана Пяжета) Славянска культура сохранилась из етих времени, когда людя жили в природе. Так то славянске боги то были боги природы – Перун-молня, солнце то Сварожыц, свастика то тоже дынамический астралный знак, имеем ещо на наших знаменах орлы и лвы, а то теж пиродне знаки. А тепер, как изменились услвия жизни, мы живем в полне искуственной среде. И что дла современных люди их бог? Я уже сорок лет тому писал, в польских журналах на Западе, что мы имеем Бога в Трёх Лицах – ето Техника, Денги и Комфорт, а комфорт то культ Жопы, Рыти по словацкому. А так, то ест Один Бог нового Мира – людя живут дла техники, дла машины, дла телевизора, дла денег и потому чтобы было им удобне. И ето культура Запада. И то генералный проблем, та трансформация культуры, и об етом писал, как ето случилось, такий индянский не писател, а юрист (Vine de Loria), я получил его книгу „God is Red” из Америки – „Бог ест Красный“. Я думаю, что он в етой титул вложил две вещи: что „бога“ симболизуют красные людя (почти искоренные в США индияне) и тоже что дла него „бог“, ето коммунизм.

(И по таком водворению) Я буду говорить о польском идеологу славянства (Stanislawie Szukalskim). Он родилса во Велькопкопьске под конец ХIХ сторочия, его отец бол кузнецом-авантуристом, которой пойехал в Африку, а потом с детми до Амерыки. Но его сын когда имел 17 лет вернулса до Кракова – и как очень хорошой художник был принят до Акедемии Изящнего Искусства в Кракове. Ето было перед Первою Мировою Войну и ето был период Молодой Польшы. И етой период был тоже в Германии, то было Junge Deutchland и здесь, в Словакии тоже было такое революцённойе движенийе. Я прошу посмотрить здесь. Leonado di Caprio (современный американский актер) хочет востановить память Станислава Шукальскиего:

И здесь одн из образов Шукальского. На ним видно природу, старыйе дерево, старый дуб а под нем Крак то такий митический герой, краль Кракова. То такой симболизмус как бы ето сказать… (Шукальски) говорил, что из славанской культуры почти ничто не осталось, и з етих остаток мы должны воспроизводить настоящую славянску культуру. А почему ета культура исчезла?

Об етом пишет, по английску, етой амерыканский индянcкий юрист де Лориа. „в мире живут два тыпы людей, натуральнзйе людя и „гибридске людя“. И етыйе гибридске людя возникли „антическом генетическом инжиниерном делом“. Я бы сказал, как ламаркист, что ето был такой антической лысенковской прогарам стрессовой трансформацйи (лудской натуралной) генетической личности – ето возможно делать (не только в генетических лаборарориях, но тоже) в стрессовых условиях среды, ето документировала Barbara McСlintock уже в 1940 годах, что существуют такийе „крупинки“ (в язку Лысенки) или транспозоны ДНК,которыйе ето делают, она получила за етое одкрытие нобельску премию (в сорок лет познее, в 1983 годе).

(Необходимое дополнение. В современной генетической инжинерии, спецялистыкаструютбактерие из генов сохраняющих их „личность“, и потом искуственно докладают им чужийе гены, чтобызделатьизнихмашины“, прдукующе ензымы нужне фармацеутическойиндустрии; в “антическойгенетическойинжинериижрецы юдео-христянского Всехмогущего Богатак организуют стерсс в соцяльнойсреде контролированнего ними населения, что людяСАМИ у себя“каструют”, через егонеупражнение, ум – значит делаютобрезание их ‘мужесвенного’ /лат. virtus/ состояния сердца /см. Рим. 2: 29/“. И под стрессом их религиозней среды, трансформируюсь в „боже рабы“. Так породлись само-лоботомизоване герое славной изкльючительной нацйи.В их мозгах обнаружилась „генетичеса ассимильация“ /см. Пяжет/ библийного програма “мяккого подбояМира обманом, деньгами и коррупцю – и очевидно уничтожения не служавших Богу Израельа зверят и нацйи – см. енциклику „Laborem exercens и тоже Исаии 60: 11.)

И как пишет де Лоря, етыйе „гибридизованне люди“, которе возросли в „гебрайских (древнееврейских), христянских и исламских религиозных традыцях“, думают что они „трансцеденталныйе“ (как их Бог) , значит свыше Природу (не смотря на то, что такая вера подобная веру малчика,что возможно поднятса в верх тянут достаточно сильно за свое колена; иронически можна сказать, что ето сусщественынй смысл юдео-христянства!). И вы знайете, я имею коллегу, професора религиознания (Włodzimierzа Pawluczuk), которой утвержает, что юдаизм и западныйе христянство умейет ТРАНСЦЕНДТАЛЬНЕГО Бога, а Бог православия ИММАНЕНТНЫЙ, в нашой внутри. А исламисты мне информировали, что их бог и трасцедентальный и имманентный, так то их Бог и таки и таки.

А как Бог трансцендентальный, то мы – сотвореныйе на его образ и подобность – можем делать что хочем из етою Землю. И ето самое страшное. Земльа дла етих гибрыдных (искуственных) людей ето не их натуралный дом и они могут ею тотально експлоатировать (см. Laborem exercens из 1981 года!). И он (Vinе de Loria) спрашивает „колько нам нужно гипермаркетов, паркингов (и бездушных, стерыльных аутострад)“ – мы уже имеем моного етого „добра“ и во Словакии и в Польше. Он (Vinе de Loria) утвержает, что в етом „улудшению землье“ помагайет христянская церква. Я слышал од поляков из Америки (в 2005 годе) что они хотели идеологию Шукальскего (повороту до Натуры) пропагировать, но ето было невозможно. Все секты имеюще связь з библиую хорошие. А такая языческа нет. Не получили разрешения. (Голос из зала „на культ природы?) И он пишет (Vinе de Loria) что мы часть природы, а не стоим над нею. И то само провозглашал Шукальски в Польше. Ещо одно я бым вам рассказал об етом Шукальким, об етом говори (здесь) ужеетой Словак из Хорвацйи. Кто то были ети Сармати? Поляки говорят что они Сармати. И тенто Шукальски утвержал что од (старой) Сармати пошло названийе швейцарскейдеревни Зерматт под Maттерхорном. И что там исток славянской культуры – и что в доисторическе времия был одни язык всех славян. Какой то был тен язык, котором все говорили? Очевидно польски! (в зале смех).

Но в етой шутке ест что нибуть. (На универсытете) в городе Лодзь сусчествуйе Кафедра Индоевропейских языков (Klan Ausran) где они тоже утвержают что был один индоеуропейской язык – и в Швейцарие много рек которыйе имеют (индоевропейску) назву арр – и сусчествуют места таке как Arau, Argovie, Saar, етое последнийе место не в Швейцарие, но имя тоже од реки. И етыйе все реки плытнут (почти) изпод горы Маттерхорн. Ето было интереснойе что етой Шукальски утверждал. А само важне (в его философие), что имеем раздор между людми природы, а людми етого Искуственного Бога юдео-христянстава („бога-химеру“ как писал мученник атеизма Казимир Лыщынски).

Смотрите дальше. Мой друг из Кракова, Ireneusz Kania зделал такой долгой доклад, в котором напоминает что в протестантских странах ест великий раздел Бога од человека, а человека од природы. И то что в Библийе самое худшое, ето приказ Бога „чтобы (сотворен на образ Бога) человек плодилса и размножалса и наплнял землю и владычествовал над нею. “ Ето программа деструкцйи планеты спланированна в Святописание.

Етой „план бога Яхве“ критиковал уже, в журнале „Ѕcience” из 1967 года, Lynn White. Я не знал об его тексте, но уже 20 лет тому назад я написал на ету тему книжку „Война Богов“ которой мой друг из Братиславы, Igor Drac перведил на словаски язык:

И смотрите, Хелиос и Световид ето два природне боги, Хелиос ето гречески а Световид славянски, а против им стоит бог Яхве, древенееврейский бог, кторой сталса богом всего мира, специфически христянского мира, ето Мамон („бог генетической гибридзацйи человечества“ как бы сказал де Лориа), а Хефайстос ето бог работы – а денги откуда мамы? Из работы, и из етой работу (для Мамона, значит для нашой внутренной коррупцйи) произходит вся коррупця мира. Здесь я имею етою книжку (Война богов), её издание спонсировал Jan Zvalo из Канады, так то мам ею даром.

А здесь уже кратко. Ето текст „Славаянске ностальгие и императиф глобализацйи“.

В нем я приводим опинию друга Шукальскего, художника и философа (Stanisława Ignacego) Witkiewiczа, котрой был з ним в Кракове (на Академии Изящнего Искусства), что умность ещо сохранилась в православию, а западное христянство то совсем дурнoйе. Прошу дальше.

А здесь опиния Шукальскиего, что славяне зделали бльуд, что приняли христянску религию. Но они не могли етого не зделать, бо бы изчезли, как етыйе славянийе из над (реки) Лабы. И ещо одно. Он (Шукальски) зделал такую тетральную пьесу, в которой (древнейе) славяние борутса против новому Богу Taj Weh (Jah-Weh?) и его наместнику в Кракове „безголовому скопидому“. А я до етого досказал, что етой новой бог зоветса Cul-Capita, Жопоглав, которой имеет Жопу в место головы. И то етой наш современный бог Техники, Денег и Комфорта Жопы. Я етого не знал, что мое идее так близко идеям Шукальского.

Смотрите дальше. Здесь (плакат) етой песы Шукальскего, напиасой перед самой Другой Войной, когда славяне дожны были борутса… Прошу дальше. А ето снимок молодого Шукальсиего, когда ему было 21 лет, и то его первыйе скулптуры. А ето как имел уже 91 лет. (Од 1939 года) он жил в Америке в Калифорнии до 96 лет. Сдесь его другийе образы и скульптурз … Прошу дальше. Ето „Катынь“ он создал спецяльныеславянске“ буквы (немножко похоже на глаголицу):

А ето его сaмое лудше. Вы знайете какой ето проект, кого ета скулптура представльает? Смотрите. Ето римски папа (Иоаннис Павол II) когда был молодой:

И когда вы бы поставили такою скулптуру Jana Pawła II на вашом замоку в Нитре, в место где тепер стоит памятник етого папа „как какого нетопыра“, так вы бы видели тысячи люди приезжающих огледать памятник етого (римскего) папу: он почти голый, в руках держит, в место креста, мы то говорим по польску цеп. (Из зала: по нашому тоже цеп.) И ето дайет пример идеологии етого Шукальскего, он етой проект памятника папа зделал в 1980 годе.

А здесь дальше. Чтобы показать что-то интересное, ето образы Mariana Konarskiego, отца моего коллеги, журналиста из Кракова. Его отец был „командным“ сорганизованного Шукалским (в 1929 годе) „Рода рогатыйе сердце“. (В низе) жена Мариана Конарскего, она нага (без никаких аксессуаров культа ТДЖ):

A здесь зделан Шукальским, знак Рода Рогатыйе Сердце. Ето Топор-Орел вместе с запрещеной сегодня свастикой, древенном индоевропейским симболом (динамической) радости жизни и (природной) силы. (Свастика имеют симболическе значенийе точно на оборот христянского креста, симбола несчастя умного человека и его кенозы, значит потери жизненных сил. А вся ета мерзость ради „спасения“ криминала, владающегоgratia crucis christi нами. Ето глупость над глупостями, нада об етом изучать уже в лицейных классах школы!)

И покажите ещо последний образ.

Мы видим здесь свастики, (ранше знанные польским горцам как „неожиданные кресты“). Во вермия Молодой Польшы оне сталысь симболом етого движения, особенно вокруг Закопанего: в Татрах на Hali Gasienicoweј погибнул (в лавине) композитор Mieczysław) Karłowicz и (на памятнику в месте его смерти) видна свастика; (В.И.) Ленин жил (почти) 2 года возле Закопанего и я думаю, что он привез етой симбол до фоирмирующегось Советского Союза; свастика сталась, до смерти Ленина, офицяльном знаком Красной Армии; тоже поет Tadeusz Miciński, в 1910 годе написал симболическу книжку „Таинсвенна книга Татр“ где свастика появилась на её обложке.

Ето всё что я хочел скaзасть. Хватит? Djakujem, (спасиба).

https://www.youtube.com/watch?v=UBCk7SlowG8

Перевод закончен 13.11.2016

Posted in Ad PODHALAŃSKA AKADEMIA NAUK, РУССКИЕ ПИСЬМА | Leave a comment

PAN w Z-nem (21 Fr +Eng) Two Important Post Scripums to “Hommage to Jean Piaget”

Post Scripum no 1 to “Hommage to Jean Piaget” 

(13.09.2016)

The catechism of Judeo-Darwinian Mindsetand details of the origin of the term “Judeo-Darwinism”

My close friend since our graduate studies at UC Berkeley in years 1969-72, dr Michel Luksenberg* wrote me today, commenting me “Hommage to Jean Piaget”:, which I emailed him yesterday:

Bonjour Marek (…)

C’est toujours avec plaisir que je constate, malgré tes obsessions antijuives ( je n’avais pas encore rencontré le “judéo darwinisme” !), que tu restes un Don Quichotte de notre temps. Une chose m’intrigue dans ton exposé sur l’évolution : l’absence de référence à Robert Dawkins “le gène égoïste“. (…)

Amitié , Michel Luksenberg

(*Michel’s parents were Jews of Polish origin, settled in France prior to WW2; both of us are physicists as first studies are concerned, at U.C. Berkeley we did graduate studies, Michel in computer sciences, I in geophysics)

MG’s comment – So, few more words of explanation how I coined, and proposed for a general use, the term JUDEO-DARWINISM – I was able to do this ASSOCIATION of ideas using my endogenous biosystem IRSA, which I described in more detail during my speech “Hommage to Jean Piaget” at the recent “Mut zur Ethik” conference :

1. In a longer text in English:

The Entropy of Globalism and Its Sacral Roots (http://markglogg.eu/?p=1575)

I recalled, the modelled on 5 Solas of Protestant Faith,

The catechism of FIVE SOLAS (of obligatory limitations of Reason) of Judeo-Darwinian Mindset:

1. Sola scritura (neo)darwiniana admissibile est – neoDarwinian writings alone are acceptable in scientific schools

2. Solus multiplicatium esentia vitae est – multiplication alone is the essence of life

3. Soli geni character individuum determinant – genes alone determine the character of an individual

4. Soli incidentes species novus generant – by accidents alone new species arise

5. Sola selectia naturalis motor evolutionis est –natural selection alone is the motor of evolution

 —————————-

 In case one does not know how Protestant 5 Solas have originated, I recall that Martin Luter has sublimated them from of teachings of St Paul, who boasted himself to be “Hebrew from Hebrews, according to Law a Pharisee” (Phil. 3: 5). According to Anthony Grigor Scott(https://en.wikipedia.org/wiki/Bible_Believers) everything of importance, which fills books of Moses in Old Testament, was inserted into “Letters” of St Paul – and subsequently into the canon of books of New Testament – by the decision of the Council of Nice in 325 AD.

SOLA SCRIPTURA — “Do not go beyond what is written.”(in Hebrew sacral books, my “Letters” including) –St Paul, the self-appointed apostle – 1 Cor 4:6

SOLA FIDE – “know that a person is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ” – St Paul, the self-appointed apostle – Gal 2:16

SOLUS CHRISTUS — “For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus.” – St Paul, the self-appointed apostle

SOLA GRATIA — “ For it is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God— not by works, so that no one can boast […] And if by grace, then it cannot be based on works; if it were, grace would no longer be grace.” – St Paul, the self-appointed apostle – Eph 2:8.9; Rom 11:6)

SOLUS LABOR — “we gave you this rule: “The one who is unwilling to work shall not eat.”” – St Paul, a self-appointed apostle – Thes 3:10-11

—————————

2. Already in “Syndrome of Blind Watchmaker“* (1999) I indicated, in its introduction

BIBLICAL SOURCES OF DARWINISM

To obtain the wider acceptation of any scientific idea, its receivers should have their individual associative apparatus appropriately tuned-up for its reception. In the Anglo-Saxon culture men are (were) grown since childhood with the lecture of the Bible, and thus the reality they perceive is in a large extend modelled by “directing truths” of the Holy Scripture. This fact, well known in the developmental psychology and neurology, is sufficient to explain both the genesis and the commercial success of contemporary Darwinian concepts of evolution.

(see the full text at – http://markglogg.eu/?p=366 )

(…) The whole neo (and ultra) Darwinian theory we may thus reduce to the natural selection (see pt 1) of bodies grown from hazardously created variants of seeds (pt 3). It means that the totality of contemporary concepts of evolution we may deduce logically from few simplified sentences incorporated into both the Old and New Testament. Those concepts are cognitively “empty”, but nevertheless they are impressing laics in a similar way as the ordinary Jews were impressed by the empty interior of Jerusalem’s Temple. And we are invited to hate all those who demonstrate the cognitive emptiness of Darwinian sciences, in the very same way as Pompeius was hatred by Jewish priesthood for his act of tearing-down the cover hiding emptiness of the famous Hebrew Temple of Misologos.

————————–

3. And one more important remark.

My “comrader in arms” Israel Shamir (http://www.adelaideinstitute.org/Dissenters/shamir1.htm) since already more than decade pretends that the “civil society (“liberalism”) is the JUDAISM WITHOUT THE NOTION OF GOD.

The Darwinism – especially in its “neo” form – is the expression of the ideology of LIBERALISM – thus NEODARWINISM IS JUDAIST THEORY OF EVOLUTION WITHOUT GOD - see the recent book of the author of “Egoist Gene” and “Blind Watchmaker”, Richard Dawkins’ “The Illusion of God”.

c.q.f.d.

Post Scripum no 2 to “Hommage to Jean Piaget”

(16-17.09.2016)

Autism and  Devolution as Plagues of the “Developed” World

My younger colleague from Paris, dr hab. Bruno Drweski, wrote me yesterday:

Darwin was undoubtedly a bourgeois searcher which helped consciously or not to promote the economic liberal ideology, but the pure materialist analysis leads us to take also into account the fact that now the antievolutionist (and of course the creationism) movement is directly linked with the imperialist centers tending to corrupt from inside socialism, christianity and islam. Within darwinism there is something progressive and something reactionnary, that’s the way we have to see it.

MG’s comment: – My mentor in evolutionary sciences Pr Pierre-Paul Grassé has argued, I quote Wikipedia, that « evolution is in his opinion a process which is not necessary, it does not occur in living beings under the constraints of external physical forces. To explain evolution he instead thinks that you must look at the internal dynamics of living things. » Moreover, Grassé frequently repeated (also to me personally in 1979) that « Darwinian mutatio-selectionist concept of evolution, if one looks closer at it, it reveals itself to be about NOTHING, … Darwinians consider an accident to be a kind of a Providence, to which they are not giving the name, but which they worship in a secrecy. » In my, completed already 32 years ago research on this topics, I stressed that “looking like true” Darwinian Theory is a scientific DUMMY (in Polish “Atrapa”) of evolutionary process.

The reason of incessant propagation, since more than 1,5 century, of such “higgledy-piggledy theory” (John Herschel, 1859), remains in this DUMMY SCIENCE aptitude to hide results of pathological behaviors of so-called “civil society”, aggressively worshiping the “holy Trinity” of Wealth, Technics and Comfort (these are so called WTC Western Values, in Slavic languages in abbreviation TPD/Zh: Technics, Pieniadz, Dupa/Zhopa). According to “pure” Darwinism, which is purged of traces of Lamarckism, all biological and cultural “improvements” in Universe have happen BY A CHANCE ONLY (by „a Divine Providence”, as said it with irony P.-P. Grassé).

Such Scientific Theory denies whatever value to individual life activities, from the viewpoint of The Holy Evolution everything important is decided „from outside”, by external mutatio-selectionist forces. Such NIHILIST CHARACTER of neo-Darwinism is, in all evidence, culturally inherited from the famous religious assertion of St Paul „you are saved (for the life in Eternity) not by your works but BY GRACE ONLY”. In the previous Post Scriptum (of Sept. 13) I’ve pointed that „5 solas of Judeo-Darwinian Faith” are trivial adaptive mutations of „5 solae” of Lutheran Creed purged from the notion of God. In order to demonstrate up to which point the nihilism radiates from such ANTIZOOLOGICAL scientific attitudes, it is sufficient to quote once again the famous linguist Noam Chomsky, who pretended, in late 20th century, that “Essential aspects of our mental and social life, among them also the language, are determined as a part of our biological endowment, and they are not acquired by a process of learning and in particular by a training”.

Chomsky behaved like a nasty boy, throwing scientific sand into our eyes. WITHOUT TRAINING our biological endowment, among it our linguistic skills, UNDERGO ATROPHY: for this September “Mut zur Ethik” meeting I prepared my lecture in French, in an effort to avoid the evanescence of this my faculty of speech, not much exercised since nearly three decades.

It means that the “pure” mutatio-selectionist theory, negating the role of living beings behaviors in their historical development, explains not the Evolution but the DEVOLUTION, the loss of animals’ internal “in-formation”, manifesting itself by the disappearance of previously existing skills (and of coding these skills neuronal connections – see the essence of „Neuronal Man” of J.-P. Changeux “l’apprendre c’est éliminer”). It also explains the well observed disappearance of more sophisticated animal species, in a world purposefully saturated with ever less differentiated humans (it looks like the realization of the Intelligent Design revealed in NT by St Pauladvocating “gender&ethnic dedifferentiation” – there will be neither male nor female, neither Jew nor Greek.)

Such DEVOLUTIONARY ZOOLOGICAL PROCESSES we observe in particular among “advanced civil societies” self-forcing themselves to dwell in ever more sterile “cages” of our monstrous cities. Civilization Illnesses, resulting from this New Manner of Life, are in all evidence acquired by a “too easy” life: to mention only the obesity (diabetes), or autoimmune illnesses (asthmas) absent in case children are grown at farms, in presence of other animals, hay, etc. One of these civilization illnesses, spreading at present tremendously, is autism, and on this topic my old friend, dr Michel Luksenberg (also from Paris) asked me yesterday:

Cher Marek, J’aimerais connaître ton opinion
http://www.prevention-sante.eu/actus/pistes-sortir-autisme-professeur-luc-montagnier

Autism is a relatively new disease (Charles Darwin and Albert Einstein had symptoms of it), and its epidemics has its centers in rich suburbs of developed countries. And already few years ago my colleague Bruno Drweski (born in Canada) has wittingly observed, that “Anglo-Saxon nations are autistic by their nature” – thus no wonder that parents behaving in an autistic way are giving birth to children behaving in even less social manner. But why do such experienced microbiologist as Luc Montaigner is not making this trivial to me (and to Bruno Drweski) association? In 1981 I had an occasion to speak with collaborator of Luc Montaigner, Pr Daniel Zagury, an immunologist from Paris VII University, who told me that my “Lamarckian” explanation of origin of cancers, as a kind of „opportunist invasion” of an organism by its own not-yet-matured cells, is indeed a very broadminded one – but it will be extremely difficult to publish it in journals narrowly specialized in oncology. And surely also the Nobel Prize Winner Luc Montaigner feels the pressure of the „authority from above”, which inhibits him to speak – and perhaps even to think – about “layman’s” associations between appearance of autism, and the sterile life style of parents and fore parents of autistic children. In all evidence he avoids to make logical conclusions from association of the fact that like other civilization illnesses (in particular diabetes and asthmas) autism is a behavioral deficiency caused by several point mutations at different loci in patients genomes.

Such an association suggests that it exist a “Lamarckian” method of getting rid from the autism plague – in the same manner as it is possible to do it in case of several other similar diseases. Namely, epidemiological statistics demonstrate that not only asthmas are very rare in case infants since their birth are grown in not sterile environment of farms. Also diabetes may be cured: in 1970ies I participated in Geneva in a conference during which a physician from Germany informed us that during the 1WW, when in Germany was a severe food scarcity, 80 % of diabetes simply disappeared! So organisms – and in particular human organisms – have the “metaphysical” capacity to heal appearing in them, leading to hereditary illnesses, micro-mutations.

Why do Montaigner is not advocating the promotion of a “counter WTC cult” as a method of population sanitizing? It is a “signum temporis” (a kind of mental illness of civilization!) that “professionals of no knowledge” are trying to associate autism with vaccinations: it is exactly the opposite, I’ve read that statistics (in England as I remember) demonstrated that autism occurs less frequently among vaccinated children than among these not vaccinated ones – which is logical: vaccines are IRRITATING hormetic agents, which “wake up” in children more complex immunitary behaviors, which without these vaccinations may remain “asleep”. It is the ELEMENTARY ZOOLOGICAL PHENOMENON of IRSA*, the same one which caused the sensible diminishment of number of infants cancers after irradiations following the Tchernobyl Nuclear Plant accident in 1986 – please read carefully “Radiation hormesis: a remedy for fear“. I hope that some of its readers will grasp the essence of a LUCIFERIAN** HORMESIS CURE I suggested in this “Post Scriptum to Homage to Jean Piaget”.

MG, Zakopane, Sept. 16-17

* I recall that IRSA is an abbreviation of the name I gave to an automatic sequence of biochemical feeback reactions to any kind of a stressor: Irritation – Regeneration – Superregeneration – Association of (super)regenerated proteins and nucleic acids.

** “Lucifer is a true god as opposed to Jehovah” – hence by a logical deduction, Jehovah/Jahve is is the god of Mind Darkness, which characterises worshippers of OT, NT, and neo(Judeo)Darwinian paradigm ( ) see works of Richard Dow(n)kins et al ).

———————-

On a picture below, are presented known examples of environmental stimulation of devolution (backwards evolution) of mammals, in particular of homo sapiens, at its A- early embryonic stage, especially during the growth “in vitro” (left) of isolated fragments of mammal embronic tissues; B during the immediately post-natal growth of an infant isolated for a year in so called “Skinner’s box”; and C during adult age, when full of vigor men are self-imprisoning themselves, for at least 8 hours a day, isolated from the outside world inside corporate “ivory towers” made principally from glass:

Posted in Ad PODHALAŃSKA AKADEMIA NAUK, ENGLISH TEXTS, genetics of bio-development, TEXTES EN FRANCAIS | Leave a comment